1. 2022 - У пачатку шляху: Лучыцкія запісы А. К. Сержпутоўскага. Да друку падрыхтаваў Вячаслаў Мартысюк // Беларускі фальклор: м...
 2. 2022 - Ляшкевіч, А. Апісанне шляхецкага палескага вяселля 1930-х гг. у Станіслава Дваракоўскага і сучасныя запісы па яго сляд...
 3. 2021 - Паўлава, А. Уладзімір Урбановіч і яго апісанне вяселля / А. Паўлава // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: з...
 4. 2020 - Лаўрынкене Н. Міф пра нябеснае вяселле ў балцкай традыцыі // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. ...
 5. 2017 - Купчанка Р. Вясельныя абрады беларусаў. Пераклала з нямецкай Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: Матэрыялы і даследава...
 6. 2016 - Швед, І. Песні вясельнага абраду "пасад" у культурным ландшафце Брэстчыны / І. Швед // Музычная культура Беларусі і св...
 7. 2016 - Гаджиева, А. Невельская свадьба: музыка и обряд / А. Гаджиева // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці г...
 8. 2014 - Хаздан, Е.В. Музыка и музыканты в свадебном обряде евреев и белорусов / Е.В. Хаздан // Музычная культура Беларусі і св...
 9. 2014 - Ляшкевіч, А. Сімвалічныя функцыі вянка маладой у вясельным абрадзе : на матэрыяле з сучасных запісаў / Алена Ляшкевіч ...
 10. 2014 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці / А. Ляшкевіч // Трэці...
 11. 2013 - Ляшкевіч, А. / Параўнанне сімвалічных функцый паясоў Валожыншчыны і паясоў Гродзенскай вобласці // Беларускія паясы: г...
 12. 2009 - Традыцыйныя забароны беларусаў як аспект статусу "пераходнасці"
 13. 1854 - Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., ...
 14. 1819 - Ignacy Szydłowski. Obrzędy weselne ludu wieyskiego w gubernii Mińskiey, w powiecie Borysowskim w parafii Haieńskiey, o...
 1. 2022 - Ляшкевіч, А. І. Традыцыйны каляндар: нарысы. – Мінск : Беларуская навука, 2022. - 416 c. : іл. [кніга]
 2. 2019 - Варфаламеева Т. Б. POST SСRIPTUM. Выбранае [зборнік]
 3. 2018 - Зинаида Сергейчик. Жизнь продолжается / под ред. Р. М. Ковалевой, Т. В. Лукьяновой / [предисловие Т. Лукьяновой] Учебн...
 4. 2017 - Т. Варфаламеева. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с. : каляр. іл. ...
 5. 2017 - Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр д...
 6. 2016 - Олсон Лора, Адоньева Светлана. Традиция, трансгрессия, компромисс. Миры русской деревенской женщины. Новое литературно...
 7. 2005 - Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгв...
 8. 2004 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская ...
 9. 1997 - Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай...
 10. 1991 - Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.: ил. (Эт...
 11. 1990 - Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэ...
 12. 1988 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 13. 1986 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 14. 1985 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і ...
 15. 1984 - Палесскае вяселле / уклад. і рэд. В.А. Захаравай. Мінск: Выд-ва “Універсітэцкае”, 1984, 303 с. [кніга]
 16. 1983 - Толстой Н. И., Полесский этнолингвистический сборник, Москва, издательство "Наука", 1983, 288 с. [кніга]
 17. 1983 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 18. 1981 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 19. 1980 - Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. ...
 20. 1978 - Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык...
 21. 1912 - Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типог...
 22. 1911 - Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Ви...
 23. 1891 - Kupczanko Gregor Hochzeitgebräuche der Weissrussen // Am UrQuell. Monatsschrift für Volkskunde (Wien/L unden/Hamburg),...
 1. 2021 - Ряженье в беларуском свадебном обряде. Параллели с календарной обрядностью (рассказывает А. Ляшкевич) [лекцыі, майстар...
 2. 2020 - Код предків / Ancestral Code [дак. фільм]
 3. 2017 - CTV.by - Беларускае вяселле: асаблівасці, звычаі, традыцыі [сюжэт]
 4. 2014 - «Сейбіт» (Дарафей Фіёнік) [дак. фільм]
 5. 2013 - Белсат - Як выглядае традыцыйнае беларускае вяселле? Рэпартаж. [сюжэт]
 6. 2011 - Узоры лёсу [дак. фільм]
 7. 2007 - Мужчынская справа (дак. фільм) [дак. фільм]
 8. 2006 - Завядзёнка (дак. фільм) [дак. фільм]
 9. 2004 - Спрадвечнае (СТВ) - Абрад "Абворванне" [перадача]
 10. 2004 - Беларускае вяселле (музычны фільм з удзелам хора імя Г. Цітовіча) [кліп/ролік/кінаканцэрт]
 11. 2001 - Радавод - Сельскія музыкі (в. Стахава Столінскі р-н) [перадача]
 12. 1999 - Радавод - Адзенне беларусаў (в. Дывін, Кобрынскі р-н) [перадача]
 13. 1996 - Радавод - Шчаслівая гадзіна весяліся радзіна (вяселле, Моталь) [перадача]
 14. 1994 - Радавод - Восень на Палессі (в. Дзяржынск Лельчыцкага р-на) [перадача]
 15. 1990-я - Радавод - Вяселле ў Моталі. Абрад «Свахі» [перадача]
 16. 1989 - Народная культура восточных славян. Полесье [дак. фільм]
 17. 1986 - Полесские свадьбы / Палескія вяселлі [дак. фільм]
 18. 1985 - Kresowa Ballada 1935 (маст. фільм) [мастацкі фільм]
 19. 1976 - Играют свадьбу гармони, фильм-концерт [кліп/ролік/кінаканцэрт]
 20. 1930 - В брянском полесье (реж. И. Копалин) [дак. фільм]
 1. 2023.02.14 — Беларуская альтэрнатыва Святому Валянціну: каханне ў традыцыйнай культуры нашых продкаў / Будзьма Беларусамі (bu...
 2. 2021.02.06 — А раптам вынясуць гарбуза? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 3. 2021.01.23 — Абярэг дарогі, Абярэг жыцця / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 4. 2020.12.12 — У госці да цешчы: на пярэзвы і бліны / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 5. 2020.11.28 — Як упрыгожвалі ёлку на вяселлі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 6. 2020.10.31 — Магія вясельнага вянка / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 7. 2020.10.17 — Карнавальнае сваволле беларускага вяселля / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 8. 2020.10.03 — Карнавал на традыцыйным вяселлі: “падменныя маладыя” і “цыганы” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая г...
 9. 2020.09.26 — Жадаем столькі дачушак, колькі ў хаце падушак! / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 10. 2020.09.12 — Беражы вяночак замалада: як у Беларусі замуж выдавалі / Sputnik Беларусь
 11. 2020.09.08 — Як завіць вянок для маладой і выпечы вясельны хлеб, раскажуць у Любані / Млын.by / mlyn.by
 12. 2020.08.22 — Дзявочы пасаг / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 13. 2020.03.13 — Экогробы, живые цветы. Ритуальное агентство и бабушка-шептуха об экологичных похоронах в Беларуси / Зялёны парта...
 14. 2020.03.13 — «Памалюся, физкультуру здзелаю — и пяку». Как 72-летнюю Сергеевну и ее хлеб делают ценностью страны / TUT.BY
 15. 2020.03.05 — Не залежваўся гармонік, не ржавелі струны (+АЎДЫА) / Светлы шлях shliah.by (раённая газета Смаргонь)
 16. 2020.02.15 — Гаспадыня вясельнай кухні / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 17. 2019.11.15 — На Слонимщине к каждому празднику выпекают особый каравай / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 18. 2019.08.15 — «Вядуць-вядуць Ніначку на пасад» / "Літаратура і мастацтва", газета
 19. 2019.08.03 — Фольга, папіросная папера і зеляніна: з чаго рабілі вясельныя вянкі 100 год таму (фота, відэа) / Газета "Новы Ча...
 20. 2019.08.01 — Гараньскі Мэт Дэйман. На Смаргоншчыне жыве самабытны музыка, які адыграў больш за сто вяселляў / Светлы шлях shl...
 21. 2019.07.31 — Абскубаць сем пеўняў на галаўны ўбор / "Літаратура і мастацтва", газета
 22. 2019.07.29 — Танцуй пад сваё / Светлы шлях shliah.by (раённая газета Смаргонь)
 23. 2019.07.11 — Вясельная кухарка Ангеліна Драгун: “Не было такога, каб было нясмачна” / Светлы шлях shliah.by (раённая газета С...
 24. 2019.06.27 — Як моладзь вывучае гісторыю і фальклор / Маладзечанская газета
 25. 2019.06.21 — На вяселле ў Салава / "Літаратура і мастацтва", газета
 26. 2019.06.06 — Балада пра музыку і мужнасць (+ВІДЭА) / Светлы шлях shliah.by (раённая газета Смаргонь)
 27. 2019.04.06 — Навошта на вяселлі ёлка і свечы? / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 28. 2019.03.23 — Вязынка запрашае адзначыць 20-годдзе Студэнцкага этнаграфічнага таварыства / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 29. 2018.11.23 — В чем выходили замуж наши прабабушки / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 30. 2018.10.23 — «Не ўцякай, бабулечка, а я ж твой дзядулечка…» / "Літаратура і мастацтва", газета
 31. 2018.09.28 — Як падрыхтавацца да традыцыйнага вяселля / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 32. 2018.09.09 — Гурт Re1ikt прэзентаваў новыя песні на Пешаходцы (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 33. 2018.06.10 — Белсат, Сяржук Доўгушаў: хто прадставіў Беларусь на міжнародным фэсце ў Варшаве? (фота) / Газета "Новы Час" (nov...
 34. 2018.05.10 — Двум элементам НКС нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці! / Інвентар НКС / livingheritage.by
 35. 2018.03.20 — Стрэчанне з "Палескімі напевамі" / Інвентар НКС / livingheritage.by
 36. 2018.03.13 — У вёсцы Судзілы зладзілі рэканструкцыю вясельнага абраду / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 37. 2018.02.14 — Ці заўсёды людзі верылі ў каханне? / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 38. 2017.12.08 — Мінск у ценю Палесся: новы сезон спеўнага сходу (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 39. 2017.11.30 — Тром элементам НКС нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці / Інвентар НКС / livingheritage.by
 40. 2017.11.28 — Настасся і Васіль Прымакі. Беларусы мы заўсёды. / "Пухавіцкія навіны"
 41. 2017.11.23 — 22 ноября в ООКЦ прошел этно концерт из цикла «Рух Зямлi» / Виртуальный Брест / virtualbrest.by
 42. 2017.11.17 — Брама для новай сям’і / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 43. 2017.11.11 — Статус для носьбітаў традыцыі / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 44. 2017.10.26 — Пяці элементам НКС нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці / Інвентар НКС / livingheritage.by
 45. 2017.09.28 — Чем хороша осенняя пора для проведения свадеб / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Рабочий
 46. 2017.09.15 — На вяселле ў Аўцюкі: а вы можаце з'есці яечню з сарака яек? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 47. 2017.08.04 — Час жніва, вяселляў і гульняў / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 48. 2017.07.06 — Кулінарныя традыцыі беларусаў знаходзяцца пад аховай дзяржавы / СБ. Беларусь сегодня / Советская Белоруссия / Ра...
 49. 2017.06.24 — Міфы пра “эратычнае свята Купалле” і ці варта іх трансляваць у СМІ / baj.by- сайт Беларускай асацыяцыі журналістаў
 50. 2017.04.07 — «Кура-шчабятура» ды «мыльныя узоры» (+фота і відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 51. 2017.02.09 — Заходнепалескае вяселле пад Мінскам (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 52. 2017.02.04 — Ганчароў у Ганчарах не засталося, але… / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 53. 2016.10.14 — Беларускае вяселле: традыцыі і забабоны / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 54. 2016.09.22 — Пабачыў свет дыск беларускіх аўтэнтычных вясельных песень і мелодый / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 55. 2016.09.10 — Галерэя ў пуні / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 56. 2016.08.27 — “Вяселле…”: у нас пасля “гастроляў” / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 57. 2016.08.05 — ВІНШУЕМ з атрыманнем статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці! / Інвентар НКС / livingheritage.by
 58. 2016.07.22 — Якія песні спяваць, збіраючы грыбы і ягады? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 59. 2016.06.01 — Абноўлены спіс элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны / Інвентар НКС / livingheritage.by
 60. 2016.04.05 — Пра што спявалі ў зоне адсялення?.. / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 61. 2016.03.11 — Вясковае вяселле ў Мінску / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 62. 2016.03.01 — Залатое вяселле ды іншыя цікавосткі ў Наваянчыне (Барысаўскі раён, Мінская вобласць) / Інвентар НКС / livingheri...
 63. 2016.02.13 — Вяселле, якому паўстагоддзя / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 64. 2015.11.07 — Тры імпрэзы за адзін дзень “Вялікая вясельніца” ў Дуброўне: этапы свята ад інфармантаў да музыкантаў / Культура ...
 65. 2015.08.15 — Прадпрымальнасць, матывацыя і атракцыі “Мотальскія прысмакі”: праз год перапынку і амаль без прысмакаў / Культур...
 66. 2015.06.11 — Шанаванне хлеба ў беларускай традыцыйнай культуры / Первая кулинарная школа "О еде" http://oede.by/
 67. 2015.06.06 — Дзе граюць гуслі, а дзе — не... / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 68. 2015.03.05 — Як на бабуліных вяселлях, або Прычым тут удод? / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 69. 2014.12.20 — Тэхніка круглага пляцення паясоў з Глыбоцкага раёна / Інвентар НКС / livingheritage.by
 70. 2014.11.20 — Пакроўскі фестываль у Вільні / Інвентар НКС / livingheritage.by
 71. 2014.11.12 — Вёльцы на Камарыншчыне (Гомельская вобласць) / Інвентар НКС / livingheritage.by
 72. 2014.10.18 — Спеўны стыль не ўратаваў... / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 73. 2014.10.17 — «Вытокі» натхняюць і радуюць / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 74. 2014.09.17 — Пярэзвы ў сям'і Прымакаў / Інвентар НКС / livingheritage.by
 75. 2014.09.12 — Экспедыцыя РМГА "Студэнцкае этнаграфічнае таварыства" ў Чавускі раён, жнівень 2014 г. / Інвентар НКС / livingher...
 76. 2014.09.10 — Вяселле па-старыннаму / Інвентар НКС / livingheritage.by
 77. 2014.09.01 — Этнаграфічны летнік на Петрыкаўшчыне / Інвентар НКС / livingheritage.by
 78. 2014.08.01 — Месца, дзе жывуць песні / Газета "Звязда" (zviazda.by)
 79. 2013.10.03 — Хлебныя крэўныя. Вясельны каравай (Частка 1) / Будзьма Беларусамі (budzma.org)
 80. 2013.04.13 — Які кошт наміткі? / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета
 81. 2010.01.19 — КАК В ДУБРОВНО «ЗАЙЦА ДЕРУТ» / Народнае слова, Віцебская абласная газэта
 1. Як посею жыто проміж осокою / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 2. Як до молодой : вясельная / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 3. Я ўчора была - як роза цьвіла / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 4. Шо ты собе, да Ганночко, дай думаеш / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 5. Шаўкова ніточка, а к сцяне б'е / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 6. Чэрэз покутне окно / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 7. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 8. Чыя ета рута-мята / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 9. Чы не будзеш да Ганночка жалковаці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 10. Через покут / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 11. Ціраз рэчачку, ціраз быструю гібка кладачка ляжыць / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 12. Ці любіш, сваточак, парасяцінку? / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 13. Ці забыўся ты, Андрэйка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 14. Хваліўся сваточак сваёй жаною / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 15. Хадзі, дачушка, будзем вячэраць з табою / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 16. Факстрот "Маленькая Мары" / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 17. У паджанішніка вочы вялікі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 18. У нядзельку рана соняйка грая / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 19. У нашай Жэнечкі беда стала / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 20. У варот бяроза стаяла / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 21. Ты, сівая зезюленька / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 22. Таточко мой, родненькій / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
 23. Сядзьмо, мамко, повечэраймо / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 24. Спасіба, маі падружкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 25. Сонячко калясом ідзе / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 26. Сваха свасі : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 27. Прыехалі да заручыны / песня, тэкст,аўдыё — аг. Прусы, Старадарожскі раён
 28. Проша, госцікі, проша / песня, тэкст,аўдыё — в. Даўгінава, Мёрскі раён
 29. Полька "на лён" / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 30. Полька "Танцуй, весяліся" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 31. Покоцілі, покоцілі медавую бочку / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 32. Пойду ж у лес по дрова / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 33. Пераксціся, мой брацетка, ў парозе / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 34. Паспішайся, Генічка, паспішайся, малада / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 35. Палівая ябланка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 36. Пайшла цёшча к зяцю ў госці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 37. Паднявесніцы-пціцы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 38. Паджанішнічак-галуза / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 39. Ох, і мамочко ж моя / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 40. Ох, што ж это да за дзерево / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 41. Ох, звон звенит / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 42. Ох, едомо, едом / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 43. Ох а Йванкова й маці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 44. Откланення / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 45. Ой, як села млода Зіночка за сталом / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 46. Ой, я плачу, вы не чуеце / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 47. Ой, цешча зяця на вячэру ждала / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 48. Ой, стэклося да две рэчэнькі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 49. Ой, мы думалі, шо село блізко / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 50. Ой, кукувала кукушычка в садочку / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 51. Ой, котора коровай месіла / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 52. Ой, знаці, знаці па вяселлейку / песня, тэкст,аўдыё — в. Баранава, Старадарожскі раён
 53. Ой, гуркыла зязюлечка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 54. Ой, вітэ, мое ворогы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 55. Ой вілі-вілі вяночак / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 56. Ня стой, божа / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 57. Ня стой, Божачка, у парозі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 58. Ня куй, Ванюша, сталавога нажа / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 59. Ня думай, Ніначка, ні гадай / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 60. Непраўдзівая каліна / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 61. Не пужайтэся, сваты / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 62. Наша печка сокоче / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 63. Нахінулісі сьцены, дзе праданые селі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 64. Накідай, матко, дрова / песня, тэкст,аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 65. Найгрыш на дудцы (вясельная, калі садзяць на дзяжу) / найгрыш, аўдыё — аг. Глушкавічы, Лельчыцкі раён
 66. На лаве / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Стахава, Столінскі раён
 67. На вуліцы шум, шум, шум / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 68. Мы бацюшку да ошукалі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 69. Маты, маты / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 70. Марш для маладых "за стол" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 71. Марш "Як дораць маладую" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 72. Літала галубка / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 73. Лэтілы гусонькі чэрэз сад / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 74. Леці, леці, каравай з клеці, сядзь сабе да на покуці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 75. Лецелі галочкі й у тры радочкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 76. Кума па саду хадзіла / песня, тэкст,аўдыё — Мёрскі раён
 77. Короваю, ты наш раю / песня, тэкст,аўдыё,ноты — Беларусь
 78. Кланялася вішэнка зеляному садоньку / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 79. Калачы : вясельная / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 80. Казалі-прыехалі, ажно пяшком прыйшлі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 81. Й у каго то ў печы паліцца / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 82. Зборная суботка настала / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 83. Закідай, маці, дрова / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 84. Ды пайшло сонійка па-за лесейку / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 85. Ды дай жа Божа табе ды раі раілісі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 86. Ды выйдзем паслухаем / песня, тэкст,аўдыё — в. Лявонпаль, Мёрскі раён
 87. Дзе была зязюля, дзе быў салавейка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 88. Дай дзе быў салавей, дай дзе зязюля / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 89. Дадому, сваты, дадому / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 90. Дабраныч, мамачка, дабранач / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 91. Да паедзем мы дамов / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 92. Да лецеў салавейко, чы-чы-чы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 93. Да вячэрняя зорка, абышло да кругом неба / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 94. Да высок сваток, высок / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 95. Горэла сосна, палала / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 96. Галышкі-свашкі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 97. Галашэнне нявесты пад язык / песня, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 98. Віўся віхор / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 99. Вясельны танец / найгрыш, тэкст,аўдыё — в. Церасполле, Полацкі раён
 100. Вясельны марш ‘’Пуд коровай’’ / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 101. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 102. Вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 103. Вясельная песня інструментальная версія / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 104. Вясельнае галашэнне нявесты і маткі пад гармонік / песня, тэкст,аўдыё — в. Мехавое, Гарадоцкі раён
 105. Выхадзі, матуля, з новай клеці / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 106. Выйду за ворітца – слёдкі знать / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 107. Вы госцікі любыі маі, просім вас / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 108. Вот паслухайці людзі / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 109. Вой, ступіла Машэнька на парог / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 110. Вой, сонейко калясом едзе, брат сятрыцу на пасад ведзе / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 111. Вальс пра вальс / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 112. Вальс "Чурылаўскі" / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 113. Вальс "На сопках Маньчжурыі" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 114. Вальс "Літоўскі"-2 / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 115. Вальс "Літоўскі"-1 / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 116. Вальс "Залатыя горы" / найгрыш, тэкст,аўдыё — х. Ліпава, Шаркоўшчынскі раён
 117. Ва што, ва што млада Алёнка глядзела / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 118. В пынядзелак рана сіня моря йграла / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 119. Бычыхінскі вясельны марш / найгрыш, тэкст,аўдыё — аг. Бычыха, Гарадоцкі раён
 120. Будзь даволен, Іванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 121. Беларуская вясельная мелодыя / найгрыш, тэкст,аўдыё — Беларусь
 122. Бацюхно, мой родненькій / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 123. Ай, літала павушка па полю / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 124. Ай, борком, борком / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 125. Ай, бела свацця, бела / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 126. Абсявай, мамачка, абсявай / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 127. А ў садзе рожа / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 128. А ў нашэга свата / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 129. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 130. А хто ў нас харошы / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 131. А полем-полем, як морем, а дарогаю як шнурком / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 132. А конічак на стаянке гагочыць / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 133. А коня, мой конь вараный / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 134. А дождж ідзець, раса падзець на куміну хату / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 135. А беленькі, кудравенькій Ванюшка / песня, тэкст,аўдыё — Беларусь
 136. А батюшка мой родимый / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 137. Ў Ванькі на дваре / песня, тэкст,аўдыё — Расія
 138. І з суботонькі на недзеленьку / песня, тэкст,аўдыё,ноты — в. Новае Палессе, Лельчыцкі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 18.09.2023 03:13:57

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.