Запісы 801–1000 з 1493
 1. Дзяньніца: выбранае 1985-1995гг
 2. Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869. С. 260.
 3. Добровольский В. А. Как построить ткацкий станок и ткать простые ткани, Москва - Ленинград - Саратов - Воронеж - Берлин, "Нов...
 4. Добрыня Никитич и Алёша Попович / изд. подгот. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. М.: Наука, 1974. 448 с.
 5. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 6. Доследы і матэрыялы № 34. Беларускае народнае ткацтва і яго знішчэнне бальшавікамі/ М. Волаціч. Мюнхен, 1955. 199 с. (несшыты)
 7. Древне-Греческая религия/ О. Ф. Зелинский «Огни»/1918, Петроград (из серии Мировые религии, распечатка) 163 с.
 8. Древнеанглийская поэзия/ответственный редактор М.И. Стеблин-Каменский. Москва 1982: "Наука". 320 с.
 9. Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор А.П. Евгеньева. Москва, изд-во "Наука", 1977. 487 с.
 10. Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор Н.И. Трубникова. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-в...
 11. Друвінгаў светацям/ Менск, 2000. 23 с.
 12. Дудар: зборнік народных песень/сабраў Я.Г. Нью Ёрк: Выданне Заранка, 1970. 72 с.
 13. Духоўная спадчына Беларускай вёскі: каталог абрадаў, якія ахоўваюцца ЮНЭСКА
 14. Дучыц Л. У. Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях і паданнях беларусаў/ пад рэд. М.А. Ткачова. Мінск: Навука і тэхніка, ...
 15. Дучыц Л., Клімковіч І. Сакральная геаграфія Беларусі. Мінск: Літ. і маст., 2011. -- 384 с.
 16. Единство и разнообразие славянского народного костюма: сборник статей по материалам межрегиональной (с международным участием...
 17. Елатов В.И. Песня восточнославянской общности. Минск: Наука и техника, 1977. 246 с.
 18. Еремеенко Т. И. Рукоделие — Москва : Легпромбытиздат, 1992
 19. Ермаловіч М.І. Па Слядах аднаго міфа/ “Навука і тэхніка”, Мінск 1991/ 95 с.
 20. Жаніцьба Цярэшкі / уклад. тэкстаў, уступ арт. і камент. Л.М. Салавей; уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялаў, уступ. а...
 21. Жаніцьба Цярэшкі, в.Баяры,2002,в.Цярэшкі,2005 (фільм)
 22. Жанравы код фальклорнай карціны свету, уклад. Кавалёва Р.М., Лук’янака Т.В./ Мінск “Белпринт” 2012, 120 с.
 23. Жартоўныя песні. Рэд. А.С. Фядосік, Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1974. 728 с. (БНТ)
 24. Жарты, анекдоты, гумарэскі. Склад. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 438 с. (БНТ)
 25. Жила С.М. Свята Земля Дерев: історія, звичаі, бортництва, природа. - Киів: Фітосоціоцентр, 2006. - 228 с.
 26. Жніўныя песні. – Мн., 1974, Жураўлёў Д., Цітовіч Г. (БНТ)
 27. Жорсткі раманс: фальклорныя песні/ укл. А.М. Кукрэш. Мінск: Кнігазбор, 2010. 436 с.
 28. Журнал "Учитель музыки "№2\2013 (21) ред. М.Д.Кабалевская. Москва: Beart Print, 2013. 69 с.
 29. Жыватворныя крыніцы Беларусі/ Э.М. Зайкоўскі, Л.У. Дучыц. Мінск6 Ураджай, 2001. 111с.
 30. Жывая спадчына Беларусі\Living heritage of Belarus\Каталог\Інбелкульт - Мінск,2014 - 163 с.
 31. Жытніца, народны фальклорны ансамбль,2009
 32. Жыцця адвечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 2. -- Мінск...
 33. З. Вайцюшкевіч. Варанок. Беларускі шансон
 34. За смугою міфа/ Ненадавец А.М. Мінск: Беларуская навука, 1999. 254 с.
 35. Загадкі / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад. М.Я. Грынблат, а.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фяд...
 36. Загадкі. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 448 с. (БНТ)
 37. Замовы. Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. Мінск: Навук...
 38. Записки Северо-Западного Отдела Императорского Русского Географическаго Общества. Кн. 1. Вильна. 1910. 284 с. (ксеракопія)
 39. Захаваная памяць страчанай зямлі, укл. Лазука Б. А., Галкоўскі А.А., Мінск 2016
 40. Збіральнікі/ Васілевіч У. А. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 189 с.
 41. Зелинский О.Ф. Древне-греческая религия. Петроград: Изд-во "Огни", 1918.
 42. Земляробчы календар: абрады і звычаі / уклад., класіф., сістэм. матэрыялаў і камент. А.І. Гурскага; уступ. арт. А.І. Гурскага...
 43. Зимина З.И. Вышей любимому сорочку. М.: Ладога 100, 2007. 64 с.
 44. Зімовыя песні. Рэд. М.Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1975. 736 с. (БНТ)
 45. Зімовыя святы:зборнік сцэнарна-метадычных распрацовак - Мінск: Тры чвэрці, 2010 - 145 с.
 46. Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. ...
 47. Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжання назваў вёсак Клімавіцкага раёна. Магілёў: УПКП “Магілёўская абласная ўзбуйн...
 48. Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжаньня назваў вёсак Клімавіцкага раёна. – 2-е выданне. / Клімавічы: Аб’яднанне кр...
 49. Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 3. -- М...
 50. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3 / уклад., прадм., пер. і паказ. У. Васілевіча. Мінск: Ма...
 51. Зянько У. Спадчына маёй маці: песні, загадкі, казкі, жартоўныя апавяданні. Мінск: Маст. літ., 1993.
 52. Изготовление и отделка женской крестьянской одежды конца ХІХ- начала ХХ веков/ Кунташова В.Г. Смоленск, 2007. 144 с.
 53. Инкрустация соломкой/ Починова Н.В., Дехтяренко В.Н. Минск: Полымя, 1988. 62 с.
 54. Искусство советской Белоруссии. Москва: Искусство; Ленинград, 1940
 55. Искусство успевать/ А. Лакейн, Минск: Агентство "Фаир", 1996. 94 с.
 56. История развития и региональная специфика русского костюма: Материалы научно-практической конференции (26-28 октября 2006 г.)...
 57. І гэта ўсе мой край. Тапанімічны слоўнік/ Абрамчык Ф.К. Капыль, 1999.24 с.
 58. Ідзём,пайдзём па вуліцы.Беларускія народныя танцавальныя песні\Беларускі інстытут праблем культуры – Мінск,1992 – 112 с.
 59. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі:Практычнае кіраўніцтва/А. Сташкевіч - Мінск:Інстыт...
 60. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Практычнае кіраўніцтва\ Bdentifikation and Invent...
 61. ІІІ Абласное свята-конкурс "Лазовыя карункі"/ Бараноўская Н.І.,Валынец Н.А. Мінск,2004. 16 с.
 62. Ікарські та господарські порадники XVIII ст. / Пад рэд. В.А. Передріенко. Київ, Навукова думка, 1984. 127 с.
 63. Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы. выпуск1. АН БССР, Мінск, 1959
 64. Інструкцыя по збіранню матэрыялаў для скадання абласных слоўнікаў беларускай мовы. Выпуск 2./ Акадэмія навук. Мінск ,1960. 12...
 65. Кernavė. 1999. 72 с. (каталог, Літва)
 66. Каб не перасыхала крыніца... Фальклорна-тэатральная традыцыя на Гомельшчыне/ М.Ф. Макарцоў. Гомель, 1994. 62с.
 67. Кабашнікаў К.П. Народная проза / К.П. Кабашнікаў, А.С. Фядосік, А.В. Цітавец; навук. рэд. А.С. Ліс. Мінск: Беларус. навука, 2...
 68. Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета/ Маст. В.Р. Мішчанка. мінск: Універсітэцкае, 2000. 270 с.
 69. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 496 с. (БНТ)
 70. Казкі ў сучасных запісах. Уклад. тэкстаў, уступ. артыкул камент. К.П. Кабашнікава, Г.А. Барташэвіч; паказальнік сюжэтаў Л.П. ...
 71. Калашникова. «Всем богам по сапогам»: Коллекция традиционной обуви из собрания Российского этнографического музея. М.: Северн...
 72. Календарно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10с.
 73. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: летне-осенние праздники. Москва: Наука, 1978. 296 с.
 74. Калыханкі для Янкі.Гурт “Паўночная Сухадроўка”.2014
 75. Калядніца,сп. Н.Дуброва, ГМКГА"Талака",2011
 76. Каляндар 2013 г. (з выцінанкамі В. Быбурынай)
 77. Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М. Савіцкі; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...
 78. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 79. Каму пакланяліся продкі/ Ненадавец А.М. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 239 с.
 80. Канкарданс К.Крапівы, С.М. Сянкевіч, 2011 - эл. даведнiк
 81. Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філ. фак. / скла...
 82. Карманы и платки исключительно для красоты (укладка з традыцыйнымі ўзорамі з часопіса "Дамское рукоделие", аўтар мадэлей і тэ...
 83. Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. 3. Художественная литература на народном наречии. — [S...
 84. Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. 2. Старая западнорусская литература. — Петроград, 1921.
 85. Карский Е.Ф. К вопросу об этнографической карте Белорусского племени. СПб, 1902 - 21 с.
 86. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография /[Предисл. В.И. Борковского]. – Москва : Наука, 1979. – XIX, 494 с., 1 л. по...
 87. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. / Изд-во АН СССР, Ленинград, 1928.
 88. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. С приложением 2-х карт / Е.Ф. Карский. - Вар...
 89. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 1. Исторический очерк звуков белорусского наречия / Е.Ф. Карски...
 90. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белор...
 91. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 3. Очерки синтаксиса белорусского наречия. Дополнения и поправк...
 92. Карский, Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Кн. 1. Народная поэзия / Е.Ф. Карский. - М. : типолито...
 93. Касцюм жыхароў Беларусі X-XIII cтст\ Дучыц Л.У.\ “Навука і тэхніка”, Мінск 1995, 79 с.
 94. Каталог выставы 2008 “Беларуская і літоўская выцінанка”
 95. Каханоўскі Г.А., Л.А. Малаш, К.А. Цвірка. Беларус. фалькларыстыка: эпоха феадалізму. Мінск: Навука і тэхніка, 1989. 288 с.
 96. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - 2-е выд. - Мн.: Беларуская энцыклапедыя iмя Петрус...
 97. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - Мн.: БелЭн, 1996 - 208 с.
 98. Кацар М.С. Дзённік палявых нататак за 1940 год 33 с. + 10 с. дадатку (ксеракопія рукапісу).
 99. Кенозерские сказки, предания, былички/ сост. Ведерникова Н. М./ Москва, 2003
 100. Керамика и фарфор Китая\ буклет выставы, 2011
 101. Клас Брытан. Швецыя і шведы. Ödeshög, 2007
 102. Клиентов А. Народные промыслы. М.: «Белый город».
 103. Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне вико­нання). 1908-2010: Ілюстрований хронологічний реєстр з ан...
 104. Княжеский дворец в Вильнюсе (буклет).
 105. Коваленко В.И. Искусство вытинанки: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ 2-е из...
 106. Коваль У.І. Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў павер'ях, абрадах і звычаях. œ. Мiнск: Нар. асвета, 1994
 107. Кожа в умелых руках. ред. О.Г. Жукова.Москва:Знание,1997,192 с.
 108. Козловская О. Л. Ручное ткачество. Учебное пособие для студентов. Тюмень, РИЦ ТГАКИиСТ, 2014, 174 с.
 109. Кола часу DVD/ Мінск, 2010
 110. Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычна...
 111. Краiна цудаў. Неглюбка/ набор паштовак 10 шт
 112. Крамянёўка\Алесь Белакоз – Магілёў,2010 – 16 с.
 113. Красичкова Е. Художественное вышивание — Минск : Редакция научно-технической литературы , 1959
 114. Краснов В. П., Орлов О. О., Ведмідь М. М., Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов українського полісся, Новоград...
 115. Краўцэвіч А. Майстар – наш продак. Мінск, Народная асвета, 1990
 116. Крачковский Ю.Ф. Быт западно-русского селянина. М.: Изд-во имп. общ-ва истории древностей России при Моск. ун-те, 1874. – 212 с.
 117. Крывашэйцава К. М., Музычны фальклор, праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сяр.-спец. адукацыі ў сферы культуры...
 118. Крывіцкія старадаўнасці. Сшытак 1/ В. Панусевіч. Чыкага: Беларуская выдавецкая Сябрына, 1960. 68 с.
 119. Кто есть кто в Беларуси. Хто ёсць хто ў Беларусі. Who’s who in Belarus. Сост. В.Ф. Голубев, А.И. Киже, А.А, Смольский, В.А. Т...
 120. Кулінарная спадчына Белавежжа. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск,201...
 121. Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. Мінск: Бе...
 122. Культура малых гарадоў Брэсцкай вобласці: Ганцавічы: буклет. Брэст. 2012. 22 с.
 123. Культурное наследие — область возможностей для гражданского участия // Т. Пошевалова, В. Мацкевич, И. Раханский, А. Егоров, В...
 124. Культурное наследие в лесах Эстонии, малый справочник по культурному наследию —Тарту : Вали Пресс, 2009
 125. Купальскія і пятроўскія песні. Уклад. А.С. Ліса, С.Т. Асташэвіч; уклад. муз. часткі Г.В. Таўлай. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: На...
 126. Купальскія песні
 127. Курземе ( турыстычныя маршруты Латвіі)
 128. Курилович А. Н. Белорусское народное ткачество. Минск: Наука и техника, 1981. 119 с.
 129. Кутенков П.И. Великоруская женская сряда (одежда). Сядемская и вяземская крестьянские родовые культуры (середина 19 – начало ...
 130. Кухаронак Т. І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: канец ХІХ – ХХ ст. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. 126 с.
 131. Кухаронак Т.І. Маскі ў каляднай абраднасці беларусаў. Мінск: “Ураджай”, 2001
 132. Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў // Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука, 2017. ...
 133. Лiцвiны - Неба i зямля
 134. Лабачэўская В. А. Бібліяграфія навуковых прац і публікацый за 1981 -- 2011 гг.: паказальнік/ склад. В. А. Лабачэўская; рэд. б...
 135. Лабачэўская В. А. Повязь часоў – беларускі ручнік=Bond of Times – Belarussian Towel: альбом. Мінск: Беларусь, 2009. 298 с.
 136. Лабачэўская В. А. Традыцыйнае саломапляценьне: лакальныя традыцыі. (апытальнік)
 137. Лабачэўская В. Повязь часоў - беларускі ручнік — Мінск "Беларусь", 2002
 138. Лабачэўская В.А. Зберагаючы самабытнасць: З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі. Мінск: Беларус. навука, 1998. ...
 139. Лабачэўская В.А. Сялянская энцыклапедыя ў творах Мікалая Тарасюка: альбом-манаграфія. Аўт. і уклад. тэкста В.А. Лабачэўская. ...
 140. Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л., Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья, Москва, Институт славяноведени...
 141. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 1 – Заходнепалесскія куставыя песні Ковалёва Р.М. М...
 142. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 2 –Вясельныя песні Піншчыны, Прыемка В.В., Мінск БД...
 143. Лакотка А.І. Пад стрэхамі прашчураў. Маст. Л.І. Мялоў. Мінск: Полымя, 1995. 384 с.
 144. Лаўрэат Міжнародных і Рэспубліканскіх фестываляў Узорны фальклорны ансамбль “Дударыкі”. Model Folk Group “Dudaryki”. Мінск, 2006
 145. Лев Урбанович Дашкевич (1882--1957): каталог фотографий. Минск: Панграф, 2002. 36 с.
 146. Легенда Старога Мінска: камплект паштовак (12 штук) на бел. мове з укладышам (на рус. і ангд. мовах). Мінск: ТАА “Артыя груп”
 147. Легенды і паданні Слонімшчыны / склад. С. Чыгрын. — Мінск : Кні- газбор, 2013. — 124 с.
 148. Легенды і паданні. Склад. М.Я. Грынблат і А.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1983. 544 с. (БНТ)
 149. Ледавіковыя валуны Беларусі: Эксперым. база вывучэння валуноў/ С.Д. Астапава, У. Я. Бардон, М.А. Вальчык і інш. Мінск: Навука...
 150. Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектического словаря Отв.редактор: Толстой Н.И. Издательство: Москва: «Наука» 19...
 151. Лепель: память о еврейском местечке / Отв. ред. C. Амосова – М., 2015. – 496 с.
 152. Лепельшчына. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Тухта В., уклад. Мн.: Медысонт, 2016 — 214 с. Обл
 153. Лисенко П. С., Словник поліських говорів, Киів, Видавництво "Наукова думка", 1974
 154. Литовские нородные военно-исторические песни/ Д. Криштопайте. Вильнюс: Вильнюсский государственный университет им. В. Капсука...
 155. Лірычныя песні / укл. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: выд-ва БДУ, 1976. 464 с.
 156. Ліс А. Купальскія песні. Мінск: Навуа і тэхніка, 1974. -- 208 с.
 157. Ліс А. С. Валачобныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1989. 207 с.
 158. Ліс А. С. Жніўныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1993. 238 с
 159. Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998 г., 18...
 160. Ліс Арсень. Gloria victis! Збор твораў. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2010. — 754 с. — (Кнігарня “Наша Ніва”).
 161. Літары ў расе,С.Панізнік (Папар), выд. В. Хурсіка,Мінск,2011,71 с.
 162. Літва: культура і гісторыя: адукацыйная выстава, прысвечаная тысячагадоваму юбілею Літвы. Вільня, 2009
 163. Літоўская гаспадыня / Пераклад з польскай мовы П. Казлоўскага, В. Нядзвецкай. — Мн., «Полымя», 1993.
 164. Літоўская гаспадыня: першая беларуская гаспадарча-кулінарная энцыклапедыя/пер. з польс. П.Р. Казлоўскага, В.В. Нядзвецкай; пр...
 165. Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга / Вінцэнта Завадская; пер. з пол. мовы Н. Бабінай. – Мінск : Харвест, 2...
 166. Літоўская паэзія: вершы/ уклад. В. Тарнаўскайтэ, Д. Паслаўскене, Э. Пранскутэ, Ю. Рамашкенэ. Мінск: Літоўскі цэнтр культуры, ...
 167. Ліцвіны (аўдыёкасета)
 168. Ліцьвінка В.Д. Крыніца народнай мудрасці. З літаратурнай спадчыны / уклад. Н.М. Ліцьвінака. Мінск: Беларус. навука, 2012. 463 с.
 169. Лобач У. А. Этналогія: вуч.-метад. комеплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. Наваполацк: ПДУ, 2009. 132 с.
 170. Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: вучэбна-метадычны комплекс. Наваполацк, 2006
 171. Лобачевская О. А., Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи, новации, Минск, "Беларуская навука", 20...
 172. Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...
 173. Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с.
 174. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество: середина Х1Х–ХХ вв. Мінск: Навуа і тэхніка, 1991. 287 с.
 175. Лоскутная мозаика России: альбом-каталог выставки в Иванове, 25 июня -- 23 августа 2003 г. / сост. Ю. Б. Иванова. Москва, 2003.
 176. Лук'янава Т.В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічныаналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія н...
 177. Лысенко П.Ф. Дреговичи/ под ред. В.В. Седова. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 244 с.
 178. Люд Беларускі. Вяселле. Міхал Федароўскі. Мінск 1991/ Полымя. серыя літаратурныя помнікі Беларусі
 179. Лялька беларуская/ Церашковіч Т.А. Мінск: Полымя, 1992. 126с.
 180. Ляшкевіч Іван, Альпенскі дыялектны слоўнік, Альпень - Берасьце, ГА Стары горад, Берасьцейская гарадская Рада Таварыства белар...
 181. М.П.Жабінская,М.М.Шкут,А.І.Красічкава,Н.У.Лось. Адраджэнне забытага рамяства: Метад.дапамож.для гурткоў па пляценню з саломкі...
 182. Мажэйка З. Я. Народна-песенная культура Беларусі ў агульнаславянскім кантэксце. Мінск, 1998. 34 с.
 183. Мажэйка З. Я. Песні беларускага Паазер'я. Мінск: Навука і тэхніка, 1981. 494 с.
 184. Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і...
 185. Мажэйка З.Я., Фядосік А.С. Каляндарна-песенныя, абрадавыя і гульнявыя традыцыі славян у мінулым і сучасным. Мінск: Навука і т...
 186. Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с.
 187. Майкова Н. , Майкова Т., Молодая гвардия/ Серебряные пяльцы: Рукам работа - сердцу радость, 1992
 188. Максимчук А. Г. Порубежье (очерки по истории Шумячского района).- Смоленское областное книжное издательство “Смядынь”, 1995. ...
 189. Маладосьць старажытнай зямі: з гісторыі вёскі Стары Дзедзін. / Клімавічы: УК “Клімавіцкі раённы краязнаўчы музэй”, 2010. 50 с.
 190. Малікаў, Я. Р. Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец ХІХ — першая палова ХХ ст...
 191. Малое Палессе. Крупкі. Краязнаўчы альманах. Выпуск 1. 2003, 92 с.
 192. Малое палесье 2009. Краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю/ Галоўны рэдактар А. Аляхновіч.
 193. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. 2009
 194. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2010. 240 с.
 195. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2011. 250 с.
 196. Маляваныя сны Паўла Марціновіча. Мінск, Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2012. (маляваныя дываны)
 197. Марозава С.В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839)/Пад навуковай рэд. У.М. Конана/Гродна: ГрДУ, 2001
 198. Масленічныя песні ўклад. Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А, Літвіновіч А.Ф., Мінск БДУ 2008 , 39 с.
 199. Мастацкая адукацыя ў Беларусі/В. П. Пракапцова/ Мінск, 1999
 200. Мастацтва сяла Неглюбка. Аўтар М.П. Жабінская, Мінск:Беларусь,1976, 80 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 01.07.2018 03:01:31