::
2020 - Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электрон. дан. (116:06 гуч.). — Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2020. — 2 электрон. апт. дыскі (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). — (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 12). [аўдыё-CD]
Назва
Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [Электронны рэсурс] / склад. К. Семярыхіна. – Электрон. дан. (116:06 гуч.). — Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2020. — 2 электрон. апт. дыскі (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). — (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 12).
Віды носьбітаў
аўдыё-CD
Змест
аўтэнтычны фальклёр
Вокладка
Статус
толькі апісанне
Апісанне

Калекцыя «Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча» — дванаццаты выпуск серыі «Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі» — складаецца з двух кампакт-дыскаў і брашуры, у якую ўвайшлі артыкулы на беларускай, рускай і англійскай мовах, карта, нотна-тэкставыя транскрыпцыі 21 аўдыятрэка, 13 фотаздымкаў і каментарыі.

Калекцыя належыць «рэгіянальнай» лініі серыі і рэпрэзентуе этнапесенную культуру тэрыторыі, якая вызначаецца паняццем «этнарэгіянальнае памежжа». Геаграфія калекцыі ахоплівае значную частку Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча (далей – ДДБ-міжрэчча) і ўлучае этнапесенныя фіксацыі з Быхаўскага, Кіраўскага, Клічаўскага, Магілёўскага і Слаўгарадскага раёнаў Магілёўскай вобласці, Жлобінскага і Рагачоўскага раёнаў Гомельскай вобласці.

На двух кампакт-дысках выдання рознабакова рэпрэзентаваны каляндарна-песенны пласт этнамузычнай культуры ДДБ-міжрэчча. Ён адлюстроўвае неаднамернасць фарміравання музычнай культуры ва ўмовах этнарэгіянальнага памежжа і раскрывае шчыльную сувязь песенных традыцый правабярэжнага Падняпроўя з палескімі, паазерскімі і цэнтральнабеларускімі. Асаблівасці песеннага календара, які ў традыцыі ДДБ-міжрэчча ўлучае чатыры сезонныя цыклы, праяўляюцца на ўзроўні жанравай сістэмы, этнафанійных характарыстык, тыпаў напеваў і іх геаграфіі.

CD 1 дае ўяўленне аб разнастайнасці спеўных практык веснавога і пачатку летняга сезонаў. Ён уключае напевы масленічных (№ 2), загуканняў (№ 1, 3–5), сезонна прымеркаваных веснавых (№ 6–9), карагодных (№ 10–18), паставых (№ 19–20), валачобных (№ 21, 24–26) і траецкіх (№ 27). Да летняга песеннага цикла належаць купальскія (№ 28, 29) і пятроўскія (№ 30, 31). Спецыфіка правядзення валачобнага абраду адлюстравана ў двух расказах (№ 22, 23).

CD 2 складаюць узоры трох песенных цыклаў: летняга (жніўныя, № 1–10), восеньскага (№ 11–17) і зімовага № 18–36). Шматлікія каментарыі і расказы раскрываюць этнаграфічны кантэкст зімовых рытуалаў (№ 21, 23, 29–32, 35, 36).

 

Аўтар-складальнік (муз. частка, уступ. артыкул, каментарыі, карта): Кацярына Семярыхіна.
Транскрыпцыя, камп’ютарны набор напеваў і песенных тэкстаў: Кацярына Семярыхіна, Васіліна Прыбылова.
Мастэрынг гуказапісаў: Ілля Адамовіч.
Тэкставыя рэдактары: Міхаіл Казіміраў (бел., рус.), Святлана Шчукіна (англ.).
Апрацоўка фотаздымкаў, электронная версія карты: Настасся Даніловіч.
Макетаванне, вёрстка: Васіліна Прыбылова.
Дызайн вокладкі: Аляксандр Прыбылоў, Настасся Даніловіч.
Кіраўнік праекта, галоўны рэдактар: Таццяна Бярковіч.

Колькасць трэкаў фальклору
67.0000
Трэкліст

СD 1

 1. Набабраўся сызы певень: «Кукарэку!» – 01:42 («як вясну гукаюць»)
 2. На уліцы бабы сядзелі – 01:08 (масленічная)
 3. На моры вутка купалася – 00:37 («вясной, у пост», загуканне)
 4. Ні калаціся, вясеначка – 01:55 («вясеньска», загуканне)
 5. Ой, вясна, вясна, вясенячка – 01:32 («вясновая», загуканне)
 6. Крапіўка мая стрыклівая – 03:10 («вясной, як полюць», балада)
 7. А стаяла белая бяроза над гарою – 02:56 («вясной»)
 8. Й а стаяла белая бірозачка над вадою – 02:17 («вясна», спеў і каментарый)
 9. Кукавала зязюлячка, ды ў сады паляцела – 02:35 («вясна»)
 10. Як вывіду й луку – 02:00 («вясення, як толькі снег растане», карагодная)
 11. А што й по мору, мору сініму – 01:27 («вясна, як толькі снег растане», карагодная)
 12. Што на нашым, што на нашым на шырокім возяры – 02:07 («велікодная», «карагод водзяць», спеў і каментарый)
 13. Карагод вялікі, вуліца малая – 01:25 («як Паска, дак карагод дзелаюць», спеў і каментарый)
 14. Што ў нашам Атрубе разлів разліваецца – 02:03 («вясна, у лодцы», карагодная, спеў і каментарый)
 15. Як пашла страла да й удоўж сяла – 05:56 («вясной», балада, спеў і каментарый)
 16. Скажыце, а ў вас «Стралу» не вадзілі вясной? – 01:47 (Ой, у нас сёдні дзень Вялікадня, «на Вялікадня», інтэрв’ю і спеў)
 17. Як пушчу стралу па ўсяму сялу – 00:42 («на Вялікдзень»)
 18. Як пушчу стралу па ўсяму сялу – 01:50 («у карагодзі пелі, на Вялікадня»)
 19. Ішоў Божа, ішоў Божа ж дарогаю – 03:25 («у пост, прадуць і пяюць», балада)
 20. А была зімля някшчоная – 05:06 («пірад Паскай, у пост», духоўны верш)
 21. Што й у лузі каліна стаяла – 01:25 («на Вялікадня пяюць і пад вокны ідуць»)
 22. Эта на Вялікадня пяюць... – 00:48 (расказ пра «валаканнікаў»)
 23. На Пасху ў вас хто хадзіў? – 00:53 (расказ як хадзілі «валачобныя»)
 24. Валачобныя — людзі добрыя – 02:51 (валачобная, спеў і каментарый)
 25. А ў полі, ў полі стада курапятак – 01:18 («вясенская», «у пост пелі», валачобная)
 26. А Хрыстос васкрэс, а Сын Божа – 01:49 («на Паску пяюць»)
 27. А две кумы куміліся – 02:09 («вясна і абы-калі», траецкая)
 28. Купала на Йвана – 00:58 (купальская)
 29. На Івана Купала я ўсю ночку не спала – 02:25 (купальская балада)
 30. Як выйду я за вароцякі, свісну – 01:05 («пятроўка, як полюць»)
 31. Дзяўчоначка й па гароду ж хадзіла – 01:09 («пятроўка», «вясенняя», балада)

Агульная працягласць гучання — 62:42

СD 2

 1. Ой, Купала, ты Купала – 01:26 («купала», «эта як ўсё адно жніво»)
 2. А я ў полі маталася – 02:22 (жніўная балада)
 3. Ай, што ў лузі на беразе – 01:32 (жніўная)
 4. Ды гула пчолка, гула – 01:08 («як жніво жнуць»)
 5. Як пайду я сялом, сялом – 01:54 (жніўная)
 6. Ай, у полі дожджык кура – 01:37 («жніўёнская»)
 7. Як пайду я дарогаю – 02:33 («жніво»)
 8. Жана мужа шанавала – 01:12 («жніво»)
 9. Як пайду я дарогаю – 01:35 («жніво»)
 10. А я ў полі да жыта жала – 00:43 («жніво»)
 11. Чаго, пчолачка, чаго, ярыя – 00:57 («восемская»)
 12. Ты, зіма, зіма, зіма лютая – 00:37 (восеньская)
 13. Ляцелі галачкі, чатыры парачкі – 01:32 («пайду ў лес, дак пяю», восеньская)
 14. А ў гаю, ў гаю да ў гаю зялёнам – 01:49 («восенская»)
 15. Як прышла восянь – ўсіх сватоў па восем – 01:17 (восеньская)
 16. Да куда, куда да й зялёны лісточак – 01:38 («вусеньская», «колісь у журавіны хадзілі»)
 17. Лі калодзіжа, лі сцюдзёнага – 02:24 («восень»)
 18. А ў ляску, ў ляску на жоўтым пяску – 01:36 («шчадровая для мальчыка»)
 19. А ў полі, ў полі пад ігрушаю – 01:55 («шчодры хлопцу»)
 20. Ай, рана, рана куры папелі – 00:42 («пад вакном», калядная дзяўчыне)
 21. Ці дома, дома сам пан хадзяін – 02:01 (Гэта ў каго мёду багата..., «шчодры» пчаляру, спеў і каментарый)
 22. Ходзя, паходзя месяц па небу – 02:13 (Скарэй дарыце, нас не марыце, шчадроўная гаспадару, спеў і рацэя)
 23. А тэ ж як, уперад жа, як прыйдзеш ужо ў двор, пад вакно... – 02:14 (расказ пра абход двароў)
 24. Закруцілася крутая гара – 03:02 (Дарыця, не марыця, «шчодры хлопцу», спеў і рацэя)
 25. Шчадрую, шчадрую, каўбасу чую – 00:31 («шчодры»)
 26. Ой, калядачкі, вы скарэй, скарэй – 01:12 («у піліпыўку пяюць пірыд калядмі», калядная)
 27. А калядачкі, нашы нежачкі – 01:00 (калядная)
 28. Мыла Моцячка на ліду хусту – 01:49 («каляды»)
 29. Пелі раньшы, во ж, Казу вадзілі... – 01:07 (Го-го-го, Каза, го-го, серая, «Каза», расказ і спеў)
 30. Ну, маладая ж як была, хадзілі... – 00:58 (расказ пра абход з Казой, Буслом)
 31. Ой, Жураў, Жураў, спадабаў кішку – 01:12 («Жураў», спеў і каментарый)
 32. А Казу ў вас рабілі на шчодры? – 00:56 (Га-га, Каза, га-га, шэрая, «Каза», каментарый і спеў)
 33. Ай, тупе, тупе па дарожаццы – 01:06 («Каза»)
 34. Ой, калядачкі, бліны-ладачкі – 01:19 (калядная)
 35. Мы, цыгане, добры людзі – 01:08 (Так у вас і звязду насілі, і так хадзілі цыгане? «пад вокны, у двары, у хаты хадзілі», прыпеўка і расказ)
 36. Там цыгані пілі да гулялі – 00:45 («хадзілі мы па шчодрах і пелі мы Цыганку», каментарый і спеў)

Агульная працягласць гучання — 53:24

Дадатковыя спасылкі
Сэрыя
Калектывы
Звязаныя персаналіі (укладальнікі, арганізатары, вядоўцы, збіральнікі і інш)
Год публікацыі
Карта
Звязаныя лакацыі
Тэмы
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 16.11.2021 21:03:41

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.