Запісы 601–800 з 1453
 1. В.С. Гурков, С.Ф. Терехин. Бортничество в Белоруссии: Минск, Полымя, 1980. 34 с.
 2. Вакар Л. Хведараў Максімаў. Віцебск: ЧРУП “САМПО”, 2002. 36 с.
 3. Валачобныя песні / [Склад. Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей, склад. муз. часткі В. І. Ялатаў. Рэд. тома К. П. Кабашнікаў]. — М...
 4. Валодзіна Т. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск: Тэхналогія, 2009. 431 с.
 5. Валодзіна Т.В., Залатуха М.. Лісіца С. Песні Велеўшчыны ў запісках Залатухі. З электронным дадаткам (Фальклор нашага краю) Мн...
 6. Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. I. Кухаронак - М...
 7. Валодзіна, Т. В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў/ Т. В. Валодзіна. – Мінск: Тэхналогія, 1999
 8. Вандроўкі па маіх былых ваколіцах: Успаміны, даследаванні гісторыі і звычаяў/ Сыракомля У. Мінск: Полымя, 1992. 159 с.
 9. Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Панямоння. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Мін...
 10. Васілевіч У. А. Міфы бацькаўшчыны / У.А.Васілевіч. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1994. — 109 с.
 11. Великая Отечественная война в зеркале народной речи и фольклора : Тексты. Исследования. Аудиоприложение / под общ. ред. Н.В. ...
 12. Вераванні і звычаі на Віленшчыне у міжваенны час (па польску)/ Ф. Сіеліцкі. Вроцлав: Выд-ва Універсітэту Вроцлава, 1993. 197 с.
 13. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. Полное географическое описание нашего Отечества / Сост.: Семенеов В. П. (Тян-Шанский, Довна...
 14. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. 5-те вид., доп. — Київ: Музична Україна. - 2008. - 150 с.
 15. Веснавыя песні / [Складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; складальнік муз. часткі В. І. Ялатаў; рэд. тома К. П. Кабашн...
 16. Вестник Полоцкого государственного университета, Гуманитарные науки, 2008, №1. УО “Полоцкий государственный университет”.
 17. Вечназялёнае дрэва рамёстваў: нац. выстаўка нар. творчасці (чэрвень-верасень, 1996): каталог / аўт.-склад. Я. Сахута. Мінск, ...
 18. Виготовлення виробів з вербового прута\ Лугова З. І.\ Киïв, 1997
 19. Винникова М. Н., Реконструкция локальных вариантов традиционного белорусского костюма с использованием материалов из собраний...
 20. Виноградова Л. Н., Левкиевская Е. Е., Народная демонология Полесья, Том I, Публикации текстов в записях 80-90-х годов XX века...
 21. Вілейскі кірмаш
 22. Вілейскі павет, выпуск 1 уклад. Сяргей Макарэвіч, Дзяніс Канецкі, Мінск “Галіяфы”, 2014 179 с.
 23. Віннікава М.М. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка ў беларускім народным адзенні: практ. дапам. Мінск: Медысонт, 2010. 64 с. ...
 24. Віннікава, М. М. Традыцыйны беларускі касцюм = Традиционный белорусский костюм = Traditional belarussian costume : альбом / М...
 25. Вічынскія паляне: матэрыял. культура: этнагр.нарыс Бел. Палесся/ Сербаў І.А.Мінск: БФК, 2005. 88 с.
 26. Вклад молодежных организаций в становление гражданского общества в Беларуси / Фонд имени Фридриха Эберта. М., 2006. 104 с.
 27. Власова М. Новая АБЕВЕГА русских суеверий: ил. словарь. СПб.: Северо-Запад, 1995. 383 с.
 28. Внуковіч Ю. І. Літоўцы Беларусі. Этналагічнае даследаванне – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 170 с.; іл.
 29. Волаціч М. Беларускае народнае ткацтва і зьнішчэньне яго бальшавікамі. Мюнхен, 1955.
 30. Вопросы авторского права в деятельности библиотек Беларуси / Национальная библиотека Беларуси ; [составитель О. И. Воронецкая...
 31. Восеньскія і талочныя песні / [Склад. і аўт. уступ. артыкулаў А. С. Ліс; Уклад. і камент. талоч. песень С. Т. Асташэвіч; Муз....
 32. Восеньскія святы: дамаможнік для настаўнікаў і выхавальнікаў / Уклад. Лозка А. Ю; маст. Рудая А. У. Мінск: Беларусь, 1995. 11...
 33. Восіпаў І. Бортныя хронікі: усё пра бортніцтва і бортнікаў тутэйшых. электроннае выданне. 2018. 66 с.
 34. Воскресшие голося Рязанской земли: Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области, №5/ В. Коростылев, Н. Гиляров...
 35. Временник Зубовского института. Вып. 11. Фольклористика в Зубовском институте. - ред. С. В. Кучепатова. Санкт-Петербург: Росс...
 36. Врочинська Г.В. Украïнські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ столить: монографія. К.: Родовід, 2008. 232 с.
 37. Встречи, рэд. Кристель Раттус/Эстонский нациоальный музей, 2016
 38. Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай р...
 39. Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ: метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай ра...
 40. Вушацкі словазбор Рыгора Барадуліна / укл. Н. Давыдзенкі. – 2-е выд. – Мінск : Кнігазбор, 2014. – 388 с.
 41. Вырабы з дрэва/ Братіслава , 1964.15 с.
 42. Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с.
 43. Выскварка С. Казка з быллю напалову: легенды, паданні, былічкі і казкі Любаншчыны/ кн. 1 Казкі, метадычны зборнік, Мінск 2017
 44. Выслоўі / [Склад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ, артыкул i камент. М. Я. Грынблата. Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука ...
 45. Вышей любимому сорочку/ Зимина З.И. Минск: Изд-во "Ладога 100", 2007. 64 с.
 46. Вышыўка. Узорнік, 22 с.
 47. Вэкслер П. Гістарычная фаналогія беларускае мовы. Пер. з англ. А. Літвіноўскай, М. Раманоўскага; навук. рэд. пер. Г. Цыхун. М...
 48. Вялікае княств Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2. – Мн.: БелЭн, 2006. – 792 с.: іл.
 49. Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2.: Кадэцкі корпус – Яцкевіч; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінс...
 50. Вялікае Княства. Паэма ў трох частках, фатаграфіях і вершах (2-е выданне), Зянон\ ТБК ў Летуве (2005)
 51. Вянок беларускіх народных песень / запіс У. Раговіча. Мінск: Навука і тэхніка, 1988. 432 с.
 52. Вяргеенка, С. А. “Матывы беларускіх лекавых замоў: структурна-функцыянальны аспект (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) / С....
 53. Вярэніч В. Л., Палескі архіў: лінгвістычныя, этнаграфічныя і гістарычныя матэрыялы, Мінск, выдавец ІП Вараксін А. Н., 2009, 6...
 54. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская навука,...
 55. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык, А. С....
 56. Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэдкал.: ...
 57. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 58. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 59. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 60. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 61. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 62. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 63. Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея Панізніка 1968-1969 гадоў CD, 2016
 64. Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г.
 65. Г.И. Цитович. О белорусском песенном фольклоре.Избранные очерки.Минск: Беларусь,1976, 136 с.
 66. Гавораць чарнобыльцы/ А.А. Крывіцкі. Мінск, 1994. 221 с.
 67. Галина и Мария Дайн. Русская тряпичная кукла: Культура и традиция, М., 2007
 68. Ганцаўшчына: край леганд і талентаў народных. Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. 168 с.
 69. Гара гурт "Рада",2013
 70. Гарадскія бытавыя танцы/ С.В. Гуткоўская. Мінск: Выд-ва "Чатыры чвэрці", 2008. 140 с.
 71. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўская вобл. укл. І.М. Шаруха.Магілёў,2012, 219 с.
 72. Геаграфія традыцыйнага абрадавага фальклору беларусаў [Электронны рэсурс] : атлас нематэрыяльных культурных каштоўнасцей бела...
 73. Гиппиус Е.В. Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии/ ред.-сост. З. Можейко. Минск: Тэхналогія, 2004ю 285 с.
 74. Гілевіч Н.С. Лірыка беларускага вяселля / уклад. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: Выш. школа, 1979. 656 с.
 75. Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі/Бандарчык В. К., Мінск 1972
 76. Гісторыя беларускай фалькларыстыкі : вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-...
 77. Гісторыя беларускай этнаграфіі (Пачатак ХХст.)/ Бандарчык В.К.Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 124 с.
 78. Гісторыя на градках: агародніцтва на Беларусі\Ракава Л. В.\Мінск "Беларусь", 2008
 79. Гобелен Советской Литвы (набор паштовак, 13 шт.)
 80. Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов. М.: Советский художник, Москва, 1980
 81. Голас з невычэрпнай і жыватворнай крыніцы/ Склад. У.В. Анічэнка. Мінск.: Навука і тэхніка, 1995. 464 с.
 82. Горынь "Да падай,божа, ключы", 2012
 83. Грановский Т. С. Удивительная специальность - ткачество. Москва. Легпромбытиздат, 1989, 80 с: ил.
 84. Гранько М.Н., Шантырь О.В. Ручное и машинное вышивание. — Минск : Полымя, 1983. — 144 с.
 85. Грушевский А., Пинское Полесье, ОчеркѢ исторіи Турово-Пинскаго княжества XI - XIII вв., Киев, 1901, 200 с.
 86. Грыбы і грыбная кулінарыя: папул. энцыкл. давед./ Г. Сяржавіна, І. Яшкін. Мінск: Бел. асац. кулінароў, 2005. 392 с.
 87. Гуд П.А., Гуд Н.І. Беларускі кірмаш — Мінск: Полымя, 1996. — 272 с.
 88. Гуканне вясны. карагоды
 89. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 90. Гульні, забавы, ігрышчы / [Уступ, арт., уклад., класіфікацыя i сістэматызацыя матэрыялаў i камент. А. Ю. Лозкі]. 3-е выд. — М...
 91. Гульні, забавы, ігрышчы / [Уступ. арт., уклад. і камент. А. Ю. Лозкі]. — Мн.: Беларуская навука, 1996. — 534 с. (БНТ / НАН РБ...
 92. Гульні, забавы, ігрышчы / [Уступ. арт., уклад., класіфікацыя, сістэматызація матэрыялаў і камент. А. Ю. Лозкі; Рэдкал.: А. С....
 93. Гурскі А. Беларускія загадкі: даследаванне жанру. Мінск: Беларус. кнігазбор, 2000. 80 с.
 94. Гурскі А.І. Пазаабрадавая паэзія / А.І. Гурскі, Г.А. Пятроўская, Л.М. Салавей; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...
 95. Гурскі А.І. Тайны народнай песні. Мінск: Універсітэцкае, 1994. 160 с.
 96. Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 1921 г. Матэрыялы з гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст. Зб. навук. пра...
 97. Да народных вытокаў: Збіранне і вывуч. беларус. фальклору ў 50-60-я гады ХІХ ст./ Цішчанка І.К. Мінск: Навука і тэхніка, 1986...
 98. Давне вбрання на Волині\Етнографічно-миcтецтвознавче дослідення\Відавніцтво Обласной друкарні - Луцьк,2006 - 276 с.
 99. Дай Божа знаць, з кім век векаваць: Беларуская народная варажба/ Склад. У.А. Васілевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1993.63 с.
 100. Дайн Г. Детский народный календарь. Кн. 1. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь Сергиев Посад", 2010. 184 с. (Коллекция книг "Игрушк...
 101. Дайн Г. Сергиев Посад - мастерская игрушки. Кн. 3. Живая традиция на рубеже веков: ХХ -- ХХІ. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь С...
 102. Дайн Г. Сергиев Посад - столица русской игрушки. Кн. 2. Кукольный промысел: из ХІХ -- в ХХ век. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь...
 103. даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка", Мінск,"Беларуская...
 104. Даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка"Асобны адбітак, Мін...
 105. Далэнга-Хадакоўскі З. Выбранае / Мінск: Кнігазбор, 2007. 448 с.
 106. Даследаванне лакальных культур Беларусі: праграмы па зборы фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў / навук. кіраўн. праекта, агул...
 107. Дебиров П. М. Резьба по дереву в Дагестане — Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1982. — 237 с.
 108. Дело мастера. Александр Зіновьев. Очеркі. Мінск, 2013 / Кавалер (кніга успамінаў пра беларускіх майстроў)
 109. Деревянное зодчество Белорусского Полесья [Текст] / Ю. А. Якимович. - Минск : Полымя, 1979. - 1 л. [слож. в 16 с.]. - Б. ц.
 110. Дети славянского поля. Выпуск 2./ Знамя 2006. 240 с.
 111. Дзе Байна сустракаецца з Эсай. Народная проза Лепельшчыны\ Укладальнік В.У. Тухта Мінск, Медісонт, 2013.
 112. Дзіцячы фальклор / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі М. Я. Грынблата; падбор нот, характарыстыка напеваў ...
 113. Дзіцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялаў / рэд. кал. У.А. Васілевіч (навук. рэд.) і інш. Мінск: БДПУ, 2006. 359 с.
 114. Дзяньніца: выбранае 1985-1995гг
 115. Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869. С. 260.
 116. Добровольский В. А. Как построить ткацкий станок и ткать простые ткани, Москва - Ленинград - Саратов - Воронеж - Берлин, "Нов...
 117. Добрыня Никитич и Алёша Попович / изд. подгот. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. М.: Наука, 1974. 448 с.
 118. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 119. Доследы і матэрыялы № 34. Беларускае народнае ткацтва і яго знішчэнне бальшавікамі/ М. Волаціч. Мюнхен, 1955. 199 с. (несшыты)
 120. Древне-Греческая религия/ О. Ф. Зелинский «Огни»/1918, Петроград (из серии Мировые религии, распечатка) 163 с.
 121. Древнеанглийская поэзия/ответственный редактор М.И. Стеблин-Каменский. Москва 1982: "Наука". 320 с.
 122. Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор А.П. Евгеньева. Москва, изд-во "Наука", 1977. 487 с.
 123. Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор Н.И. Трубникова. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-в...
 124. Друвінгаў светацям/ Менск, 2000. 23 с.
 125. Дудар: зборнік народных песень/сабраў Я.Г. Нью Ёрк: Выданне Заранка, 1970. 72 с.
 126. Духоўная спадчына Беларускай вёскі: каталог абрадаў, якія ахоўваюцца ЮНЭСКА
 127. Дучыц Л. У. Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях і паданнях беларусаў/ пад рэд. М.А. Ткачова. Мінск: Навука і тэхніка, ...
 128. Дучыц Л., Клімковіч І. Сакральная геаграфія Беларусі. Мінск: Літ. і маст., 2011. -- 384 с.
 129. Дыялектычны Атлас беларускай мовы. Карты: Мінск: Выдавецтва Акадэміі Навук БССР, 1963. 354 с.
 130. Дыялектычны Атлас беларускай мовы. Уступные артыкулы, даведачныя матэрыялы і каментары да карт: Аталас. Мінск: Выдавецтва Ака...
 131. Единство и разнообразие славянского народного костюма: сборник статей по материалам межрегиональной (с международным участием...
 132. Елатов В.И. Песня восточнославянской общности. Минск: Наука и техника, 1977. 246 с.
 133. Еремеенко Т. И. Рукоделие — Москва : Легпромбытиздат, 1992
 134. Ермаловіч М.І. Па Слядах аднаго міфа/ “Навука і тэхніка”, Мінск 1991/ 95 с.
 135. Жаніцьба Цярэшкі / [Уклад. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Л. М. Салавей; Уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялу, уступ....
 136. Жаніцьба Цярэшкі, в.Баяры,2002,в.Цярэшкі,2005 (фільм)
 137. Жанравы код фальклорнай карціны свету, уклад. Кавалёва Р.М., Лук’янака Т.В./ Мінск “Белпринт” 2012, 120 с.
 138. Жанчына ў беларускай народнай творчасці / Акадэмія навук БССР, Інстытут гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фальклора — Мінск : Выд...
 139. Жартоўныя песні / [Склад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі І. К. Цішчанкі; музычная частка і ўступ. артык...
 140. Жарты, анекдоты, гумарэскі / [Склад. і ўступ. артыкул А. С. Фядосік, каментарыі Л. Р. Барага і А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука ...
 141. Жарты, анекдоты, гумарэскі / [Складальнік і аўтар уступнага артыкула А. С. Фядосік; навуковы рэдактар В. К. Бандарчык]. 2-е в...
 142. Жила С.М. Свята Земля Дерев: історія, звичаі, бортництва, природа. - Киів: Фітосоціоцентр, 2006. - 228 с.
 143. Жніўныя песні / [Уступ. артыкул, укладанне, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі А. С. Ліса; уступ. артыкул, уклад. і сістэмат...
 144. Жорсткі раманс: фальклорныя песні/ укл. А.М. Кукрэш. Мінск: Кнігазбор, 2010. 436 с.
 145. Журнал "Учитель музыки "№2\2013 (21) ред. М.Д.Кабалевская. Москва: Beart Print, 2013. 69 с.
 146. Жыватворныя крыніцы Беларусі/ Э.М. Зайкоўскі, Л.У. Дучыц. Мінск6 Ураджай, 2001. 111с.
 147. Жывая спадчына Беларусі\Living heritage of Belarus\Каталог\Інбелкульт - Мінск,2014 - 163 с.
 148. Жытніца, народны фальклорны ансамбль,2009
 149. Жыцця адвечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 2. -- Мінск...
 150. З. Вайцюшкевіч. Варанок. Беларускі шансон
 151. За смугою міфа/ Ненадавец А.М. Мінск: Беларуская навука, 1999. 254 с.
 152. Загадкі / [Склад.: М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі; Рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш.; Уступ. арт. А. І. Гурскага]. 2-е выд., выпр...
 153. Загадкі / [Складальнікі М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі; рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука i тэхніка, 1972. — 448 с. (АН БССР. ...
 154. Зайка Алесь. Населеныя пункты Івацэвіччыны — Пінская рэгіянальная друкарня, 2012 — 304 стар.
 155. Зайка, А. Дыялектны слоўнік Косаўшчыны / Алесь Зайка. – Слонім : Слонімская друкарня, 2011. – 272 с.
 156. Замовы / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. i камент. Г А. Барташэвіч; Рэдкал.: А. С. Фядосік (гал. рэд.) i інш.]. — Мн.: ...
 157. Замовы / [Уклад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г. А. Барташэвіч; Рэдкал.: А. С. Фядосік (гал. рэд.) і інш.]....
 158. Записки Северо-Западного Отдела Императорского Русского Географическаго Общества. Кн. 1. Вильна. 1910. 284 с. (ксеракопія)
 159. Захаваная памяць страчанай зямлі, укл. Лазука Б. А., Галкоўскі А.А., Мінск 2016
 160. Збіральнікі/ Васілевіч У. А. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 189 с.
 161. Зелинский О.Ф. Древне-греческая религия. Петроград: Изд-во "Огни", 1918.
 162. Земляробчы каляндар: Абрады i звычаі / [Уклад., класіфікацыя, сістэматызацыя матэрыялаў i камент. А. I. Гурскага; Уступ, арт....
 163. Земляробчы каляндар: Абрады і звычаі / [Укладанне, класіфікацыя, сістэматызацыя матэрыялаў і каментарыі А. І. Гурскага; Уступ...
 164. Зимина З.И. Вышей любимому сорочку. М.: Ладога 100, 2007. 64 с.
 165. Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі / [Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і каментарыі А. І. Гурскага; Уклад., сістэм., х...
 166. Зімовыя святы:зборнік сцэнарна-метадычных распрацовак - Мінск: Тры чвэрці, 2010 - 145 с.
 167. Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. ...
 168. Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжання назваў вёсак Клімавіцкага раёна. Магілёў: УПКП “Магілёўская абласная ўзбуйн...
 169. Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжаньня назваў вёсак Клімавіцкага раёна. – 2-е выданне. / Клімавічы: Аб’яднанне кр...
 170. Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 3. -- М...
 171. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3 / уклад., прадм., пер. і паказ. У. Васілевіча. Мінск: Ма...
 172. Зянько У. Спадчына маёй маці: песні, загадкі, казкі, жартоўныя апавяданні. Мінск: Маст. літ., 1993.
 173. Изготовление и отделка женской крестьянской одежды конца ХІХ- начала ХХ веков/ Кунташова В.Г. Смоленск, 2007. 144 с.
 174. Инкрустация соломкой/ Починова Н.В., Дехтяренко В.Н. Минск: Полымя, 1988. 62 с.
 175. Искусство советской Белоруссии. Москва: Искусство; Ленинград, 1940
 176. Искусство успевать/ А. Лакейн, Минск: Агентство "Фаир", 1996. 94 с.
 177. История развития и региональная специфика русского костюма: Материалы научно-практической конференции (26-28 октября 2006 г.)...
 178. І гэта ўсе мой край. Тапанімічны слоўнік/ Абрамчык Ф.К. Капыль, 1999.24 с.
 179. Ідзём,пайдзём па вуліцы.Беларускія народныя танцавальныя песні\Беларускі інстытут праблем культуры – Мінск,1992 – 112 с.
 180. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі:Практычнае кіраўніцтва/А. Сташкевіч - Мінск:Інстыт...
 181. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Практычнае кіраўніцтва\ Bdentifikation and Invent...
 182. ІІІ Абласное свята-конкурс "Лазовыя карункі"/ Бараноўская Н.І.,Валынец Н.А. Мінск,2004. 16 с.
 183. Ікарські та господарські порадники XVIII ст. / Пад рэд. В.А. Передріенко. Київ, Навукова думка, 1984. 127 с.
 184. Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы. выпуск1. АН БССР, Мінск, 1959
 185. Інструкцыя по збіранню матэрыялаў для скадання абласных слоўнікаў беларускай мовы. Выпуск 2./ Акадэмія навук. Мінск ,1960. 12...
 186. Кernavė. 1999. 72 с. (каталог, Літва)
 187. Каб не перасыхала крыніца... Фальклорна-тэатральная традыцыя на Гомельшчыне/ М.Ф. Макарцоў. Гомель, 1994. 62с.
 188. Кабашнікаў К.П. Народная проза / К.П. Кабашнікаў, А.С. Фядосік, А.В. Цітавец; навук. рэд. А.С. Ліс. Мінск: Беларус. навука, 2...
 189. Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета/ Маст. В.Р. Мішчанка. мінск: Універсітэцкае, 2000. 270 с.
 190. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі / [Складальнік К. П. Кабашнікаў; рэд. В. К. Бандарчык]. — Мн.: Навука i тэхніка, 1971. — ...
 191. Казкі ў сучасных запісах / [Уклад. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. К. П. Кабашнікава, Г. А. Барташэвіч; Пакказ. сюжэтаў Л. ...
 192. Калашникова. «Всем богам по сапогам»: Коллекция традиционной обуви из собрания Российского этнографического музея. М.: Северн...
 193. Календарно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10с.
 194. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: летне-осенние праздники. Москва: Наука, 1978. 296 с.
 195. Калыханкі для Янкі.Гурт “Паўночная Сухадроўка”.2014
 196. Калядніца,сп. Н.Дуброва, ГМКГА"Талака",2011
 197. Каляндар 2013 г. (з выцінанкамі В. Быбурынай)
 198. Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М. Савіцкі; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...
 199. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 200. Каму пакланяліся продкі/ Ненадавец А.М. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 239 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 13.03.2020 14:08:45