1. 2021 - Скварчэўскі Д., Быль В. Запісы з Бернардзінскага архіва 1764 г. як этнаграфічная крыніца // Беларускі фальклор: матэры...
 2. 2016 - Швед, І. Песні вясельнага абраду "пасад" у культурным ландшафце Брэстчыны / І. Швед // Музычная культура Беларусі і св...
 3. 2016 - Гаджиева, А. Невельская свадьба: музыка и обряд / А. Гаджиева // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці г...
 4. 2014 - Хаздан, Е.В. Музыка и музыканты в свадебном обряде евреев и белорусов / Е.В. Хаздан // Музычная культура Беларусі і св...
 5. 2014 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці / А. Ляшкевіч // Трэці...
 6. 2014 - Бартэльс Паўль. Плоднасць, роды і хрэсьбіны ў традыцыях і вераваннях беларускага вясковага насельніцтва. Пераклала з н...
 7. 2013 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: г...
 8. 2009 - Традыцыйныя забароны беларусаў як аспект статусу "пераходнасці"
 9. 2006 - Катвіцкая, І. Тыпавыя напевы беларускага радзіннага абраду і тэрыторыі іх пашырэння / І. Катвіцкая // Этнапесенная тра...
 10. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 1. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 2. 2017 - Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с. [кніга]
 3. 2017 - Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў // Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука,...
 4. 2016 - Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Ла...
 5. 2015 - Станкевіч, А. А. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, ...
 6. 2014 - Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго кра...
 7. 2011 - Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] ...
 8. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 9. 2001 - Беларусы. Том 5: Сям’я / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, Т.І. Кухаронак і інш.; рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш.; Ін-т м...
 10. 1991 - Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.: ил. (Эт...
 11. 1978 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык...
 12. 1971 - Радзінная паэзія / [Складальнік Г. А. Барташэвіч; складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў; рэд. Г. І. Цітовіч]. — Мн....
 1. Як посею жыто проміж осокою / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 2. Як до молодой : вясельная / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 3. Я ўчора была - як роза цьвіла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 4. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 5. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 6. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 7. Чы не будзеш да Ганночка жалковаці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 8. Через покут / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 9. Ціраз рэчачку, ціраз быструю гібка кладачка ляжыць / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 10. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 11. Ці забыўся ты, Андрэйка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 12. Хваліўся сваточак сваёй жаною / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 13. Хадзі, дачушка, будзем вячэраць з табою / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 14. У паджанішніка вочы вялікі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 15. У нядзельку рана соняйка грая / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 16. У варот бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 17. Ты, сівая зезюленька / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 18. Таточко мой, родненькій / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 19. Сядзіць галубок на піраплоці, гарох клюець / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 20. Сядзьмо, мамко, повечэраймо / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 21. Сягоння ў нас ды хрысьцінушкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 22. Сонячко калясом ідзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 23. Сваха свасі : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 24. Рано да рано, за горою новій двор / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 25. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 26. Проша, госцікі, проша / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўгінава, Мёрскі раён
 27. Покоцілі, покоцілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 28. Пойду ж у лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 29. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 30. Паспішайся, Генічка, паспішайся, малада / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 31. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 32. Пайшла цёшча к зяцю ў госці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 33. Паднявесніцы-пціцы / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 34. Паджанішнічак-галуза / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 35. Ох, і мамочко ж моя / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 36. Ох, што ж это да за дзерево / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 37. Ох, звон звенит / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 38. Ох, едомо, едом / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 39. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 40. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 41. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 42. Ой, кукувала кукушычка в садочку / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 43. Ой, котора коровай месіла / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 44. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 45. Ой, гуркыла зязюлечка / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 46. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 47. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 48. Ня стой, божа / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 49. Ня стой, Божачка, у парозі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 50. Ня куй, Ванюша, сталавога нажа / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 51. Ня думай, Ніначка, ні гадай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 52. Наша печка сокоче / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 53. Нахінулісі сьцены, дзе праданые селі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 54. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 55. Мы бацюшку да ошукалі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 56. Маты, маты / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 57. Марш для маладых "за стол" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 58. Літала галубка / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 59. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 60. Леці, леці, каравай з клеці, сядзь сабе да на покуці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 61. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 62. Кума па саду хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 63. Кудрава верба / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 64. Кругла мала балоцетка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 65. Короваю, ты наш раю / песня, тэкст,аўдыё,ноты — Беларусь
 66. Кланялася вішэнка зеляному садоньку / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 67. Калачы : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 68. Казалі-прыехалі, ажно пяшком прыйшлі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 69. Й у каго то ў печы паліцца / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 70. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 71. Закідай, маці, дрова / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 72. Жылі-былі два браціткі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 73. Ды запрагайце, ды запрагайце / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 74. Ды дай жа Божа табе ды раі раілісі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 75. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 76. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 77. Дай дзе быў салавей, дай дзе зязюля / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 78. Дадому, сваты, дадому / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 79. Дабраныч, мамачка, дабранач / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 80. Да паедзем мы дамов / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 81. Да лецеў салавейко, чы-чы-чы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 82. Да вячэрняя зорка, абышло да кругом неба / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 83. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 84. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 85. Галышкі-свашкі / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 86. Віўся віхор / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 87. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 88. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 89. Вы госцікі любыі маі, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 90. Вой, ступіла Машэнька на парог / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 91. Вой, сонейко калясом едзе, брат сятрыцу на пасад ведзе / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 92. Вальс "Літоўскі"-1 / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 93. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 94. В пынядзелак рана сіня моря йграла / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 95. Будзь даволен, Іванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 96. Беларуская вясельная мелодыя / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 97. Бацюхно, мой родненькій / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 98. Асцерагайцеся, сваткі / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 99. Ай, літала павушка па полю / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 100. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 101. Абсявай, мамачка, абсявай / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 102. А ў садзе рожа / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 103. А ў нашэга свата / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 104. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 105. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 106. А полем-полем, як морем, а дарогаю як шнурком / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 107. А конічак на стаянке гагочыць / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 108. А коня, мой конь вараный / песня, тэкст,аўдыё — в. Клін, Хоцімскі раён
 109. А дождж ідзець, раса падзець на куміну хату / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 110. А беленькі, кудравенькій Ванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 111. А батюшка мой родимый / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 112. І з суботонькі на недзеленьку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 28.09.2023 20:21:47

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.