1. 2019 - Даніловіч, Н. І. Абрадавыя песенныя практыкі веснавога перыяду на заходнепалеска-панямонскім памежжы / Н. І. Даніловіч...
 2. 2017 - Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Белар...
 3. 2016 - Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная кул...
 4. 2014 - Клименко, И.В. Весенне-троицкий напев Пинщины (к проблеме моделирования и внутривидового картографирования раннетрадиц...
 5. 2013 - Шпакоўская, Л. Напевы тыпу "страла" ў веснавым песенным цыкле паўднева-ўсходняй Беларусі // Гукасвет этнапесенный куль...
 6. 2013 - Максімава, Я. Рытуал гушкання на арэлях і гушкальныя напевы Заходняга Паазер'я / Я. Максімава // Гукасвет этнапесенный...
 7. 2013 - Макарэвіч, В. Аб некаторых асаблівасцях гукавога праяўлення ідэі закліку ў беларускіх абрадавых напевах пачатку вясны ...
 8. 2013 - Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычн...
 1. 2020 - Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н) [інтэрнэт]
 2. 2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электро...
 3. 2020 - ASTROŪNA — Вясна-красна, цёпла лецечка [інтэрнэт]
 4. 2018 - Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай [інтэрнэт]
 5. 2018 - Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва) [інтэрнэт]
 6. 2018 - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [аўдыё-CD]
 7. 2017 - Экспедыцыя БДАМ у Мёрскі раён Віцебскай вобласці (27.06–07.07.2009) [інтэрнэт]
 8. 2017 - Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik [аўдыё-CD]
 9. 2017 - Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы [радыё]
 10. 2017 - Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н) [радыё]
 11. 2016 - Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава...
 12. 2016 - Рутвіца - Ляцелі галачкі [аўдыё-CD]
 13. 2016 - Архіў Уладзіміра Журовіча [інтэрнэт]
 14. 2016 - Miareža - Czarnobyl [інтэрнэт]
 15. 2015 - Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон...
 16. 2015 - Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World [аўдыё-CD]
 17. 2014 - Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбы...
 18. 2014 - Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów [аўдыё-CD]
 19. 2013 - «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў ...
 20. 2012 - Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай [аўдыё-CD]
 21. 2012 - Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki [аўдыё-CD]
 22. 2012 - Піесні спуд Jанова [аўдыё-CD]
 23. 2012 - Горынь - Да падай, Божа, ключы... [аўдыё-CD,інтэрнэт]
 24. 2012 - Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі) [медыя-CD/DVD]
 25. 2012 - Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў [аўдыё-CD]
 26. 2010 - Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы [аўдыё-CD]
 27. 2010 - Ohulki dla Hanulki. Pieśni wiosenne podlaskich i poleskich Białorusinów [аўдыё-CD]
 28. 2008 - Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus [аўдыё-CD]
 29. 2008 - НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н [інтэрнэт]
 30. 2007 - Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья [аўдыё-CD]
 31. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 32. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні [аўдыё-CD]
 33. 2007 - Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні [аўдыё-CD]
 34. 2007 - Усяму свой час - студыя аўтэнтычнага беларускага фальклору "Я нарадзіўся тут" [аўдыё-CD]
 35. 2007 - Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию) [аўдыё-CD]
 36. 2007 - Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі [аўдыё-CD]
 37. 2007 - Ильинская пятница : pieśni obrzędowe Białorusinów z Podlasia, Witebszczyzny i Pskowszczyzny / wykonuje Studio Folkloru...
 38. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці [аўдыё-CD]
 39. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці [аўдыё-CD]
 40. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі" [аўдыё-CD]
 41. 2006 - Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці [аўдыё-CD]
 42. 2006 - Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [аўдыё-CD]
 43. 2004 - Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 44. 2002 - Народныя песні Цэнтральнай Беларусі [медыя-CD/DVD]
 45. 2002 - Zespół śpiewaczy ze Wsi Czeremcha - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 46. 2002 - Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia [касета]
 47. 2002 - Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы [аўдыё-CD]
 48. 1999 - "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли [аўдыё-CD]
 49. 1990 - Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья [грампласцінка]
 50. 1990 - Беларускі музычны фальклор (2 LP) [грампласцінка]
 51. 1989 - Традиционные песни Полесья (2 LP) [грампласцінка]
 52. 1983 - Календарные песни Белорусского Полесья [грампласцінка]
 53. 1969 - Русские народные песни и причита­ния [грампласцінка]
 1. 2013 - Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, ты...
 2. 2003 - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни — Москва : Индрик, 2003 — 760 с. [кніга]
 3. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 4. 1990 - Русские народные песни Смоленской области: В записях 1930-1940-х гг. / Сост., расшифр., коммент. Ф. Рубцова. Л.: Сов. ...
 5. 1983 - Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с. [кніга]
 6. 1980 - Валачобныя песні / [Склад. Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей, склад. муз. часткі В. І. Ялатаў. Рэд. тома К. П. Кабашніка...
 7. 1979 - Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 14...
 8. 1979 - Веснавыя песні / [Складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; складальнік муз. часткі В. І. Ялатаў; рэд. тома К. П....
 9. 1969 - Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г. [кніга]
 10. 1911 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 11. 1910 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, ...
 12. 1895 - Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завад...
 1. Як пушчу стралу по ўсяму сялу / песня, аўдыё — в. Кіцін, Жлобінскі раён
 2. Як пушчу стралу да й па ўсём селу / песня, аўдыё — в. Уборак, Лоеўскі раён
 3. Як пушчу стралу а ўдоль па вуліцы / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 4. Як пашла страла да й і ўдоўж сяла / песня, аўдыё — аг. Пірэвічы, Жлобінскі раён
 5. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская», «посьле Благавешчання») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 6. Як пайду я, пайду пагуляю, ой, шыроку далiну («вясноўская») / песня, аўдыё — в. Паршына, Горацкі раён
 7. Як пайду я ў зелін сад / песня, тэкст,аўдыё — в. Палуж 1, Краснапольскі раён
 8. Як заснула, задрімала красныя дзеўка (вясна) / песня, аўдыё — в. Стары Дзедзін, Клімавіцкі раён
 9. Яблын мая садовая («масленіца, калі на калысках калыхаліся») / песня, аўдыё — аг. Альшанка, Чашніцкі раён
 10. Я, я ў цябе адна / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 11. Я й пушчу стралу да па ўсём сялу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 12. Што па морю, морю, морю сініму / песня, тэкст,аўдыё — аг. Горы, Краснапольскі раён
 13. Што з-пад лесяйку, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Збароў, Рагачоўскі раён
 14. Чым, чым, селязень (2), скушэн, не вясёл (вясна) / песня, аўдыё — аг. Макеевічы, Клімавіцкі раён
 15. Ускалыхніця высока («на калысках, велікодная») / песня, аўдыё — в. Волахі, Пастаўскі раён
 16. У! Угу! Блыгаславі, Божа («загуканне вясны») / песня, аўдыё — в. Усполле, Мсціслаўскі раён
 17. У бальшом карагодзіку дзевачкі гулялі / песня, тэкст,аўдыё — в. Журбін, Касцюковіцкі раён
 18. Сонца ясна за лес коціцца («на калысца», «На Пасху і после Пасхі да шосьніка вечарам калышуцца») / песня, аўдыё — в. Стаўрова...
 19. Разлілася вадзіца / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 20. Провяду русалку до броду / песня, аўдыё — в. Дзёрнавічы (ліквідаваны), Нараўлянскі раён
 21. Проведу я русалочку до межы, до межы / песня, аўдыё — аг. Кіраў, Нараўлянскі раён
 22. Правяду русалку на той бор / песня, аўдыё — в. Молочки, Хойніцкі раён
 23. Падкалыхніця мяне высока («на калысках», «да Шосьніка гэта ўжо на калысцы былі асобенныя песні») / песня, аўдыё — аг. Андроны...
 24. Ой, ішла стряла у канец сяла / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 25. Ой, суді, Божэ, да лотаті дождаті («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 26. Ой, русалачка, дзе твая дачка / песня, аўдыё — аг. Красная Слабада, Акцябрскі раён
 27. Ой, ляці, страла, да й удоўж сіла / песня, аўдыё — Судкова, Хойніцкі раён
 28. Ой, вясна, вясна вясёлая (вясна) / песня, аўдыё — Руднае, Хойніцкі раён
 29. Ой, вясна, весна, вясняначка (вясна) / песня, аўдыё — в. Барысаўшчына, Хойніцкі раён
 30. Ой, вясна наша, весняночка (вяснянка) / песня, аўдыё — Чачэрскі раён
 31. Ой, вэсна-красна, поткалі люді кросна («у вэсну») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 32. Ой, вэсна, вэсна прыкрасна («вэсна») / песня, аўдыё — аг. Пескі, Бярозаўскі раён
 33. Ой і груша мая, качурявая / песня, тэкст,аўдыё — в. Усцінавічы, Краснапольскі раён
 34. Ой па вуліцы карагод ваджу / песня, аўдыё — в. Гаўлі, Буда-Кашалёўскі раён
 35. Ой не росьці кропе (веснавы карагод) / песня, аўдыё — в. Семігосцічы, Столінскі раён
 36. Ой масты, масты, масты новыя / песня, тэкст,аўдыё — в. Сабалі, Краснапольскі раён
 37. Ой вы белые лебядзе (вясновая) / песня, аўдыё,тэкст — аг. Нарач, Вілейскі раён
 38. Не тряпяшчысі, асіначка (масленая) / песня, аўдыё — Гомельская вобласць
 39. На грановай нядзелі русалкі сядзелі / песня, аўдыё — в. Закальное, Любанскі раён
 40. Медуніца, медуніца лугавая (масленіца). / песня, аўдыё — п. Мельнікаў, Суражский район
 41. Кукуй, зязюлька, не ўнікай (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 42. Заблудзіў бел моладзец («вясной пасля Пасхі калыску устрайваюць і пяюць») / песня, аўдыё — в. Стаўрова, Браслаўскі раён
 43. Да ўжэ, дзівачкі, весна прышла (вясна) / песня, аўдыё — аг. Глінішча, Хойніцкі раён
 44. Да пад гаем зіляненькім («вялікодная, як качаюцца дзеўкі на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 45. Вясняна ночка нявелічка (вяснянка) / песня, аўдыё — в. Ломыш (ліквідаваны), Хойніцкі раён
 46. Вы павейце-ка, ветры буйныя / песня, аўдыё — аг. Неглюбка, Веткаўскі раён
 47. Вол бушуе, весну чуе (веснавая) / песня, аўдыё — в. Вобчын, Любанскі раён
 48. Ва мху, ва мшаренке расла журавінка (веснавая, «пакліканне») / песня, аўдыё — в. Пагост, Гарадоцкі раён
 49. Асіначка, ні трапячыся ты гор(ы)ка (вясна) / песня, аўдыё — п. Сычевка Нисимковичская, Чачэрскі раён
 50. Ай баравая цяцера (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 51. А скалыхніця высока («вясной на калысках») / песня, аўдыё — в. Лескава, Пастаўскі раён
 52. А над ракою каліна (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 53. А лугам, лугам рэчачка (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 54. А клік, вісна, клік, вісна («калі гукалі», «гуташуцца», «пяюць на Благавешчання») / песня, аўдыё — п. Чарнічны, Горацкі раён
 55. А баравая зязюля (вясновая) / песня, тэкст,аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 56. Ішоў міленькі лужочкам, а я млода беражком / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 57. Із-за лесу, лесу цёмнага / песня, аўдыё — в. Маркавічы, Гомельскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 07.11.2021 08:38:16

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.