Запісы 1001–1200 з 1394
 1. Падборка матэрыялаў пра Воласа/Вялеса (Выбраныя главы з кніг: Б. Успенский. Культ Николая Мирликийского (гл. 111, с. 31–187);...
 2. Падвойныя дываны са збораў Польшчы і беларусі. Каталог выстаўкі. / Мінск 1994, 46 с.
 3. Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / склад. В.В...
 4. Пакланіцеся дубу/ Ненадавец. А.М. Мінск: Полымя, 1992.110 с.
 5. Палесскае вяселле / уклад. і рэд. В.А. Захаравай. Мінск: Выд-ва “Універсітэцкае”, 1984, 303 с.
 6. Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследванне лакальных культур Беларусі. Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2008
 7. Памятная книжка Минской губернии и календарь... - Минск : Мин. губ. стат. ком., 1878 года. Ч. 2. - 1878. - VII, 122, 114 с.
 8. Памятная книжка Смоленской губернии... - Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1855-1915. - 19-21. на 1859 год. - 1859. - 92, 2...
 9. Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 4 снежня 2012. Выпуск 2\ - Мінск,2013 - 100 с.
 10. Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 7 снежня 2010\ - Мінск,2011 -164 с.
 11. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Сенненскага раена/ Мінск: ПК "Паліграфафармленне", 2003.616 с.
 12. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Старадарожскага раена/ Мінск: Выш.шк., 1998.366 с.
 13. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Талачынскага раена/ Мінск: БелСЭ, 1988.654 с.
 14. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чашніцкага раена/ Мінск: Белару. навука, 1997.542 с.
 15. Паньшина И.Н. Декоративно-прикладное искусство. — Минск : Народная асвета, 1975. — 112 с.
 16. Пахаваннi, памiнкi, галашэннi, БНТ, 614c., 1986
 17. Паштоўкі з народным строем (Швецыя) 9 шт. 5 марак беларускі строй.
 18. Паэзія беларускага земляробчага календара. Уклад. і сістэм. тэкстаў, уступ. арт.і камент. А.С. Ліса; рэдкал.: А.С. Фядосік (г...
 19. Педагогика эстетической среды: теория и опыт. Минск, 2002
 20. Перекресток: Шумячский альманах. Второй выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П., Бондарева Л. А.- Смоленск: Изд-во СГПУ, 1998. –...
 21. Перекресток: Шумячский альманах. Пятый выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общественного ...
 22. Перекресток: Шумячский альманах. Шестой выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общества крае...
 23. Перечень экспедиционных и стационарных аудиозаписей основного фонда Научного центра народной музыки Московской государственно...
 24. Перунова цяпельца: Эсэ, ці некалькі згадак з гісторыі нашага народа: Для ст. шк. узросту/ Маст. Т.С. Радзівілка. Мінск: Юнацт...
 25. Першая беларуская гаспадарча-кулінарная энцыклапедыя: Літоўская гаспадыня/пер. з польс. П.Р. Казлоўскага, В.В. Нядзвецкай; пр...
 26. Першая нацыянальная выстаўка інсістнага мастацтва ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, 1994 г
 27. Першы Міжнародны фестываль фальклору. Пінск-Мінск, 1994.120 с.
 28. Песенныя-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай традыцыі Беларусі
 29. Песни Белорусского Полесья/ под оед. Е.В. Гиппуса/ «Советский композитор», 1979, 142 с.
 30. Песни Псковской земли. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни : по материалам фольк. экспедиций Ленинград. консерватории / сост. ...
 31. Песні беларускага народа / Уклад. Г. І. Цітовіч. Мн., 1959.
 32. Песні Беласточчыны. Уклад. М. Гайдук. Мінск: Навука і тэхніка, 1997. 367 с. (БНТ)
 33. Песні Лагойшчыны – зборнік твораў традыцыйнай песеннай культуры, уклад. Несцяровіч В.А./ Мінск 2004
 34. Песні народных свят і абрадаў / Н. С. Гілевіч. Мінск: Выд-ва БДУ, 1974. 464 с.
 35. Песні пакінутых вёсак / [укладанне: Т. Валодзіна, Н. Мазурына]; пад агульнай рэдакцыяй А. І. Лакоткі. - Мінск : Беловагрупп, ...
 36. Песні пра каханне. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І.К.Цішчанкі; муз. частка і ўступ. артыкул да яе С.Г. Н...
 37. Песні савецкага часу. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 576 с. (БНТ)
 38. Песні сямі вёсак: традыцыйная народная лірыка Міншчыны / уклад. і рэд. Н. Гілевіча. Мінск: Вышэйш. школа, 1973. 512 с.
 39. Песьні з народных глыбіняў/ сабраў і ўкладаў А. Цыхун. Гародня, 2000. 108 с.
 40. Писанки Черкащини / уклад. В. Мицик, малюнкі Олесь Фисун/ “Родовід”, 1992, 59 с
 41. Писцовыя книги ХVI вђка / Изд-е Русскаго Географич. Общ-ва, под ред. действительн. члена Н.В. Калачова. Отдђленіе ІІ. Мђстнос...
 42. Піесні біелорусув спуд Л’ядскуй пушчы. Надіеja, Марыja і Владімір Дмітрукі
 43. Подготовка и проведение фольклорной экспедиции: метод. рекомендации / сост. Л.Ф. Костюковец. Минск, 1987. 45 с.
 44. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1991, № 8
 45. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 1 (11)
 46. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 13
 47. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 2 (12)
 48. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 2 (23)
 49. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 5 (15)
 50. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1993, № 6 (26)
 51. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1993, № 7 (27)
 52. Полацак: выданне беларускага культурна-асветніцкага цэнтра Кліўленд ЗША. 1991, № 10
 53. Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...
 54. Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...
 55. Полная энциклопедия женских рукоделий. Плетения: коймы, бахромы шнуры — Санкт-Петербург, 1992
 56. Польская кераміка XVIII-XX ст.ст са збораў Верхнесілезскага музея ў Бытаме/ укл. Абламовіч Д., Моль І/ Мінск, Віцебск, 2013
 57. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 58. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 59. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 60. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 61. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 62. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 63. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 64. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 65. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 66. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 67. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 68. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 69. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 70. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 71. Понять Беларусь. Записки странствующих социологов / Сергей Борисов, Юлия Юшкова-Борисова. — [б. м.] : Издательские решения, 2...
 72. Праблемы ўсходнеславянскай лінгвістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25-26 красавіка, 2003 г.);...
 73. Правовое регулирование финансовой деятельности некоммерческих организаций в Беларуси/ Смолянко О.И.Минск: Логвинов И.П. , 201...
 74. Праграма для збірання асаблівасцей беларускіх гаворак пераходных да суседніх моваў/ С. Некрашэвіч. Менск, 1927.80 с.
 75. Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялектычнага атласа беларускай мовы/ Акадэмія наву...
 76. Праграма па вывучэньню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складаньня дыялекталагічнага атласа беларускай мовы. Мінск: ...
 77. Праграма рэспубліканскай навуковай канферэнцыі: "Беларускае падзвінне..."/ Наваполацк: ПДУ, 2008.12 с.
 78. Праздники и обряды в Белорусской ССР / В.К. Бондарчик, Н.И. Бураковская, Л.В. ракова и др. Минск: Наука и техника, 1988. 302 с.
 79. Прастора музея. Рэаліі і магчымасці \ Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ў г. Мінск 2-3 кастрычніка 2013 –...
 80. Працяг будзе/укл. Козенка М. А./ Мінск, 2004
 81. Предания и мифы средневековой Ирландии. Под ред. Г.К. Косикова. М.: Изд-во МГУ, 1991. 284 с.
 82. Программа для собирания народных юридических обычаев/ издание Комиссии собирания народных юридических обычаев. Типография В.С...
 83. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности/ Н.М. Никольский. Издательство Академии Наук БССР, Минск 1956. 276 с.
 84. Промыслы і рамёствы Беларусі / Бандарчык В. К., Цітоў В. С., Мінько Л. С. і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 192 с.
 85. Прыказкі і прымаўкі з Косаўшчыны, А.Зайка/ Вільня, 2015, 285 с.
 86. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 560 с. (БНТ)
 87. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 616 с. (БНТ)
 88. Прыкметы і павер'і Гомельшчыны / уклад., сістэматызацыя, тэксталагічн. праца, уступ. артыкулы В.С. Новак, А.А. Кастрыца. Гоме...
 89. Прымаўкі ды прыказкі - мудрай мовы прывязкі\укл. А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава\Мінск, "Беларуская навука", 2...
 90. Прырода і старажытнасці Свядскай Пушчы:буклет. В. Тухта
 91. Пузыня У. Лірнік: школа ігры на беларус. нар. інструментах. Мінск, 1993. 144 с.
 92. Путилов, Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделе...
 93. Пчелка/ Франс Анатоль. Литературно-художественное издание "Час сказки". Лениздат, 1959. 64 с.
 94. Пчолачка. спявае Наталля Матыліцкая. Мінск 2006
 95. Пыпин А. Н. Исторія русской этнографіи, том IV, БѢлоруссія и Сибирь, С.-ПетербургѢ, Типографія Стасюлевича М. М., Вас. Остр.,...
 96. Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі. Выпуск 16 / Навук.рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай ...
 97. Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей ; прад...
 98. Пятровiца
 99. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с.
 100. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с.
 101. Радзінная паэзія. Рэд. Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 784 с. (БНТ)
 102. Радзіны: Абрад. Песні. Уклад. і сістэм. тэкстаў Г.А. Пятроўскай, апісанне абрадаў Т.І. Кухаронак; уступ. арт. і камент. Г.А. ...
 103. Радченко, З. Гомельские народные песни (белорусские и малорусские), записанные в Дятловицкой волости Гомельского уезда Могилё...
 104. Развитие корпоративного волонтёрства / Центр Европейских исследований, Мороз Егор. 2012
 105. Разьбяр з вёскі Слабодка
 106. Раманюк М. Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Беларусь”,1981
 107. Рамёствы і промыслы Брэстчыны: каталог. Брэст. 31 с.
 108. Родінно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10 с.
 109. Роль культурно-просветительских учреждений Беларуси в развитии обрядности (1920-1980-е годы)/ В.А. Касперович. Минск: Академи...
 110. Романов Е. Белорусский сборник.Т. 1. Губерния Могилевская. Выпуски 1 и 2. Песни, пословицы, загадки. Киев, 1885
 111. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 4 : Сказки космогонические и культурные / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография ...
 112. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 5 : Заговоры, апокрифы и духовные стих / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография Г...
 113. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Т.1. Губерния Могилевская. Вып. 3 : Сказки / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография Г....
 114. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 6 : Сказки / Е. Р. Романов. — Могилев : Типография Губернского правления, 1901. — IV...
 115. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 116. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типография А...
 117. Ромодин А. Человек творящий. Музыкант в традиционной культуре. СПб.: РИИИ, 2009. 288 с.
 118. Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленинград: Сове...
 119. Рудніцкая Г. Р Беларуская вышыўка: процяг, метадычны дапаможнік/ Мінск, 2017
 120. Рукоделие. Популярная энциклопедия — Москва : "Большая российская энциклопедия", 1992
 121. Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі/ У.М. Сівіцкі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 187 с.
 122. Русская вышивка и кружева: изделия артелей промысловой кооперации РСФСР, Ж. Д. Кашкарова, А. М. Пашенков, 1953
 123. Русско-Латышский разговорник/ Санкт-Петербург, 2006
 124. Русское народное музыкальное творчество, т. 1: сост. Т. Попова, Государственное музыкальное издательство, 1962
 125. Русское народное музыкальное творчество, т. 2: сост. Т. Попова, Государственное музыкальное издательство, 1964
 126. Русское народное творчество, состав. Богатырев П.Г, Гусев В.Е./ Москва «Высшая школа», 1966
 127. Рух зямлі (па матэр'ялая фальклорнай экспедыцыі ў Столінскі раён) Брэст 2009(буклет)/ Artline
 128. Ручнік у прасторы і часе: матэрыялы Міжнарод. навук.-практ. канф., Мінск, 19-20 ліст. 1998 г., Мінск: БелІПК, 2000.188 с.
 129. Ручнік. Лакальныя асаблівасці выкарыстання ў абрадах.лакальны характар мастацкіх традыцый ручнікоў.Абыдзенны рытуал.скл.В.А.л...
 130. Рэчыцкае палессе/ Ч. Пяткевіч. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 672 с.
 131. С. Пьянкова. Свадебные песни родины Глинки. / Серия: Из коллекции фольклориста — М., Советский композитор, 1977
 132. Сarl Larssongården. Stockholm, 1974 (хатні інтэр’ер, Швецыя)
 133. Са скарбонкі спадчыны нашага краю: Зб. фальклору Магілёўскай вобл. / Абл. навук.-метад. цэнтр творч. і культ.-асвет. работы; ...
 134. Сакральный символ.История свастики\А.В. Торунин\Белые альвы – Москва.2009 – 542 с.
 135. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кашоў / Дзяржаўная ўстанова "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці". - Мінск : ІП...
 136. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кошыкаў, Мінск 2014/ 32 с. паглядзець што дубль
 137. Самарослая методыка \ Алесь Белакоз – Магілёў, 2011 – 45 с.
 138. Санько С. Штудыі з кагнітыўнай і кантрастыўнай культуралегіі / Вокл.Каштурэвіч Т. Менск : БГАКЦ, 1998. – 189 с.
 139. Саука Д. Литовский фольклор: монография / пер. с литов. Вильнюс: Vaga, 1986. 317 с.
 140. Сахута Я. Беларуская народная цацка (камплект, 16 шт.). Мінск, 1991
 141. Сахута Я.М. Беларускае народнае кавальства. Мінск, 2015 / Беларусь
 142. Сахута Я.М. Беларускае народнае мастацкае кавальства. Мінск: Полымя, 1990. 190 с.
 143. Сахута Я.М. Беларуская выцінанка. Беларусь, 2008
 144. Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусі. Мінск: БелЭн, 1997. 287 с.
 145. Сахута, Я. Беларускае народнае ганчарства / Я. М. Сахута. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – 224 с.
 146. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця)
 147. Сацыяльна-бытавыя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 520 с. (БНТ)
 148. Своя основа/ Гораздин А./ Моска, 2014
 149. Святы і абрады беларусаў. 2-е выданне/ В. Д. Ліцвінка. мінск: беларусь, 1998.190 с.
 150. Святыя крыніцы Беларусі. Лобач Ў., Валодзіна Т. (Традыцыйны лад жыцця) Мн.: Бел. Навука 2016
 151. Сделай сам. Литвинец Э. Н. Учитесь вышивать, Коноплева Н. П. Вторая жизнь вещей — Москва : Знание, 1991 (выпуск 4), 80 с
 152. Северные просторы: международное десятилетие коренных народов мира 2003.
 153. Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы/ Варфоломеева Т.Б. Минск: Наука и техника, 1988, 156 с.
 154. Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : [сборник научных статей и материалов] / М-во культуры Ро...
 155. Селивончик В.И., Винникова М.Н. Возрождение ремесла: Пособие по ручному узорному ткачеству. - Мн.: Полымя, 1993. - 142 с.
 156. Сенненский район/ Витебск, 2009 (інфармацыйны буклет)
 157. Сербов И. А. Белорусы-сакуны. Краткий этнографический очерк / Сборник отделения русского языка и словесности Императорской ак...
 158. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. Минск:Ураджай, 1992. 255 с.
 159. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество\ Мінск беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. 559 с.
 160. Сержпутоўскі А.К. Палешукі-беларусы: этнаграфічны нарыс. Пер. З рус. Мн.: Бел. Навука 2017 - 173 пер.
 161. Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-пелешукоў / уклад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. рэд., лі...
 162. Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд., Москва, 1993. 763 с.
 163. Сесельските. А. Литовские волшебные сказки о мачехе и падчерице. Вильнюс: Вага, 1985. 262 с.
 164. Сидорук Іван, Проблема украінсько-білоруськоі мовноі межі, Авгсбург, Накладом Товариства Прихильників Украинськоі Вільноі Ака...
 165. Сівер. Альманах вялікай поўначы/ Рэдактар: А. Дзермант. Мінск, 2013. 246 с.
 166. Сімволіка гарадоцкага ручніка: метадычны дапаможнік/ Л. Рэзкіна, Т. Тарасенка. Гарадок, 2005. 22 с.
 167. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым: сборник/ вступ. ст., подгот. текста В. Аникава. М.: Худ. лит., 1990. 398 с.
 168. Скарб сэрца роднай матулі: песен в. Верцялішкі Гродзен. р-на/ І.М. Адамовіч. Гродна, 1997. 174 с.
 169. Скідзель і яго ваколіцы.Жывая гісторыя\С.Токць,М.Дзелянкоўскі - Мінск:Тэхналогія,2014 - 375 с.
 170. Складзі ўзор сам: Нар. арнамент у побыце/ Жабінская М.П. Мінск: Полымя, 1992. 220 с.
 171. Скорабагатчанка А. Беларускія народныя музычныя інструменты ХХ стагоддзя — Мінск: Беларуская навука, 2001
 172. Скорабагатчанка А. Народная інструментальная культура Беларускага Паазер’я. Мінск: Беларуская навука, 1997. 471 с.
 173. Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. материалов научной конференции. Вып. 7 / Сост. В.Е. Добровольская, Н....
 174. Словник символів культури Украïны / за загальною рэд. В.П. Коцура, О.І. Потапенко, М.К. Дмітренка. К.: Міленіум, 2002. 260 с.
 175. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія / І. Я. Мінск: Бел. навука. 2005. 808 с.
 176. Слоўнік назваў населенных пунктаў Брэсцкай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1980. 176 с.
 177. Слоўнік назваў населенных пунктаў Вітебскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1977. 504 с.
 178. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гомельскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1986. 240 с.
 179. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гродзенскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1982. 319 с.
 180. Слоўнік назваў населенных пунктаў Магілеўскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1983. 240 с.
 181. Слоўнік назваў населенных пунктаў Мінскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1981. 360 с.
 182. Советская этнография № 1 1981 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 183. Советская этнография № 1 1982 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 184. Советская этнография № 1 1983 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 185. Советская этнография № 1 1984 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 186. Советская этнография № 1 1985 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 187. Советская этнография № 1 1986 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 188. Советская этнография № 1 1987 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 189. Советская этнография № 1 1989 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 190. Советская этнография № 1 1990 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 191. Советская этнография № 1 1991 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 192. Советская этнография № 2 1981(март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 193. Советская этнография № 2 1982 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 194. Советская этнография № 2 1983 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 195. Советская этнография № 2 1984 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 196. Советская этнография № 2 1985 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 197. Советская этнография № 2 1986 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 198. Советская этнография № 2 1987 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 199. Советская этнография № 2 1989 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 200. Советская этнография № 2 1990 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 26.10.2018 18:09:54