Запісы 401–600 з 1453
 1. Авілін Ц. Паміж небам і зямлёй: энтаастраномія — Мінск: Тэхналогія, 2015. — 278 с.
 2. Ад зямлі да сонца. Буклет пра беларускіх майстроў
 3. Ад парога ў свет дарога : народныя прыкметы і павер’і / уклад. Уладзіміра Васілевіча ; мастак Н. А. Сухая. — Мінск : Мастацка...
 4. Ад песні да песні/ В.І. Елатаў . Мінск: Выд-ва Акадэміі навук Беларусскай ССР, 1961. 108 с.
 5. Адамковіч А. Беларусы ў Літве: учора і сёння. Кн. 1. Вільня: Тав-ва Бел. культуры ў Літве, 2010. 200 с.
 6. Аздабленне краю. Узорнік.,23 с.
 7. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ, выпуск 3/ Мінск “Права і эканоміка” 2...
 8. Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору/ Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта, пад рэд. Раго...
 9. Алексеев, Э. Раннефольклорное интонирование: звуковысотный аспект [Электронная версия книги: Алексеев, Э. Раннефольклорное ин...
 10. Алексеев, Э. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни / Э. Алексеев. – Москва, Сов. ко...
 11. Алексеев, Э. Фольклористическая нотация. Теория и практика [Электронная версия книги: Алексеев, Э. Нотная запись народной муз...
 12. Алексютович Л.К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры / под ред. М.Я. Гринблата. Минск: Вышэйш. школа, 1978. 528 с.
 13. Алеся: часопіс жанчын Беларусі. 2012. №2.
 14. Английские и шотландские баллады / издание подготовили: В.М. Жирмунский, Н.Г. Елина, И.С Маршак. Издательство "Наука", москва...
 15. Аникевич К.Т. Сенненский уезд Могилевской губернии : опыт описания в географическом, историческом, этнографическом, бытовом, ...
 16. Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 1-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1968. 557 с.
 17. Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 2-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1975. 616 с.
 18. Антон Грыневіч. Беларускі дзіцячы сьпеўнік з беларускіх нар. матываў і лірыкі, сабраных у 1905 – 1924 г.г. Вільня, 1925
 19. Антонюк Георгий, Западные полешуки: их путь во всемирной истории, Збудінне (Zbudinnie), газэта громадсько-культурного згуртов...
 20. Антропологический форум. 2008. №8
 21. Апытальнік "Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў". Мінск. 1998 г. 16 с.
 22. Апытальнік для збору матэрыялаў па беларускаму танцавальнаму фальклору / Мінск: Міністэрства Культуры Рэспублікі Беларусь. Бе...
 23. Апытальнік для збору матэрыялаў па традыцыйнаму народнаму касцюму. І.Ю. Смірнова. (ксеракопія)
 24. Апытальнік па збору матэрыялаў па каляднай абраднасці беларусаў. Мінск. 1998. 32 с.
 25. Апытальнік па збору матэрыялаў па народнай прозе. Мінск. 1998. 32 с.
 26. Апытальнік па збору матэрыялаў па сямейнай абраднасці. Мінск. 1998. 32 с.
 27. Апытальнік па збору матэрыялаў: па беларускаму народнаму касцюму. Мінск. 1998. 28 с.
 28. Апытальнік па збору матэрыялаў: па мастацкіх рамёствах і промыслах; па народных музычных інструментах і інструментальнай музы...
 29. Апытальнік па збору матэрыялаў: па традыцыйным ткацтве. скл.І.Мазюк Мінск. 1998. 79 с.
 30. Апытальнік: Стилистический атлас Полесья (самадрук)
 31. Апытальнікдля збору матэрыялу па беларускай народнай вышыўцы. скл. Алёшына К.М.
 32. Арганы Беларусі. The organs of Belarus (сэрыя "Энцыклапедыя рарытэтаў") — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі...
 33. Аркин Е. Я. Роль женщины в сохранении традиционного русского песенного репертуара (на примере Омского Прииртышья) // Вестник ...
 34. Аркушин Григорій, Словник західнополіських говірок, Том 1, А - Н, Луцьк, Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ...
 35. Аркушин Григорій, Словник західнополіських говірок, Том 2, О - Я, Луцьк, Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ...
 36. Арнаменты Падняпроўя / аўт. тэксту Г.Р. Нячаева і інш.; навук. рэд. Я.М. Сахута; фота А.В. Чыжова, Г.Р. Нячаевай. - Мн.: Бел....
 37. Археалагічныя комплексы пасадаў Полацка IX - XVIII стст. (па выніках раскопак 2004 - 2012 гг.) : манаграфія / Дук Д. У. - Нав...
 38. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / А.А. Егарэйчанка, В.І. Шадыра, В.С. Вяргей. Мінск: Бел....
 39. Археалогія Беларусі. Энцыклапедыя ў двух тамах. 2 том. Л - Я, Мінск, "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011
 40. Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: В.В. Гетаў. Мінск: БелЭн, 1993. 702 с.
 41. Архивные документы РБ - сокровищница социальной памяти государства: справочник/ сост. Т.И. Седляревич. Минск: НАРБ, 2005. 144 с.
 42. Асобы, якія тварылі гісторыю. Кароткі праваднік. Зьміцер Санько/ Вільня: Наша будучыня, 2011.
 43. Атлас музыкальных инструментов народов СССР [Текст] / К. А. Вертков, Г. И. Благодатов, Э. Язовицкая ; Ленингр. гос. ин-т теат...
 44. Атлас музыкальных инструментов народов СССР [Текст] = Atlas of musical instruments of the peoples inhabiting the USSR / К. А....
 45. Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі: Надзежда Адамаўна Швед
 46. Аўтэнтычны фалклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VII Міжнароднай навуковай к...
 47. Аўтэнтычны фальклор: праблемы выучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (М...
 48. Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. 608 с.
 49. Бабуля так лячыла ...Замовы ад хвароб/ Склад. Г.А. Барташэвіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1992. 53 с.
 50. Баладныя песні (Балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курс філал. фак. / Р.М. Ка...
 51. Балады ў 2 кн. Кн. 1. / [Уклад., сістэматызацыя, уступ, артыкул і камент. Л. М. Салавей; Уступ,артыкул, уклад, і сістэматызац...
 52. Балады ў 2 кн. Кн. 2. / [Уклад., сістэматызацыя, уступ, артыкул і камент. Л. М. Салавей; Уступ, артыкул, уклад, і сістэматыза...
 53. Балалайка. праграма для спецкласаў дзіцычых музычных школ і школ мастацтваў/ В.П. Шчарбак. Мінск6 БелІПК, 1996. 78 с.
 54. Балканский хоровод. Шедевры этнической музыки, 2004
 55. Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов 1-й Балтийской археологической конференции. Калининград: Инф.-изд. отдел КИТ, 2007....
 56. Балто-славянские исследования. Том 1 - М. 1974
 57. Бандарэвіч В.В. Экскурсія да вытокаў горада Сянно: краязнаўчыя нарысы. Мінск: Литература и искусство, 2008
 58. Барташэвіч Г.А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя. Мінск: Навука і тэхніка, 1985. ...
 59. Барташэвіч Г.А. Магічнае слова: Вопыт даследавання светапогляднай і мастацкай асновы замоў — Мн.: Навука і тэхніка, 1990. — 1...
 60. Барыс, С. В. Сцежкамі дзядоў: народны быт беларусаў / С. В. Барыс. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 295 с. : іл. – (Трады...
 61. Барышаў, Г. І. Беларускі народны тэатр Батлейка / Г. І. Барышаў, А. К. Саннікаў; М-ва вышэйш., сярэд. спец. і праф. адукацыі ...
 62. Беженство. Дорога повороты 1915-1922, Дорофей Фiёнік, 2015, 222 c.
 63. Без-Корнилович М. О. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений, к не...
 64. Белакоз А. Музей у Гудзевічах, Мінск 2012
 65. Беларус. эпас/ пад рэд. акад. АН БССР П.Ф. Глебкі і чл.-кар. АН СССР І.В. Гутарава. Мінск: Выд-ва АН БССР, 1959. 320 с.
 66. Беларуска-літоўскі размоўнік=Baltarusių-lietuvių pasikalbėjimų knygelė / уклад. Алесь Мікус. Мінск: выдавец Зміцер Колас, 2009
 67. Беларуска-рускае культурнае ўзаемадзеянне канца XIX-пачатку XX ст: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з ...
 68. Беларускае кафлярства/ А.А. Трусаў. Мінск: Міністэрства культуры РБ, 1993. 56 с.
 69. Беларускае літаратурнае вымаўленне,Ф.Янкоўскі,МінскНародная асвета,1966, 92 с.
 70. Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 71. Беларускае народнае адзенне/ набор паштовак
 72. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: 2-ое выд. перапрац. і дап. / Я. Сахута, Мінск: Беларусь, 2001. 110 с.
 73. Беларускае народнае жыллё. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 74. Беларускае народнае мастацтва Белорусское народное искусство: Альбом / Акад. наук БССР, Ін-т гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фа...
 75. Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка палявых даследванняў. Наваполацк: ПДУ, 2009
 76. Беларуская вуснапаэтычная творчасць / пад агульн. рэд. М.Р. Ларчанкі. Мінск: Вышэйшая школа, 1966. 188 с.
 77. Беларуская гліняная цацка/ Ржавуцкі М. Мінск: Полымя, 1991.142 с.
 78. Беларуская Крыніца, №18, 1930.
 79. Беларуская міфалогія: дапам. / уклад. У.А. Васілевіч. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2002. -- 208 с.
 80. Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. 2-е выд., дап. Мінск: Беларусь, 2006. 599 с.
 81. Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. Мінск: Беларусь, 2004. 592 с.
 82. Беларуская мова і царква/ І.А. Чарота. Мінск, 2000. 176 с.
 83. Беларуская народная інструментальная музыка / [Фоназапісы, натацыя, рэдагаванне і сістэматызацыя найгрышаў, уступны артыкул, ...
 84. Беларуская народная педагогіка/ Арлова Г.П. Мінск: Нар. асвета, 1993.120 с.
 85. Беларуская пахавальная абраднасць\У.М. Сысоў - Мінск: Навука і тэхніка - 182 с.
 86. Беларуская савецкая фалькларыстыка/ Фядосік А.С. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. 350 с.
 87. Беларуская Фалькларыстыка. Збіранне і даследаванне народнай творчасці ў 60-х гадах XIX-пачатку XXст./ Пятроўская Г.А., Цішчан...
 88. Беларуская хата, гурт "Крывічы", Іркуцк, 2013
 89. Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка. бібліягр. паказальнік (1945-1970 гг)/ складальнік М.Я. Грынблант. Мінск: Навука і тэх...
 90. Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс / навук. рэд. Г. Сагановіч. Вільня: Рэдакцыя БГА, 2005. Т. 12. Сшытак 1--2 (22--...
 91. Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Снежань, 2011. Т. 18. Сшыткі 1-2 (34-35).
 92. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту = Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Мінс...
 93. Беларускі дзяржаўны музей-запаведнік “Менка”: камплект паштовак на бел. мове (9 шт.)
 94. Беларускі казачны этнас/ склад. В. Анічэнка. Мінск: Выд-ва БДУ, 1976. 207 с.
 95. Беларускі клясычны правапіс: збор правілаў: суч. нармалізацыя. Вільня-Менск, 2005
 96. Беларускі кулінарны сшытак № 1 / Ларыса Мятлеўская. - Мінск : Беловагрупп, 2015. - 136 с. : іл.
 97. Беларускі музычны фальклор. А. М. Аляхновіч.Мінск: Універсітэцкае,1996,335 с.
 98. Беларускі музычны фальклор/Musical folklore of Byelorussia, музыкальное творчество народов СССР (грампласцінка)
 99. Беларускі народны арнамент/ Склад. К.І. Паўлава, А.Л. Анісовіч, Г.А. Ступіна, С.А. Гуткоўскі, М.Г. Галаўнін. Мінск, 1953.
 100. Беларускі народны архітэктурны дэкор // Сахута Я. М. — Мінск : Выдавецтва "Беларусь", 2020. — 224 с.
 101. Беларускі народны календар. Аўт.-уклад. А. Ю. Лозка. Мінск: Полымя, 1993. 205 с.
 102. Беларускі народны каляндар. 2-е выд./ Лозка А.Ю.Мінск: Полымя, 2002. 240 с.
 103. Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.
 104. Беларускі народны соннік/ Укл. і прадм. У. Васілевіча; Маст. І. Гардзіенак. Мінск: Выд.цэнтр "Бацькаўшчына", 1995. 127 с.
 105. Беларускі ручнік Вольга Фадзеева, 1994 Мінск
 106. Беларускі ручнік. Нацыянальная выстаўка: каталог. Мінск, 2008
 107. Беларускі ткацкі орнамэнт перабіранай і накладной тэхнікі / сабрала А. Астрэйка. Менск, 1929.
 108. Беларускі фальклор : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследав...
 109. Беларускі фальклор у сучасных запісах: традыц. жанры / Мінская вобл.; уклад. В. Д. Ліцвінка; уклад. муз. часткі Г.Р. Кутырова...
 110. Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобл. / Уклад. Захарава В. А. і інш.; Уклад. муз. часткі...
 111. Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсц. вобл. традыцыйныя жанры./склад В.А. Захарава, Мінск: Выд-ва БДУ, 1973. 304 с.
 112. Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 1. \ рэд Н. В. Якавенка, Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларус.навука,2014. - 462 с.
 113. Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016.
 114. Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследванні. Выпуск 5. Зборнік навуковых прац — Мн.: Беларуская навука, 2018 — 392 c.
 115. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 1: А – К. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 766 с.: іл.
 116. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл.
 117. Беларускі этнаграфічны зборнік/Працы інстытута мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору. Мінск: Выд-ва Акадэміі навук БССР,19...
 118. Беларускія казкі, запісаныя ад П. Гулевіча / склад. зб. П. Ахрыменка. -- Мінск: Дзяржвыдат СССР, 1963. -- 68 с.
 119. Беларускія маршы і песьні лірыка змагання. Мужчынскі хор Унія
 120. Беларускія народныя абрады/ склад. навук. рэд. і прадм. Л.П. Касцюкавец. Мінск: Беларусь, 1994. 128 с.
 121. Беларускія народныя гульні ў школе/ У.М. Краж, В.В. Трубчык. Мінск: Перамога, 1993. 112 с.
 122. Беларускія народныя гульні/ Я.Р. Вількін. Мінск: Беларусь, 1996. 88 с.
 123. Беларускія народныя казкі і прымаўкі/ Ф. Янкоўскі. Выд-ва акадэміі навук БССР, Мінск 1957.452 с.
 124. Беларускія народныя крыжы. Манаграфія. М. Раманюк,"Наша ніва",Дзяніс Раманюк,2000,221 с.
 125. Беларускія народныя музычныя інструменты = Belarusian folk musical instruments : энцыклапедычны даведнік / уклад. Т.І. Стружэ...
 126. Беларускія народныя музычныя інструменты: камплект паштовак на бел. і англ. мовах (12 штук). Мінск: Полымя, 1992
 127. Беларускія народныя паясы.Тэхнікі вырабу.Арнамент\Манахіня Васа(Селівончык) \Беларуская навука - Мінск,2014 – 303 с.
 128. Беларускія народныя песнi i танцы [Ноты] : Музычна-фальклорны зборнік : [Для голасу без суправадж.] / [Склад. і прадмова] Н.Ч...
 129. Беларускія народныя песні (для хору). Т. ІІ / сабраў і ўпарадкаваў Р. Шырма. Мінск: Беларусь, 1973. 456 с.
 130. Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565с. (ксе...
 131. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 1. Любоўныя. Баладныя і бытавыя. Жартоўныя. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Глебка, Я. Казек...
 132. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 2. Жаночая доля, недабраная пара, хрэсьбінныя, сіроцкія. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Гле...
 133. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 3. Вяснянкі, валачобныя і юраўскія. купальскія, пятроўскія, жніво і дажынкі. Яравое жнів...
 134. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 4. Вяселле. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: Я. Казека, З. Мажэйка, Г. Цітовіч. Мінск: Беларусь,...
 135. Беларускія народныя песні(для хору)т1\сабраў Р.Шырма - Мінск:Беларусь,1971 -226 с.
 136. Беларускія народныя святы: Метады іх навучання/ Н. Дзенісюк. Гомель: Агмень, 2001.65 с.
 137. Беларускія народныя строі, Раманюк М. (уклад. Раманюк Д.)/ 2003, 77 с.
 138. Беларускія народныя танцы, карагоды і гульні. Ск. В. С. Семенякоў. Мн. 1989
 139. Беларускія народныя тканіны: каталог. Мінск: ”Беларусь”, 1979
 140. Беларускія традыцыйныя вясельныя строі маладых ХІХ - першай паловы ХХ ст. Рассыльная Вераніка Юр'еўна, Мінск 2016
 141. Беларуское народное творчество. Авт.-сост.: Ф.И. Володько, Р.Ф. Володько. Мінск: Беларусь, 1975. 606 с.
 142. Беларусы ў фатаздымках Ісака Сербава. 1911-1912=The Belarussians in the photos by Isaac Serbau=Baltarusiai Isako Serbovo metų...
 143. Беларусы. Том 1: Прамысловыя і рамесныя заняткі / рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, В.С. Цітоў. Мінск: Навука і тэхнік...
 144. Беларусы. Том 10: Славянскія этнакультурныя традыцыі // І.У. Чаквін, А.У. Гурко, Т.І. Кухаронак. Ін-т мастацтвазнаўства, этна...
 145. Беларусы. Том 11: Музыка // Т.Б. Варфаламеева, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка.Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. —...
 146. Беларусы. Том 2: Дойлідства / А.І. Лакотка; Ін-т маст-ва, этнаграфіі і фальклору; рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А....
 147. Беларусы. Том 3: Гісторыя этналагічнага вывучэння. В. К. Бандарчык; Ін-т. мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэдкал.:...
 148. Беларусы. Том 4: Вытокі і этнічнае развіццё // В. К. Бандарчык, В. М. Бялявіна, Г. І. Каспяровіч і інш.; Рэдкал.: В. К. Банда...
 149. Беларусы. Том 5: Сям’я / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, Т.І. Кухаронак і інш.; рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш.; Ін-т маст-ва,...
 150. Беларусы. Том 6: Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў, В.М. Бялявіна, А.У. Гурко і інш.; рэдкал.: В.М. Балявіна і інш.; Ін-т мас...
 151. Беларусы. Том 7: Вусная паэтычная творчасць // Бялявіна В.М., Піліпенка М.Ф., Чаквін І.У. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі ...
 152. Беларусы. Том 8: Дэкаратыўна-пракладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакотка і інш.; Нац. акад. Беларусі, Ін-т маст...
 153. Беларусы. Том 9: Антрапалогія // Л.I. Цягака [і інш.]; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука 200...
 154. Беларусь у сістэме трансеўрапейскіх сувязяў у 1 тыс. н.э. Тэзісы дакладаў і паведамленняў міжнароднай канферэнцыі/ Цэнтр этна...
 155. Беларусь ХХІ: информ. каталог: справоч. изд-е. Мінск: ООО “Деловые Идеи плюс”, 2008.
 156. Белая кніга па міжкультурнаму дыялогу" Жыць разам у роўнасці годнасці",Мінск,2013,101с.
 157. Белорускія древності. Выпуск первый. / А.М. Сементовскім. Санкт-Петербург, 1890.137 с.
 158. Белорусская кухня. 2-е изд. перераб./ в.А. Болотникова, Л.М. Вапельник. Минск: Ураджай, 1984. 96 с.
 159. Белорусская соломка/ Лобачевская О.А., Минск: Полымя, 1989.
 160. Белорусская этномузыкология: очерки истории (ХIX-XX вв.)/ З. Мажейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др..; под ред. З. Мажейк...
 161. Белорусские народные песни / АН СССР, Ин-т лит. ; сб. сост. З.В. Эвальд ; коммент. Е.В. Гиппиуса, З.В. Эвальд, К.В. Квитки, В...
 162. Белорусские обрядовые праздники: методическое пособие/ Рудаков О.В. Иркутск: ASPrint, 2003. 58 с.
 163. Белорусский народный танец. Ист.-теорет. очерк./ Чурко Ю.М. Минск: Наука и техника, 1972. 196 с.
 164. Белорусский народный тестиль. Художественые основы, взаимосвязи, иновации / О.А.Лобачевская - Минск:бел.наука, 2013 - 527 с.
 165. Белорусское Поозерье: язык и духовная культура / под ред. А.М. Мезенко, А.В. Русецкого. Минск: Белорус. наука, 2001. 214 с.
 166. Белорусы.Очерки происхождения и этнической истории \М.Я. Гринблат - Минск:Наука и техника,1968г. - 268 с.
 167. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1998. № 4
 168. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1999. № 3(7)
 169. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1999. № 5
 170. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2001. № 2(14)
 171. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2001. № 3(15)
 172. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2002. № 1(17)
 173. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2007. № 1(35)
 174. Бельскі павет/ Бельск,: Navigator studio, 2006.80 с.
 175. Березанська С. С., Гаврилюк Н. К., Дяченко В. Д., Київське Полісся, Етнолінгвістичне дослідження, Наукова думка, Київ, 1989, ...
 176. Бісерапляценне ў беларускай народнай традыцыі В.Пярмінава/ Мінск “Медысонт”, 2006, 20 с.
 177. Богдан Степанец. Крестьянская свадьба въ Южномъ Полђсьи (этнографическій очеркъ). / Полупословицы и полупоговорки, употребляе...
 178. Богданович, А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов. Этнографический очерк. Гродна : Губернская тип., 1895. 3, I...
 179. Болбас, В. С. Народная педагогіка Мазырскага Палесся / В. С. Болбас, І. С. Сычова. — Мазыр : Белы Вецер, 2012. — 246, [2] с.
 180. Бондарчик В. К., Браим И. Н., Бураковская Н. И., Полесье. Материальная культура, Киев, Науковая думка, 1988, 448 с.
 181. Ботанічны слоўнік беларуска-польска-расейска-лацінскі. Зоська Верас. факсімільнае выданьне\Выдавецкае таварыства "Адраджэньне...
 182. брашура "филиал Сетуского хутора-музея- Саатсеский сетуский музей"
 183. буклет "Wirtualne Muzea Podkarpacia"
 184. буклет "Wzornik Узорнік",Беласток,"Белы крук",2012
 185. буклет "Жывая спадчына Living heritage" Дні Еўрапейскай спадчыны ў Беларусі.
 186. буклет "Там по маjовуj росі". Товарыство Музіеj Малеjі Баткувшчыны в. Студзіводах,Бяласток, 2013, 95 с.
 187. буклет для дзяцей " Marysia idzie do muzeum"
 188. буклет для дзяцей "З Гермесам у музеі"
 189. Булгаковский Д.Г. Пинчуки: Этногр. сб.: Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверья и местный...
 190. Булыко А.Н., Булыко Х.П. Современный белорусско-русский, русско-белорусский словарь. Минск: Радиола-плюс, 2011. 608 с.
 191. Бълоруссія и Литва. Историческія судьбы съверо-западнаго края. съ высочайшаго соизволенія издано при министерствъ внутреннихъ...
 192. Бълорусскія пословицы и поговорки, сборникъ Н. Н. Носовича, Санкт-Петербургъ, въ типографіи Императорской Академіи Наукъ, 1852
 193. Былины у 2 т. Т. 1. Подгот. текстов, вступ. статья и коммент. В.Я. Проппа и Б. Н. Путилова. Москва: Худ. лит., 1958
 194. Былины у 2 т. Т. 2. Подгот. текстов, вступ. статья и коммент. В.Я. проппа и Б. Н. Путилова. Москва: Худ. лит., 1958
 195. БѢлорусскій архивѢ древнихѢ грамотѢ, Часть первая, Москва, вѢ Типографіи Селивановскаго, 1824
 196. Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Жаночы касцюм на Беларусі. Мінск: Беларусь, 2007. -- 351 с.
 197. Бялявіна, В.М. Хлеб надзённы беларускай вёскі / В.М. Бялявіна. – Мінск : Беларусь, 2016. – 310 с.
 198. Бярковіч Т. Л. Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў. – Мінск: Беларуская дзяржаўная а...
 199. В гостях у сказки: Дымковская игрушка/ Киров, 2012 (каталог выставы)
 200. В.П. Адрианова-Перетц. Древнерусская литература и фольклор. Ленинград: Наука, 1974, 170 с.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 15.03.2020 08:25:51