Тэма / тэг
песні жніўныя

Выданні 11 (праз поле „Тэмы“)

 1. Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska — Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów i Chór...
 2. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 3. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 4. Жніўныя песні / [Уступ. артыкул, укладанне, сістэматызацыя тэкстаў і каментарыі А. С. Ліса; уступ. артыкул, уклад. і сістэмат...
 5. Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998 г., 18...
 6. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 7. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 8. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 9. Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай, уступ...
 10. Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры Белару...
 11. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.

Аўдыётэка 47 (праз поле „Тэмы“)

 1. "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли
 2. «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў
 3. Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów
 4. Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye
 5. Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga
 6. Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World
 7. Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы
 8. Miareža — Žyta. Žycejka
 9. Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye.
 10. Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў
 11. Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 12. Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н)
 13. Беларуская Этнафонія — Вёска Неглюбка (Веткаўскі р-н) — 1
 14. Беларускі музычны фальклор (2 LP)
 15. Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона
 16. Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны
 17. Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна.
 18. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі)
 19. Ильинская пятница : pieśni obrzędowe Białorusinów z Podlasia, Witebszczyzny i Pskowszczyzny / wykonuje Studio Folkloru Autent...
 20. Календарные песни Белорусского Полесья
 21. Каляндарна-песенная традыцыя Беларускага Панямоння ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. П. Касцюкавец [Электронны рэсурс] / скла...
 22. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 23. Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі
 24. Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бярковіч....
 25. Народныя песні Беларускага Панямоння
 26. Народныя песні Цэнтральнай Беларусі
 27. НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н)
 28. НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н
 29. Песни Могилевской, Смоленской и Брянской областей (CD к нотному изданию)
 30. Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н)
 31. Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай
 32. Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы
 33. Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik
 34. Спевы Беларусі / Authentic songs of Belarus
 35. Традиционные песни Полесья (2 LP)
 36. Фонахрэстаматыя. Дыск 1. Падзвінне - каляндарна-абрадавыя песні
 37. Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 38. Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні
 39. Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 40. Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. –...
 41. Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава, В. Пр...
 42. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай
 43. Этнічная музыка беларусаў: Бялыніцкі і Клічаўскі раёны Магілёўскай вобласці
 44. Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці
 45. Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі"
 46. Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці
 47. Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья

Артыкулы 9 (праз поле „Тэмы“)

 1. Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., 1854. —...
 2. Даніловіч, Н. "Песенны каляндар" выганаўскай часткі заходнепалеска-панямонскага памежжа / Н. Даніловіч // Музычная культура Б...
 3. Даніловіч, Н. Каляндарна-песенная традыцыя Сярэдняга Пашчар’я ў кантэксце этнарэгіянальнага памежжа / Н. Даніловіч // Етномуз...
 4. Даніловіч, Н.І. Мелагеаграфія каляндарных напеваў Верхняга Над’ясельдзя і яго сумежжаў / Н.І. Даніловіч // Весці Беларускай д...
 5. Енговатова, М. Неизвестный тип жнива на территории русско-белорусского пограничья / М. Енговатова // Музычная культура Белару...
 6. Крывашэйцава, К. Каляндарна-песенная традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча: да пытання жанравай марфалогіі, мелагеагра...
 7. Кутырева-Чубаля, Г. Стилевые особенности переходных зон (к изучению диалектных градаций белорусского мелоса) / Г. Кутырева-Чу...
 8. Мажэйка З. Я. Жніўная песня беларускага Палесся // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. №2 — Мінск : АН БССР, 1...
 9. Манько, Г. З назіранняў над этнафаніяй вуснатрадыцыйнай песні Піншчыны / Г. Манько // Гукасвет этнапесенный культуры беларуса...

Прэса 2 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2018.04.27 — Фальклор беларускай глыбінкі ў Мінску (+відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 2. 2019.07.31 — Дажынкі па-падляшску: фестываль «Олень по бору ходіт» (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Відэатэка 6 (праз поле „Тэмы“)

 1. 1979 - Голоса веков [дак. фільм]
 2. 1985 - Kresowa Ballada 1935 (маст. фільм) [мастацкі фільм]
 3. 1998 - Радавод - Дажынкі 1998 года [перадача]
 4. 1998 - Радавод - Летні дзень корміць зімовага [перадача]
 5. 2000 - Радавод - Час дажынак [перадача]
 6. 2018 - Вяскоўцы - Рачэнь [перадача]

Фальклор 11 (праз поле „Жанры, тэмы, тэгі“)

 1. А гула пчолка гула / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. А ў лузе касец косіць (жніво) / песня, тэкст,аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 3. Зазвінела пчолачка (жніво) / песня, аўдыё — в. Любоўшы, Вілейскі раён
 4. На сінім Дунаі (жніво) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 5. Ой дайтэ мне раду (жніўная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 6. Ой жнеі, жнейкі (жніўная) / песня, аўдыё — в. Букча, Лельчыцкі раён
 7. Ой наш пан баран, не пускае ж домов зарань (жніўная) / песня, аўдыё — в. Велямічы, Столінскі раён
 8. Ой, дай, Божэ, лето («лето», жніўная) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 9. Ой, я жала й не лежала... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 10. Сеяла дзеўка долю (жніво) / песня, аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 11. Як пайду я дарогаю / песня, аўдыё — в. Лашанцы, Крупскі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 15.02.2020 17:04:38

Каментароў — 0

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.