Запісы 1401–1475 з 1475
 1. Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны\А. Зайка\ААТ "Брэсцкая друкарня",2014 - 307 с.
 2. Фурман І.П. Крашаніна : матэрыялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне. - Віцебск : Т-ва краязнаўства, 1925
 3. Фядосік А. С. Ілюзорнасць і сапраднасць: "Белыя плямы" ў гісторыі фалькларыстыцы 20-30-х гг. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 7...
 4. Фядосік А.С., Пятроўская Г.А. Народная спадчына. Мінск: Нар. асвета, 1984. 208 с.
 5. Хомольски мотиви: folk songs, dances and instruments from various regions of Serbia CD
 6. Хореография в зеркале критики. Ю.М. Чурко, Минск, Белорусский Государственный Университет культуры и искусств, 2010. - 356 с.
 7. Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры Белару...
 8. Художественное вышивание / Гасюк Е. О., Степан М. Г. , альбом 6-е издание, Киев, 1989
 9. Ц. Авілін, Беларускі гарадскі раманс 20-30-х гг ХХ ст. 2013
 10. Цветкова Н.Н. Искусство ручного ткачества; СПбКО; Москва; 2014
 11. Цітоў А. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі: 16 -- канец 18 ст. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2013, 160 с.
 12. Цішчанка І. З творчай спадчыны: нав. арт., літ. тв. / Іван Цішчанка. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 288 с.
 13. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России/Т. Щербакова/Москва "Музыка", 1984
 14. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1(2) / Менск: НВФ "Ваўкалака", 1996.122с.
 15. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1994.224 с.
 16. Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.
 17. Цярэшкі - гісторыя вёскі і ваколіц\краязнаўцы Віцебшчыны аб любым краі, в. 4,\аўт. Тухта В., Рабцэвіч В.\ Наваполацк, Маладзе...
 18. Чаго на свеце не бывае: антырэлігійн. казкі, анекдоты, прыказкі ўсходнеслав. народаў/ склад. А.С. Фядосік, Г.А. Пятроўская. М...
 19. Чалавек. Супольнасць. Грамадства: тэматычны зборнік для лідэраў навучальных гурткоў. Мінск, 2007 (Studieförbundet Vuxenskolan...
 20. Чарадзейныя казкі: У 2 ч. Ч 2 / [Склад. К. П. Кабашнікаў, Г. A. Барташэвіч; Рэд. тома В. К. Бандарчык]. 2-е выд., выпр. i дап...
 21. Чарадзейныя казкі: У 2 ч. Ч. 1 / [Склад. К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч, рэд. выд. В. К. Бандарчык]. 2-е выд., выпр. і да...
 22. Чарадзейныя казкі. Ч. 2 / [Рэд. В. К. Бандарчык. Склад.: К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1978. ...
 23. Чарадзейныя казкі. Частка І / [Складальнікі К. П. Кабашнікаў, Г. А. Барташэвіч; рэд. В. К. Бандарчык]. — Мн.: Навука і тэхнік...
 24. Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. матэрыялы навуковай канферэнцыі/ Гомель, 1997. 87 с.
 25. Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак/ рэдкал. Т.У. Бялова і інш.; маст. В.П. Слаук. -- 2-е выд. Мінск: Беларус....
 26. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№12 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48с.
 27. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№7 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 46 с.
 28. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№8 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48 с.
 29. Черты изъ исторіи и жизни литовскаго народа. Iszrynkimaj isz Limenima ir Apraszima Letuwiu. Вильно, в Типографіи Осипа Завадс...
 30. Чтенія по исторіи Западной Росіи, проф. Коялович М.О., изданіе четвертое, Санкт-Петербургъ, 1884.
 31. Чумацькі пісні. Київ: Наукова думка, 1976. 444 с.(Українська народна творчисть).
 32. Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. Минск: Выш. шк., 1990. -- 415 с.
 33. Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с.
 34. Шесть белорусских народных танцев.Изд.2- Минск: Гос.изд.БССР,1960 - 151 с.
 35. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч. 1. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 36. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч.11. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 37. Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы / уклад. В.В. Калацэй; рэд.кал. В. Калацэй (адк. рэд.) і інш. -- Мінск: БДУ...
 38. Шулаеў Андрэй. Праект інтэрпрэтацыі аб'екта гісторыка-культурнай спадчыны "Тэрыторыя былога капішча" ў г. Мінска. Мінск, 2012
 39. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.
 40. Экскурсія да вытокаў г. Сянно: Краязнаўчы маршрут па раенным цэнтры Віцебскай вобласці/ В.В. Бандарэвіча. Віцебск, 2000. 216с.
 41. Экспедиционные открытия последних лет \ Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970х-1990х годов \ серия «Фольклор и ...
 42. Эксперыментальная база валуноў/акадэмія навук Беларускай ССР Інтытут Геахіміі і геафізікі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990
 43. Экспозиции и коллекции\ Кунсткамера РАН (каталог музея)
 44. Эрдман Э. О. Методика сбора и обработки материалов по народному костюму. / Смоленск: Смоленкский областной методический центр...
 45. Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклет
 46. Эстонский государственный парк-музей/ Таллин, 1979
 47. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Краіна і людзі/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 208 с.: іл
 48. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 207 с.: іл
 49. Этнаграфічная экспедыцыя "Сцеп-камень", 1993.63 с.
 50. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. Мінск: БелСЭ, 1989. 575 с.
 51. Этнаграфія Беларусскага Падняпроўя: Матэрыялы навуковай канферэнцыі 30 лістапада-1 снежня 1999г. / склад В.М. Аненкаў, Л.А. С...
 52. Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсусы Гродзеншчыны і сувальшчыны + дыск
 53. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л.С. Мухарынскай
 54. Этнафонія спеўнай суполкі, вучэбная праграма па напрамку “Народная творчасць (фальклор)”, Мінск, БДУКІМ, 2009г.
 55. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў/ Казакова І.В. Мінск.: Універсітэцкае, 1995. 151 с.
 56. Этнографический обзор Витебской губернии / А. Сементовский. - Санкт-Петербург : Типография М. Хана, 1872. - 69 с. : ил., табл...
 57. Этнографический сборник. Выпуск 2. — СПб, 1854
 58. Этнографическое обозрение. 2002. № 2 (часопіс)
 59. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем/ Гурко А. Вл. и др.; редкол.: А. Вл. Гурко, И.В. Чаквин, Г.И...
 60. Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем. Александра Владимировна Гурко [и др.]; редколлегия: А. ...
 61. Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. ...
 62. Этнопсихолингвистика/ под ред. Сорокина Ю.А/ Москва, "Наука", 1988
 63. Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька»
 64. Я вярнуўся,бо ты чакала, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,128 с.
 65. Я. Станкевіч. Этноґрафічныя й гісторычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі — Нью-Йорк, 1953
 66. Язычество Древней Руси/ Рыбаков Б.А./Москва «Наука», 1987, 782 с.
 67. Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак: успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхася Казлоўскага — Мінск: Ма...
 68. Як сын твой родны. Міхась Райчонак\рэд. Райчонак А.\Наваполацк, 2002
 69. Яканюк Н.П. - Лекцыі: Беларуская традыцыйная народна-інструментальная музычная культура
 70. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага палесся: ХVII-XIX стст. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 152 с.
 71. Яленскі Мікола. Слоўнік з малюнкамі / пад рэд. доктар філ. навук прафес. П.П. Шубы. Мінск: Нар. асвета, 1995. 264 с.
 72. Ян-Эйвинд Сван. Майское дерево, раки и Люсия. Вернамо, 2002
 73. Янкоўскі, Ф. М. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / Ф. М. Янкоўскі. — Мінск: Выд-ва АН БССР, 1962 г.
 74. Янтарь из архивов археологических памятников Беларуси/ М.А. Богдасаров. Брест: Талер, 1995. 76 с.
 75. Ятвяжския могильники Беларуси (к. XI - XVII в.в.) Ala Kviatkouskaja.Vilnius. 1998/ Diemedzio letoykla
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 09.07.2020 08:27:56