::
2018 - Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, Н. Даніловіч. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2018. – 2 электрон. апт. дыска (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 11). [аўдыё-CD]
Назва
Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, Н. Даніловіч. – Мінск : Беларус. дзярж. акадэмія музыкі, 2018. – 2 электрон. апт. дыска (CD-RОM): гуч., брашура (39 с.). – (Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі : вып. 11).
Віды носьбітаў
аўдыё-CD
Змест
аўтэнтычны фальклёр спевы размовы
Вокладка
Статус
толькі апісанне
Апісанне

Калекцыя «Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец» (аўтары-складальнікі Т. Канстанцінава, Н. Даніловіч) доўжыць, па-першае, «рэгіянальную» лінію серыі, па-другое, лінію, скіраваную на паказ рарытэтных экспедыцыйных запісаў аднаго збіральніка. У калекцыю ўваходзяць два кампакт-дыскі, складзеныя аўтарамі на аснове палявых аўдыяфіксацый Л. П. Касцюкавец.

Ларыса Піліпаўна Касцюкавец (1939–2014) — вядомы беларускі музыколаг, доктар мастацтвазнаўства, навуковая дзейнасць якога прысвечана распрацоўцы праблем гісторыі музыкі, музычнай фалькларыстыкі і медыевістыкі. Экспедыцыйнае даследаванне традыцыйнай музычнай культуры Беларусі — значны напрамак у яе шматграннай прафесійнай дзейнасці, якая ахоплівае паўстагоддзя (1965–2014 гг.).
Кіраўніком музычна-этнаграфічнай палявой практыкі студэнтаў Л. П. Касцюкавец няспынна з’яўлялася на працягу 43 гадоў — з 1972 да апошняга года жыцця (з 1989 г. нязменным асістэнтам, а з 2008 г. паўнавартасным сукіраўніком экспедыцый, якія ўзначальвала Л. П. Касцюкавец, з’яўлялася выпускніца яе спецкласа Лілія Фаільеўна Баранкевіч /Шамсутдзінава/).
За гэты час Касцюкавец было абследавана 66 раёнаў усіх абласцей Беларусі, дзвюх абласцей Расіі і дзвюх абласцей Украіны.
Пра зацікаўленасць даследчыцы ў вывучэнні этнамузычнай культуры Беларускага Панямоння сведчаць
шэсць маштабных экспедыцый, праведзеных пад яе кіраўніцтвам на гэтых тэрыторыях:
1978 г. — Гродзенскі, Іўеўскі, Навагрудскі раёны;
1983 г. — Зэльвенскі, Свіслацкі, Слонімскі раёны;
1987 г. — Ашмянскі і Смаргонскі раёны;
1991 г. — Мастоўскі і Шчучынскі раёны;
1992 г. — Іўеўскі, Воранаўскі і Навагрудскі раёны;
2011 г. — Астравецкі раён.

«Гродзенскі фоназбор» Л. П. Касцюкавец складаецца з узораў розных гісторыка-стылявых пластоў і дае магчымасць раскрыць асаблівасці этнамузычнага ландшафту значнай часткі заходнебеларускіх тэрыторый.
Для аўдыявыдання «Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец», прысвечанага 80-годдзю са дня нараджэння даследчыцы, былі адабраны найбольш
рэпрэзентатыўныя гучанні, прыналежныя абрадавым спеўным практыкам гадавога земляробчага кола.

У СD 1 (30 трэкаў) уключаны старажытна-абрадавыя песенныя ўзоры і псальмы, прымеркаваныя да каляднага і велікоднага перыядаў, а таксама этнаграфічныя расказы і рацэі.У СD 2 (29 трэкаў) увайшлі строга прымеркаваныя песенныя ўзоры веснавога (юраўскія),
летняга (купальскія, жніўныя, дажыначныя) і восеньскага перыядаў, умоўна прымеркаваныя жніўная, пакосная і пастухоўская, этнаграфічная інфармацыя.

Колькасць трэкаў фальклору
59.0000
Трэкліст

CD 1

 1. Ой, хадзіла пава па балоця («паставая», калядная)
  Зап. у 1987 г. у в. Горная Ашмянскага р-на ад Гайдукевіч Стэфаніі Фёдараўны (1927), Казлоўскай Алены Аляксандраўны (1934). ФЭ 646271
 2. Ой, лятала пава па балоця («калядная паненке»)
  Зап. у 1987 г. у в. Пашкішкі Ашмянскага р-на ад Мушніцкай Марыі Фадзееўны (1906), Зыковіч Яўгеніі Іосіфаўны (1913), Багушэвіч Францішкі Іванаўны (1921). ФЭ 646263
 3. Устань рана, пірапёлачка («калядная дзяўчыне»)
  Зап. у 1987 г. у в. Карабы Ашмянскага р-на ад Сазановіч Ганны Гаўрылаўны (1898). ФЭ 646264
 4. Ой, чаму ты, стары, да й ні жэнісся («кудзелю пралі, вечарушкі спраўлялі», «каляда старым хлопцам»)
  Зап. у 1987 г. у в. Доргішкі Ашмянскага р-на ад Янушкевіч Яніны Антонаўны (1929), Вайцяховіч Сафіі Флёрыянаўны (1921), Вайцяховіч Браніславы Іванаўны (1928), Янушкевіч Галіны Іванаўны (1930). ФЭ 646254
 5. Да чаму ты, стары, да ня жэнісся («паставая старому», калядная)
  Зап. у 1987 г. у в. Крэва Смаргонскага р-на ад Астаповіч Лідзіі Восіпаўны (1918). ФЭ 646275
 6. А ў заянькі да тры думанькі («балада паненке у пост»)
  Зап. у 1987 г. у в. Карабы Ашмянскага р-на ад
  Мазалёвай Меланні Валярянаўны (1936) ФЭ 646265
 7. А скажыце, а хадзілі вот па хатам (расказ як «хадзілі па хатам на Тры каралі»)
  Lingu palingu balci suoleliai («па-літоўску календа», «на Каляды», «дзяўчыне спявалі»)
  Эта калядная песня (каментарый пра змест каляднай)
  Зап. у 2011 г. у в. Петрыкі Астравецкага р-на ад Мажэйка Марыі Юльянаўны (1923, в. Гіры). ФЭ 1Е330 / 25, 26
 8. Dzisiaj w Betleem wesoła nawina («kolęnda», калядная псальма)
  Зап. у 1992 г. у в. Урцішкі Іўеўскага р-на ад Кулеш Станіславы Іванаўны (1936), Бутурля Веры Уладзіміраўны (1942), Дзедуль Яніны Валяр’янаўны (1930), Казлоўскай Станіславы Антонаўны (1929), Ламаш Ядзвігі Браніславаўны (1936), Палітэвіч Фэлі Аўгусцінаўны (1927), Кеўра Лёні Казіміраўны (1935), Вырастка Лёні Іванаўны (1933), Дзедуль Яніны Іосіфаўны (1924), Гарбач Яніны Іванаўны (1924), Гарбач Яніны Іванаўны (1941), Казлоўскага Восіпа Лявонцьевіча (1933), Лужко Восіпа Феліксавіча (1927), Куляша Вацлава Уладзіміравіча (1946). ФЭ 646429
 9. Z narodzenia Pana dzisiej wesoły pastoralka», калядная псальма)
  Зап. у 1992 г. у в. Урцішкі Іўеўскага р-на ад Кулеш Станіславы Іванаўны (1936), Бутурля Веры Уладзіміраўны (1942), Дзедуль Яніны Валяр’янаўны (1930), Казлоўскай Станіславы Антонаўны (1929), Ламаш Ядзвігі Браніславаўны (1936), Палітэвіч Фэлі Аўгусцінаўны (1927), Кеўра Лёні Казіміраўны (1935), Вырастка Лёні Іванаўны (1933), Дзедуль Яніны Іосіфаўны (1924), Гарбач Яніны Іванаўны (1924), Гарбач Яніны Іванаўны (1941), Казлоўскага Восіпа Лявонцьевіча (1933), Лужко Восіпа Феліксавіча (1927), Куляша Вацлава Уладзіміравіча (1946). ФЭ 646429
 10. Wśród nocnaj ciszy («kolęnda», калядная псальма)
  Зап. у 1992 г. у в. Старчаняты Іўеўскага р-на ад Трэцякевiч Юзэфы Iосiфаўны (1927), Казак Ганефы Іосіфаўны (1922). ФЭ 646433
 11. Pojdzmy wszystcy do stajenki («kolęnda», калядная псальма)
  Зап. у 1983 г. у в. Грыцкавічы Зэльвенскага р-на ад Кавалевіча Уладзіміра Людвікавіча (1931). ФЭ 2Е350 / 3
 12. Нова радасць стала (калядная псальма)
  Зап. у 1983 г. у в. Грабава Зэльвенскага р-на ад Шабун Алены Уладзіміраўны (1928), Сліж Марыі Васільеўны (1942), Дзягель Дар’і Уладзіміраўна (1936), Фідзеня Марыі Сцяпанаўны (1917). ФЭ 2Е343 / 7
 13. Gdy się Chrystus rodzi («kolęnda», калядная псальма)
  Зап. у 2011 г. у в. Варняны Астравецкага р-на ад Шэміс Алены Эдвардаўны (1931, в. Чыжоўшчына), Ігнатовіч Ядзвігі Іванаўны (1929, в. Кулішкі), Гламбоцкай Марыі Антонаўны (1935, в. Кулішкі). ФЭ 1Е335 / 36
 14. A cóż tę Dzieciną będziem czynili («kolęnda», калядная псальма)
  Зап. у 1992 г. у в. Старчаняты Іўеўскага р-на ад Трэцякевiч Юзэфы Iосiфаўны (1927), Казак Ганефы Іосіфаўны (1922). ФЭ 646433
 15. Добры вечар, пан коханы («wielkanocna хлопцам», валачобная)
  Зап. у 1992 г. у в. Новая Казакоўшчына Воранаўскага р-на ад Янкоўскага Зыгмунта Мацвеевіча (1929). ФЭ 646425
 16. Добры вечар, паненэчка («велікодная паненцы», валачобная)
  Зелёна вёсна росквіта (рацэя)
  Зап. у 1992 г. у в. Салішкі Воранаўскага р-на ад Сакалоўскай Марыі Уладзіміраўны (1942), Ракей Альфрэды Адольфаўны (1942), Мацкевіч Генуэфы Аляксандраўны (1936), Арабчык Галіны Станіславаўны (1950). ФЭ 646428
 17. Дзень васолай і гадзінны («кавалеру, панічу», валачобная)
  На гары Галгофі (рацэя)
  Зап. у 1992 г. у в. Крывічы Іўеўскага р-на ад Гарэліка Паўла Аляксандравіча (1915). ФЭ 646445
 18. Ой, дзень добры, паненэчка («вельканоцная дзеўке», валачобная)
  Зап. у 1987 г. у в. Доргішкі Ашмянскага р-на ад Янушкевіч Яніны Антонаўны (1929), Вайцяховіч Сафіі Флёрыянаўны (1921), Вайцяховіч Браніславы Іванаўны (1928), Янушкевіч Галіны Іванаўны (1930). ФЭ 646254
 19. Ў канцы сяла да стаяла вярба («валачобная дзяўчыне»)
  Зап. у 1983 г. у в. Вострава Зэльвенскага р-на ад Біч Соф’і Георгіеўны (1930), Сідор Ганны Сцяпанаўны (1939), Сідор Ніны Барысаўны (1943), Сергіеня Валянціны Якаўлеўны (1931). ФЭ 2Е344 /9
 20. Ой, хадзіла паванька дай па мураўцы («валачобная дзяўчыне»)
  Зап. у 1983 г. у в. Рудзевічы Зэльвенскага р-на ад Мяхуты Уладзіміра Антонавіча (1911). ФЭ 2Е345 /24
 21. Добры вечар, млода Гэля («алалынка», валачобная)
  Зап. у 2011 г. у в. Быстрыца Астравецкага р-на ад Макевіч Марыі Браніславаўны (1940), Сымановіч Яніны Іосіфаўны (1927), Тамашэвіч Галены Антонаўны (1935, в. Кланішкі), Віюк Станіславы Адамаўны (1926). ФЭ 1Е324 / 4
 22. Як некалі лалоўнікі хадзілі (расказ пра валачобны абход)
  Lecą, lecą dwa goląbeczki («лалымка», валачобная)
  Зап. у 2011 г. у в. Міхалішкі Астравецкага р-на ад Корвель Уладзіславы Яфімаўны (1938, в. Бабічы). ФЭ 1Е319 / 14
 23. Добры вечар, паненачка («валачобная дзяўчыне»)
  Зап. у 1978 г. у в. Любча Навагрудскага р-на ад Равінскай Сафіі Міхайлаўны (1917). ФЭ 2Е38 / 9
 24. Добры вечар, паненачка («валачобная паненцы»)
  Зап. у 1992 г. у в. Латэўка Іўеўскага р-на ад Свёклы Соф’і Канстанцінаўны (каля 70 гадоў). ФЭ 646437
 25. Валачобная (найгрыш на скрыпцы)
  Зап. у 1991 г. у в. Ланцавічы Мастоўскага р-на ад Мякекі Паўла Уладзіміравіча (1921). ФЭ 2Е318 / 14.
 26. «Канапелька» (велікодная псальма, найгрыш на скрыпцы)
  Зап. у 1991 г. у в. Ланцавічы Мастоўскага р-на ад Мякекі Паўла Уладзіміравіча (1921). ФЭ 2Е318 / 13
 27. Wesoły nam dziś dzień nastał («wielkanocna», велікодная псальма)
  Зап. у 2011 г. у в. Быстрыца Астравецкага р-на ад Макевіч Марыі Браніславаўны (1940), Сымановіч Яніны Іосіфаўны (1927), Тамашэвіч Гэлены Антонаўны (1935, в. Кланішкі), Віюк Станіславы Адамаўны (1926). ФЭ 1Е324 / 8
 28. Chrystus zmartwychwstan jest («wielkanocna», велікодная псальма)
  Зап у 2011 г. у в. Ізабеліна Астравецкага р-на ад Шкабара Дануты Іосіфаўны (1946), Іваніцкай Люцыі Іосіфаўны (1950, в. Келёйці). ФЭ 1Е330 / 2
 29. Хрыстос васкрэс і дзверы рая (велікодная псальма)
  Зап. у 1991 г. у в. Нацкава Мастоўскага р-на ад Сабасцян Ірыны Міхайлаўны (1938), Качук Лідзіі Іванаўны (1937), Васілеўскай Марыі Сямёнаўны (1929). ФЭ 2Е320 / 20
 30. Wesoły nam dziś dzień nastał («васольная псальма»)
  Зап. у 1992 г. у в. Новая Казакоўшчына Воранаўскага р-на ад Янкоўскага Зыгмунта Мацвеевіча (1929). ФЭ 646425


CD 2

 1. Святоя Юр’я, дзе ты было? (юраўская)
  Зап. у 1991 г. у в. Займішча Мастоўскага р-на ад Саўчук Зосі Міхайлаўны (1921, в. Зачэпічы). ФЭ 2Е306 / 5
 2.  Ой, і выйдзьма, выйдзьма на гору («юр’я»)
  Зап. у 1991 г. у в. Стукалы Мастоўскага р-на ад Парфяновіч Ганны Іосіфаўны (1935), Сухоцкай Зінаіды Іванаўны (1929). ФЭ 2Е307 / 18
 3. А дзе ты, Юр’я, расіўся («юраўская», фрагмент)
  Заклікалі Юр’я, да? (расказ як Юр’я клікалі)
  Зап. у 1987 г. у в. Плябанцы Ашмянскага р-на ад Зінкевіч Ядзвігі Валяр’янаўны (1913) – спеў і расказ, Жызнеўскай Яніны Францаўны (1911) – спеў. ФЭ 646258
 4. Дзе ты, Юр’я, радзіўся («юраўская»)
  Зап. у 1987 г. у в. Доргішкі Ашмянскага р-на ад Янушкевіч Яніны Антонаўны(1929). ФЭ 646254
 5. Разгуляўся Юр’ёў конь («юраўская»)
  Зап. у 1987 г. у в. Карабы Ашмянскага р-на ад
  Мазалёвай Меланні Валяр’янаўны (1936). ФЭ 646261
 6. А на Яна (расказ пра купалле)
  Сягодня Купайло, а узаўтра Ян («купальская»)
  Зап. у 1991 г. у в. Асаўляны Мастоўскага р-на ад Аўчарык Лідзіі Іосіфаўны (1928). ФЭ 2Е313 / 7, 8
 7. Соўняйко! Янова ночка невялiчкая («янаўская», купальская)
  Зап. у 1992 г. у в. Крывічы Іўеўскага р-на ад Гарэлік Алены Іванаўны (1913). ФЭ 646446
 8. Да дай, Божа, пагодачку («жніво»)
  Зап. у 1987 г. у в. Доргішкі Ашмянскага р-на ад Янушкевіч Яніны Антонаўны (1929), Вайцяховіч Сафіі Флёрыянаўны (1921), Вайцяховіч Браніславы Іванаўны (1928), Янушкевіч Галіны Іванаўны (1930). ФЭ 646254
 9. Да ў мяжу, жнейкі, у мяжу (жніўная)
  Зап. у 1987 г. у в. Плябанцы Ашмянскага р-на ад Жызнеўскай Яніны Францаўны (1911), Герасімовіч Меланні Флёрыянаўны (1930), Зінкевіч Ядзвігі Валяр’янаўны (1913). ФЭ 646258
 10. Жніця, жнейкі, не стаіця (жніўная)
  Зап. у 1987 г. у в. Казлоўшчына Ашмянскага р-на ад Буйкоўскай Марыі Андрэеўны (1909). ФЭ 646257
 11. Гудзяць нашы палуднічкі («як жыта пойдуць жаць»)
  Зап. у 1978 г. у в. Любча Навагрудскага р-на ад Равінскай Сафіі Міхайлаўны (1917). ФЭ 2Е038 / 12
 12. Кавала зялюля, кавала («жніво»)
  Зап. у 1991 г. у в. Займішча Мастоўскага р-на ад Саўчук Зосі Міхайлаўны (1921, в.Зачэпічы). ФЭ 2Е306 / 12
 13. Ой, я іду дарогаю («лета», жніўная)
  Зап. у 1991 г. у в. Стукалы Мастоўскага р-на ад Сухоцкай Зінаіды Васільеўны (1925). ФЭ 2Е308 / 40
 14. Маладая малодачка («жніўная»)
  Зап. у 1992 г. у в. Крывічы Іўеўскага р-на ад Гарэлік Алены Іванаўны (1913). ФЭ 646446
 15. Зайдзі, зайдзі, хмароначка («жніво»)
  Зап. у 1978 г. у в. Лелюкі Іўеўскага р. ад Грыбоўскай Амілі Антонаўны (1902) ФЭ 2Е038 / 55
 16. Жнейкі, дамой («жытняя, як да хаты ішлі»)
  Вы пелі жытнія песні, калі жалі? (каментарый пра выканане жніўных)
  Зап. у 2011 г. у в. Падольцы Астравецкага р-на ад Лось Каміліі Браніславаўны (1931). ФЭ 1Е322 / 9, 10
 17. Пажынайця, жнейкі маладыя («жытняя»)
  Зап. у 2011 г. у в. Падольцы Астравецкага р-на ад Лось Каміліі Браніславаўны (1931). ФЭ 1Е322 / 8
 18. Да ўжо слонінька за лес коціцца («жніўная», умоўна-прымеркаваная)
  Зап. у 2011 г. у в. Ізабеліна Астравецкага р-на ад Шкабара Дануты Іосіфаўны (1946), Іваніцкай Люцыі Іосіфаўны (1950, в. Келёйці), Мацкевіч Сабіны Людвікаўны (1934, «з-пад Астраўца»), Мацкевіч Інэсы Станіславаўны (1971), Броўка Марыя Уладзіміраўна (1936, Рэчыцкі р-н). ФЭ 1Е339 / 3
 19. У нас толькі як пачыналі жаць (расказ як пачыналі і канчалі жаць)
  Пажалі жыта, пажнём і ярку («дажыначная»)
  Прышлі мы пад ганак (рацэя)
  Зап. у 2011 г. у в. Быстрыца Астравецкага р-на ад Макевіч Марыі Браніславаўны (1940; расказ, спеў, рацэя), Сымановіч Яніны Іосіфаўны (1927), Тамашэвіч Гэлены Антонаўны (1935, в. Кланішкі), Віюк Станіславы Адамаўны (1926). ФЭ 1Е324 / 19, 20, 14.
 20. Тока што мы хадзілі маме памагалі (расказ пра дажынкі)
  Зап. у 2011 г. у в. Міхалішкі Астравецкага р-на ад Корвель Уладзіславы Яфімаўны (1938, в. Бабічы). ФЭ 1Е319 / 20
 21. В нас сягодня дажыначкі («дажынкі»)
  Зап. у 1987 г. у в. Доргішкі Ашмянскага р-на ад Янушкевіч Яніны Антонаўны (1929), Вайцеховіч Сафіі Флёрыянаўны (1921), Вайцеховіч Браніславы Іванаўны (1928), Янушкевіч Галіны Іванаўны (1930). ФЭ 646254
 22. Як пан паню абымая («дажынкі»)
  Зап. у 1987 г. у в. Чуркі Ашмянскага р-на ад Місюкевіч Вольгі Фадзееўны (1910). ФЭ 646272
 23. У нас сягодня дажыначкі («дажынкі»)
  Зап. у 1987 г. у в. Крэва Смаргонскага р-на ад Магер Мар’і Тарасаўны (1916), Астаповіч Лідзіі Восіпаўны (1918), Барташ Соф’і Антонаўны (1916). ФЭ 646276
 24. Забядавала маладая удоўка («пакосная», умоўна прымеркаваная)
  Зап. у 2011 г. у в. Жукойні Жалядскія Астравецкага р-на ад Мацясовіч Яніны Уладзіславаўны (1936, г. Пярон /
  Péronne/, Францыя). ФЭ 1Е313 / 17
 25. Kap aš mažas buvau, šili ožkas ganiau («пастухоўская», «па-літоўску спявалі»)
  Зап. у 2011 г. у в. Петрыкі Астравецкага р-на ад Мажэйка Марыі Юльянаўны (1923, в. Гіры). ФЭ 1Е331 / 28
 26. Да ўжо позненька, да ні раненька («жніво, асенняя»)
  Зап. у 1987 г. у в. Плябанцы Ашмянскага р-на ад Жызнеўскай Яніны Францаўны (1911), Герасімовіч Меланні Флёрыянаўны (1930), Зінкевіч Ядзвігі Валяр’янаўны (1913). ФЭ 646258
 27. Ой, каціліся да два яблычка («восеньская»)
  Зап. у 1987 г. у в. Карабы Ашмянскага р-на ад Мазалёвай Меланні Валяр’янаўны (1936) ФЭ 646280
 28. Чаго, лосейка, чаго, сівенькі («восеньская»)
  Зап. у 1987 г. у в. Крэва Смаргонскага р-на ад Магер Мар’і Тарасаўны (1916), Астаповіч Лідзіі Восіпаўны (1918), Барташ Соф’і Антонаўны (1916). ФЭ 646276
 29. Ой, крапіва, ой, зялёная («восеньская»)
  Зап. у 1978 г. у в. Любча Навагрудскага р-на ад Равінскай Соф’і Міхайлаўны (1917). ФЭ 2Е38 / 14


Дзе набыць
Сэрыя
Калектывы
Звязаныя персаналіі (укладальнікі, арганізатары, вядоўцы, збіральнікі і інш)
Год публікацыі
Карта
Звязаныя лакацыі
Тэмы
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 25.10.2022 16:32:54

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.