Запісы 801–1000 з 1461
 1. Калыханкі для Янкі.Гурт “Паўночная Сухадроўка”.2014
 2. Калядніца,сп. Н.Дуброва, ГМКГА"Талака",2011
 3. Каляндар 2013 г. (з выцінанкамі В. Быбурынай)
 4. Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М. Савіцкі; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...
 5. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 6. Каму пакланяліся продкі/ Ненадавец А.М. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 239 с.
 7. Канкарданс К.Крапівы, С.М. Сянкевіч, 2011 - эл. даведнiк
 8. Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філ. фак. / скла...
 9. Карманы и платки исключительно для красоты (укладка з традыцыйнымі ўзорамі з часопіса "Дамское рукоделие", аўтар мадэлей і тэ...
 10. Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. 3. Художественная литература на народном наречии. — [S...
 11. Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. 2. Старая западнорусская литература. — Петроград, 1921.
 12. Карский Е.Ф. К вопросу об этнографической карте Белорусского племени. СПб, 1902 - 21 с.
 13. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография /[Предисл. В.И. Борковского]. – Москва : Наука, 1979. – XIX, 494 с., 1 л. по...
 14. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. / Изд-во АН СССР, Ленинград, 1928.
 15. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. С приложением 2-х карт / Е.Ф. Карский. - Вар...
 16. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 1. Исторический очерк звуков белорусского наречия / Е.Ф. Карски...
 17. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белор...
 18. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 3. Очерки синтаксиса белорусского наречия. Дополнения и поправк...
 19. Карский, Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Кн. 1. Народная поэзия / Е.Ф. Карский. - М. : типолито...
 20. Касцюм жыхароў Беларусі X-XIII cтст\ Дучыц Л.У.\ “Навука і тэхніка”, Мінск 1995, 79 с.
 21. Каталог выставы 2008 “Беларуская і літоўская выцінанка”
 22. Каханоўскі Г.А., Л.А. Малаш, К.А. Цвірка. Беларус. фалькларыстыка: эпоха феадалізму. Мінск: Навука і тэхніка, 1989. 288 с.
 23. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - 2-е выд. - Мн.: Беларуская энцыклапедыя iмя Петрус...
 24. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - Мн.: БелЭн, 1996 - 208 с.
 25. Кацар М.С. Дзённік палявых нататак за 1940 год 33 с. + 10 с. дадатку (ксеракопія рукапісу).
 26. Кенозерские сказки, предания, былички/ сост. Ведерникова Н. М./ Москва, 2003
 27. Керамика и фарфор Китая\ буклет выставы, 2011
 28. Киркор А. Этнографический взгляд на Виленскую губернию // Этнографический сборник (Императорского Русского географического об...
 29. Клас Брытан. Швецыя і шведы. Ödeshög, 2007
 30. Клиентов А. Народные промыслы. М.: «Белый город».
 31. Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне вико­нання). 1908-2010: Ілюстрований хронологічний реєстр з ан...
 32. Кнурэва, Я. С. Дзікарослы раслінны свет у традыцыйных уяўленнях і сучасным жыцці беларусаў / Я. С. Кнурэва; Нац. акад. навук ...
 33. Княжеский дворец в Вильнюсе (буклет).
 34. Коваленко В.И. Искусство вытинанки: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ 2-е из...
 35. Коваль У.І. Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў павер'ях, абрадах і звычаях. œ. Мiнск: Нар. асвета, 1994
 36. Кожа в умелых руках. ред. О.Г. Жукова.Москва:Знание,1997,192 с.
 37. Козловская О. Л. Ручное ткачество. Учебное пособие для студентов. Тюмень, РИЦ ТГАКИиСТ, 2014, 174 с.
 38. Кола часу DVD/ Мінск, 2010
 39. Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычна...
 40. Краiна цудаў. Неглюбка/ набор паштовак 10 шт
 41. Крамянёўка\Алесь Белакоз – Магілёў,2010 – 16 с.
 42. Красичкова Е. Художественное вышивание — Минск : Редакция научно-технической литературы , 1959
 43. Краснов В. П., Орлов О. О., Ведмідь М. М., Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов українського полісся, Новоград...
 44. Краўцэвіч А. Майстар – наш продак. Мінск, Народная асвета, 1990
 45. Крачковский Ю.Ф. Быт западно-русского селянина. М.: Изд-во имп. общ-ва истории древностей России при Моск. ун-те, 1874. – 212 с.
 46. Крывашэйцава К. М., Музычны фальклор, праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сяр.-спец. адукацыі ў сферы культуры...
 47. Крывіцкія старадаўнасці. Сшытак 1/ В. Панусевіч. Чыкага: Беларуская выдавецкая Сябрына, 1960. 68 с.
 48. Кто есть кто в Беларуси. Хто ёсць хто ў Беларусі. Who’s who in Belarus. Сост. В.Ф. Голубев, А.И. Киже, А.А, Смольский, В.А. Т...
 49. Кулінарная спадчына Белавежжа. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск,201...
 50. Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. Мінск: Бе...
 51. Культура малых гарадоў Брэсцкай вобласці: Ганцавічы: буклет. Брэст. 2012. 22 с.
 52. Культурное наследие — область возможностей для гражданского участия // Т. Пошевалова, В. Мацкевич, И. Раханский, А. Егоров, В...
 53. Культурное наследие в лесах Эстонии, малый справочник по культурному наследию —Тарту : Вали Пресс, 2009
 54. Купальскія і пятроўскія песні / [Уклад. А. С. Ліса, С. Т. Асташэвіч; Уклад. муз. часткі Г. В. Таўлай; Рэд. А. С. Фядосік]. — ...
 55. Купальскія песні
 56. Курземе ( турыстычныя маршруты Латвіі)
 57. Курилович А. Н. Белорусское народное ткачество. Минск: Наука и техника, 1981. 119 с.
 58. Кутенков П.И. Великоруская женская сряда (одежда). Сядемская и вяземская крестьянские родовые культуры (середина 19 – начало ...
 59. Кухаронак Т. І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: канец ХІХ – ХХ ст. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. 126 с.
 60. Кухаронак Т.І. Маскі ў каляднай абраднасці беларусаў. Мінск: “Ураджай”, 2001
 61. Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў // Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука, 2017. ...
 62. Лiцвiны - Неба i зямля
 63. Лабачэўская В. А. Бібліяграфія навуковых прац і публікацый за 1981 -- 2011 гг.: паказальнік/ склад. В. А. Лабачэўская; рэд. б...
 64. Лабачэўская В. А. Повязь часоў – беларускі ручнік=Bond of Times – Belarussian Towel: альбом. Мінск: Беларусь, 2009. 298 с.
 65. Лабачэўская В. А. Традыцыйнае саломапляценьне: лакальныя традыцыі. (апытальнік)
 66. Лабачэўская В. Повязь часоў - беларускі ручнік — Мінск "Беларусь", 2002
 67. Лабачэўская В.А. Зберагаючы самабытнасць: З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі. Мінск: Беларус. навука, 1998. ...
 68. Лабачэўская В.А. Сялянская энцыклапедыя ў творах Мікалая Тарасюка: альбом-манаграфія. Аўт. і уклад. тэкста В.А. Лабачэўская. ...
 69. Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л., Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья, Москва, Институт славяноведени...
 70. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 1 – Заходнепалесскія куставыя песні Ковалёва Р.М. М...
 71. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 2 –Вясельныя песні Піншчыны, Прыемка В.В., Мінск БД...
 72. Лакотка А.I. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры. — Мінск : Ураджай, 1999 — 366 с.
 73. Лакотка А.І. Пад стрэхамі прашчураў. Маст. Л.І. Мялоў. Мінск: Полымя, 1995. 384 с.
 74. Лаўрэат Міжнародных і Рэспубліканскіх фестываляў Узорны фальклорны ансамбль “Дударыкі”. Model Folk Group “Dudaryki”. Мінск, 2006
 75. Лев Урбанович Дашкевич (1882--1957): каталог фотографий. Минск: Панграф, 2002. 36 с.
 76. Легенда Старога Мінска: камплект паштовак (12 штук) на бел. мове з укладышам (на рус. і ангд. мовах). Мінск: ТАА “Артыя груп”
 77. Легенды і паданні / [Склад. М. Я. Грынблат i А. I. Гурскі; Рэд. тома А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука i тэхніка, 1983. — 544 с. ...
 78. Легенды і паданні / [Склад. М. Я. Грынблат і А. І. Гурскі; рэдактар А. С. Фядосік]. 2-е выд., дап. і дапрац. — Мн.: Беларуска...
 79. Легенды і паданні Слонімшчыны / склад. С. Чыгрын. — Мінск : Кні- газбор, 2013. — 124 с.
 80. Ледавіковыя валуны Беларусі: Эксперым. база вывучэння валуноў/ С.Д. Астапава, У. Я. Бардон, М.А. Вальчык і інш. Мінск: Навука...
 81. Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектического словаря Отв.редактор: Толстой Н.И. Издательство: Москва: «Наука» 19...
 82. Лепель: память о еврейском местечке / Отв. ред. C. Амосова – М., 2015. – 496 с.
 83. Лепельшчына. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Тухта В., уклад. Мн.: Медысонт, 2016 — 214 с. Обл
 84. Лисенко П. С., Словник поліських говорів, Киів, Видавництво "Наукова думка", 1974
 85. Литовские нородные военно-исторические песни/ Д. Криштопайте. Вильнюс: Вильнюсский государственный университет им. В. Капсука...
 86. Лірычныя песні. Беларускі фальклор у сучасных запісах / укл. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: выд-ва БДУ, 1976. 464 с.
 87. Ліс А. Купальскія песні. Мінск: Навуа і тэхніка, 1974. -- 208 с.
 88. Ліс А. С. Валачобныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1989. 207 с.
 89. Ліс А. С. Жніўныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1993. 238 с
 90. Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998 г., 18...
 91. Ліс Арсень. Gloria victis! Збор твораў. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2010. — 754 с. — (Кнігарня “Наша Ніва”).
 92. Літары ў расе,С.Панізнік (Папар), выд. В. Хурсіка,Мінск,2011,71 с.
 93. Літва: культура і гісторыя: адукацыйная выстава, прысвечаная тысячагадоваму юбілею Літвы. Вільня, 2009
 94. Літоўская гаспадыня / Пераклад з польскай мовы П. Казлоўскага, В. Нядзвецкай. — Мн., «Полымя», 1993.
 95. Літоўская гаспадыня: першая беларуская гаспадарча-кулінарная энцыклапедыя/пер. з польс. П.Р. Казлоўскага, В.В. Нядзвецкай; пр...
 96. Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга / Вінцэнта Завадская; пер. з пол. мовы Н. Бабінай. – Мінск : Харвест, 2...
 97. Літоўская паэзія: вершы/ уклад. В. Тарнаўскайтэ, Д. Паслаўскене, Э. Пранскутэ, Ю. Рамашкенэ. Мінск: Літоўскі цэнтр культуры, ...
 98. Ліцвіны (аўдыёкасета)
 99. Ліцьвінка В.Д. Крыніца народнай мудрасці. З літаратурнай спадчыны / уклад. Н.М. Ліцьвінака. Мінск: Беларус. навука, 2012. 463 с.
 100. Лобач У. А. Этналогія: вуч.-метад. комеплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. Наваполацк: ПДУ, 2009. 132 с.
 101. Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”, 1-02 01 02 “Гісторыя. Зам...
 102. Лобач, У. А. Міф. Прастора. Чалавек : традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве : [манаграфія] / У. А...
 103. Лобачевская О. А., Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи, новации, Минск, "Беларуская навука", 20...
 104. Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...
 105. Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с.
 106. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество: середина Х1Х–ХХ вв. Мінск: Навуа і тэхніка, 1991. 287 с.
 107. Лоскутная мозаика России: альбом-каталог выставки в Иванове, 25 июня -- 23 августа 2003 г. / сост. Ю. Б. Иванова. Москва, 2003.
 108. Лук'янава Т.В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічныаналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія н...
 109. Лысенко П.Ф. Дреговичи/ под ред. В.В. Седова. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 244 с.
 110. Люд Беларускі. Вяселле. Міхал Федароўскі. Мінск 1991/ Полымя. серыя літаратурныя помнікі Беларусі
 111. Лялька беларуская/ Церашковіч Т.А. Мінск: Полымя, 1992. 126с.
 112. Ляўкоў Э.А. Маўклiвыя сведкi мiнуўшчыны – Мінск: Навука i тэхнiка, 1992. – 215 с.
 113. Ляшкевіч Іван, Альпенскі дыялектны слоўнік, Альпень - Берасьце, ГА Стары горад, Берасьцейская гарадская Рада Таварыства белар...
 114. М.П.Жабінская,М.М.Шкут,А.І.Красічкава,Н.У.Лось. Адраджэнне забытага рамяства: Метад.дапамож.для гурткоў па пляценню з саломкі...
 115. Мажэйка З. Я. Народна-песенная культура Беларусі ў агульнаславянскім кантэксце. Мінск, 1998. 34 с.
 116. Мажэйка З. Я. Песні беларускага Паазер'я. Мінск: Навука і тэхніка, 1981. 494 с.
 117. Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і...
 118. Мажэйка З.Я., Фядосік А.С. Каляндарна-песенныя, абрадавыя і гульнявыя традыцыі славян у мінулым і сучасным. Мінск: Навука і т...
 119. Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с.
 120. Майкова Н. , Майкова Т., Молодая гвардия/ Серебряные пяльцы: Рукам работа - сердцу радость, 1992
 121. Максимчук А. Г. Порубежье (очерки по истории Шумячского района).- Смоленское областное книжное издательство “Смядынь”, 1995. ...
 122. Маладосьць старажытнай зямі: з гісторыі вёскі Стары Дзедзін. / Клімавічы: УК “Клімавіцкі раённы краязнаўчы музэй”, 2010. 50 с.
 123. Малады араты №7, 1925
 124. Малікаў, Я. Р. Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец ХІХ — першая палова ХХ ст...
 125. Малое Палессе. Крупкі. Краязнаўчы альманах. Выпуск 1. 2003, 92 с.
 126. Малое палесье 2009. Краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю/ Галоўны рэдактар А. Аляхновіч.
 127. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. 2009
 128. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2010. 240 с.
 129. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2011. 250 с.
 130. Маляваныя сны Паўла Марціновіча. Мінск, Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2012. (маляваныя дываны)
 131. Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839)/Пад навуковай рэд. У.М. Конана/Гродна: ГрДУ, 2001
 132. Масленічныя песні ўклад. Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А, Літвіновіч А.Ф., Мінск БДУ 2008 , 39 с.
 133. Мастацкая адукацыя ў Беларусі/В. П. Пракапцова/ Мінск, 1999
 134. Мастацтва сяла Неглюбка. Аўтар М.П. Жабінская, Мінск:Беларусь,1976, 80 с.
 135. Мастацтва, створанае народам. Искусство, созданное народом / сост. В.Г. Гаўрылаў, І.М. Панышына. Мінск: Беларусь, 1978. 120 с.
 136. Матар’ялы да беларускае бібліографіі. Том. IV. Этнографія. Выданьне Інстытуту Беларускае культуры. Менск, 1927. (Ксеракопія)
 137. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 138. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 2 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 139. Материалы по этнографии России: изд. Этногр. отд. Рус. музея Императора Александра III под ред. Ф. К. Волкова .- Т. 2 .- СПб....
 140. Мая выцінанка/ В.В. Бабурына, Н.А. Сухая. Мінск: МАІРА, 2010, 78 с.
 141. Меленко Л.И. Белорусский костюм ХIX—XX вв. Мінск: Бел. наука, 2006. 142 с.
 142. Мельниковская О. Н., Племена южной Белоруссии в раннем железном веке, Москва, издательство "Наука", 1967, 196 с.
 143. Метадычны дапаможнік па зборы фальклору.Н. Дзенісюк, Гомель: Агмень, 2003,34с.
 144. Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго краю” – 64 с.
 145. Методыка шчасця.Настаўнікам і вучням\Алесь Белакоз\Сандрук – Гродна,2014 – 279 с.
 146. Милюченков С.А. Белорусское народное гончарство / С.А.Милюченков – Минск: Наука и техника, 1982. – 182 с.
 147. Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М.: Издательство «Индрик», 1999.
 148. Мистецтво українскої вишивки/ Олена Кулинич-Стахурська / 2007, 256 с
 149. Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні. Збор твораў.Мінск: Тэхналогія, 2008,190с.
 150. Міфалогія беларусаў: энцыкладпедычны слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. — Мн.: Б...
 151. Модэстов Ф. Э. Смоленская крепость. Городища смоленской земли. Смоленск: Центр по охране и использованию памятников истории и...
 152. Модэстов Ф. Э. Смоленские древности. Выпуск 2. Городища смоленской земли. Смоленск: Центр по охране и использованию памятнико...
 153. Можейко З. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж / рэд. Е.В. Гиппиус. Минск: Наука и техника, 1971. 264 с.
 154. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 155. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с.
 156. Можейко З. Я. Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-экологич...
 157. Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт сист.-типол. исслед. Минск: Наука і техника, 1985. 247 с.
 158. Молчанова Л.А. Материальная культура белорусов. Минск: Наука и техника, 1968. 232 с.
 159. Мужчынская традыцыя спеву, CD
 160. Музей беларускага народнага мастацтва / І.М. Панышына. Мінск: Беларусь, 1982. 192 с.
 161. Музей народнай культуры Мазыршчыны “Палеская Веда”: пуцяводнік.
 162. Музей прикладного искусства и быта в России ХVII в. (буклет музея)
 163. Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў. Мінск: Беларуская навука, 1998
 164. Музей старажытнабеларускай культуры: мастацкія, этнаграфічныя і археалагічныя калекцыі: аглядальнік. Мінск, 2012.
 165. Музей старажытнабеларускай культуры: народны касцюм і абрадавы ручнік: аглядальнік. Мінск, 2012.
 166. Музей старажытнабеларускай культуры. Альбом/ Укл. А.А. Ярашэвіч. Мінск: Беларусь, 2004.282 с.
 167. Музыка русского Поозерья - экпедиционные записи 1971-1978 гг. CD
 168. Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке/ Дадиомова О.В./ Минск «Навука і тэхніка», 1992, 205 с.
 169. Музыкальный фольклор народов СССР на грампластинках. Опыт дискографии. Сост. И.И. Земцовский. — М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1991
 170. Музычныя інструменты. Каталог першай музычнай выставы/ І.Д. Назіна, л.А. Александрэнка. Мінск, 1991. 48 с.
 171. Музычныя інструменты. струнныя: Музейн. каталог/ Нац. музей гісторыі і культуры Беларусі; Склад. Г.М. Загурская. Мінск: Аніке...
 172. Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [Гуказапіс] : фонаархіў этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі :...
 173. Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора: Материалы Международной научной конференци...
 174. Мухарынская Л.С., Якіменка Т.С. Беларуская народная музычная творчасць: вуч. дапам. для муз. ВНУ. Мінск: Выш. шк., 1993. 343 с.
 175. Н. Митропольская. Русский фольлор в Литве. Вильнюс, 1975. 432 с.
 176. Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова/ Кружки художественной вышивки, Просвещение,1978
 177. Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы\Н.В.Сівіцкая - Мінск:Бел.навука,2011 - 215 с.
 178. Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты : Струнные / И. Д. Назина. - Минск : Наука и техника, 1982. - 120 с...
 179. Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты: Самозвучащие, ударные, духовые. Ред. М. Я. Гринблат. — Мн.: Наука ...
 180. Назіна І. Д. Беларускія народныя музычныя інструменты / І. Д. Назіна - Мінск : Беларусь, 1997 — 239 с. : іл.
 181. Найджел Пенник, Пруденс Джонс. История языческой Европы / пер. с англ. Р.В. Котенко. СПб: изд. группа “Евразия”, 2000. 448 с.
 182. Народнае дойлідства / А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 200 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця).
 183. Народная культура ва ўмовах сучасных перамен у розных рэгіёнах Еўропы/ матэрыялы 6-ай Еўрапейскай канферэнцыі IOV/ Мінск, 2001
 184. Народная кухня маталян. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск, 2009, 100с.
 185. Народная лексіка/ Рэд. А. А. Крывіцкі.—Мн.: Навка і тэхніка, 1977.—287 с.
 186. Народная медыцына. Рытуальна-магічная практыка / [Укладанне, прадмова і паказальнікі Т. В. Валодзінай; навуковы рэдактар А. С...
 187. Народная проза беларусаў Падзвіння ч. 1.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,290 с.
 188. Народная проза беларусаў Падзвіння ч.2.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,366 с.
 189. Народная сельскагаспадарчая тэхніка беларусаў, Бандарчык В.К. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 190. Народная танцавальная культура Беларускага Падняпроўя/ С.В. Гуткоўская. Мінск: Акадэмія навук Беларусі, 1994. 22 с.
 191. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографическо...
 192. Народны костюм Смоленской губернии: Материалы научно-практической конференции (25-26 ноября 2005 г.) / Под. общ. ред. – Эрдма...
 193. Народны тэатр / [Уклад. і камент. М. А. Каладзінскага; Уступ. арт. А. С. Фядосіка]. 2-е выд., выпр. і дапрац. Мн.: Беларуская...
 194. Народны тэатр / [Уклад., уступ. артыкул і камент. М. А. Каладзінскага; Рэдкал. В. К. Бандарчык і інш.; Рэд. тома А. С. Фядосі...
 195. Народные песни Омского Прииртышья. Поют народные исполнители.Е.Аркин
 196. Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 270 с.
 197. Народные художественные промыслы Югры / Бубновене О. Д., ред. Богордаева А. А./Ханты-Мансийск, Екатеринбург, 2005 г
 198. Народныя вытокі. Рэпертуарны зборнік песень. Выпуск VI
 199. Народныя вытокі. Рэпертуарны зборнік песень. Выпуск VII
 200. Народныя казкі пра ведзьмаў і нячысцікаў. сшытак першы/ А. Варлыга. Нью-Йорк: Заранка, 1967.40с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 21.05.2020 06:28:06