:
Беларуская Народная Творчасць / БНТ, кніжная сэрыя
Назва
Беларуская Народная Творчасць / БНТ
Банер сэрыі
Катэгорыя
кніжная сэрыя
Апісанне

Пачатая ў 1970 г. Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі серыя шматтомнага навуковага выдання беларускага фальклору паводле жанравага прынцыпу.

Сабраныя ў вялікім аб'ёме разнастайныя творы народнай творчасці ярка выяўляюць талент беларускага народа, пра яго вялікі уклад у сусветную духоўную скарбонку. Выкарыстаны непасрэдныя запісы, матэрыялы з самых розных друкаваных крыніц, архіваў, а ў песенных тамах даюцца нотныя ўзоры меласу.

Серыя “Беларуская народная творчасць” выдаецца Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі (раней АН БССР) у Мінску з 1970 г. (1970 – 1993 гг. у выд. “Навука і тэхніка”, ад 1993 – у выд. “Беларуская навука”). Тамы ў серыі ня маюць унутранай нумарацыі. Пачынаючы з 2000 г. частка тамоў была перавыдадзена ў тыповых або дапоўненых і дапрацаваных выданнях.

Статыстычныя даныя:

Усяго ў серыі з 1970 па 2007 г. выйшла 50 найменаванняў у 59-ці паасобных тамах.

Сярод іх: 

 • 39 унікальных першых выданняў (47 паасобных тамоў),
 • 6 выпраўленых і дапрацаваных перавыданняў (7 паасобных тамоў),
 • 5 тыповых перавыданняў.
Год заснавання
Краіны

Выданні 48 (праз поле „Сэрыя“)

 1. (БНТ) Сацыяльна-бытавыя песні. Уклад і сістэм.тэкстаў, уступ. артыкул і камент.І.К.Цмшчанкі,В.І. Скідана.Укл. муз.часткі Г.В....
 2. (БНТ) Чарадзейныя казкі. Ч. 2 / рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 696 с.
 3. (БНТ)Чарадзейныя казкі. Ч. 1 / рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1973. 648 с.
 4. Балады ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1977. 784 с. (БНТ)
 5. Балады ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 744 с. (БНТ)
 6. Беларуская народная інструментальная музыка. Фоназапісы, натацыя, рэд. і сістэматызацыя найгрышаў, уступ. арт. і навук. камен...
 7. БНТ. Прыпеўкі / уклад.тэкстаў, уступ. арт. i камент. I.К.Цiшчанкi. – Мн.: Навука і тэхніка, 1989. – 451 с.
 8. Валачобныя песні. Склад. Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей, склад. муз. часткі В.І. Ялатаў. Рэд. тома К.П. Кабашнікаў. Мінск: Нав...
 9. Веснавыя песні. Склад.: Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей; склад муз. часткі В.І. Ялатаў; рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і т...
 10. Восеньскія і талочныя песні. Склад. і аўт. уступ. артыкулаў А.С. Ліс; уклад. і каментар талочных песень С.Т. Асташэвіч; муз. ...
 11. Выслоўі. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. М.Я. Грынблата. Рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Бел. навука, 1979....
 12. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык, А. С....
 13. Вяселле: Мелодыі. Уклад. і сістэм. напеваў З.Я. Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева; рэд. напеваў З.Я. Мажэйка. Мінск: Навука і тэхнік...
 14. Вяселле. Песні ў 6 кн. Кн. 5. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1986....
 15. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 16. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 17. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 18. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. склад. Л. А. Малаш; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. А. С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1...
 19. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд.А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1988....
 20. Гульні, забавы, ігрышчы / уступ. арт., уклад., класіфікацыя і сістэматызацыя матэрыялаў і камент. А.Ю. Лозкі. 3-е выд. Мінск:...
 21. Гульні, забавы, ігрышчы. Склад. А.Ю. Лозка. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 534 с. (БНТ)
 22. Дзіцячы фальклор. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 736 с. (БНТ)
 23. Жаніцьба Цярэшкі / уклад. тэкстаў, уступ арт. і камент. Л.М. Салавей; уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялаў, уступ. а...
 24. Жартоўныя песні. Рэд. А.С. Фядосік, Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1974. 728 с. (БНТ)
 25. Жарты, анекдоты, гумарэскі. Склад. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 438 с. (БНТ)
 26. Жніўныя песні. – Мн., 1974, Жураўлёў Д., Цітовіч Г. (БНТ)
 27. Загадкі / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад. М.Я. Грынблат, а.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фяд...
 28. Загадкі. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 448 с. (БНТ)
 29. Замовы. Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. Мінск: Навук...
 30. Земляробчы календар: абрады і звычаі / уклад., класіф., сістэм. матэрыялаў і камент. А.І. Гурскага; уступ. арт. А.І. Гурскага...
 31. Зімовыя песні. Рэд. М.Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1975. 736 с. (БНТ)
 32. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 496 с. (БНТ)
 33. Казкі ў сучасных запісах. Уклад. тэкстаў, уступ. артыкул камент. К.П. Кабашнікава, Г.А. Барташэвіч; паказальнік сюжэтаў Л.П. ...
 34. Купальскія і пятроўскія песні. Уклад. А.С. Ліса, С.Т. Асташэвіч; уклад. муз. часткі Г.В. Таўлай. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: На...
 35. Легенды і паданні. Склад. М.Я. Грынблат і А.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1983. 544 с. (БНТ)
 36. Народны тэатр / уклад., уступ. арт. і камент. М.А. Каладзінскага; рэдкал. В.К. Бандарчык і інш.; рэд. тома А.С. Фядосік, А.В....
 37. Пахаваннi, памiнкi, галашэннi, БНТ, 614c., 1986
 38. Паэзія беларускага земляробчага календара. Уклад. і сістэм. тэкстаў, уступ. арт.і камент. А.С. Ліса; рэдкал.: А.С. Фядосік (г...
 39. Песні Беласточчыны. Уклад. М. Гайдук. Мінск: Навука і тэхніка, 1997. 367 с. (БНТ)
 40. Песні пра каханне. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І.К.Цішчанкі; муз. частка і ўступ. артыкул да яе С.Г. Н...
 41. Песні савецкага часу. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 576 с. (БНТ)
 42. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 560 с. (БНТ)
 43. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 616 с. (БНТ)
 44. Радзінная паэзія. Рэд. Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 784 с. (БНТ)
 45. Радзіны: Абрад. Песні. Уклад. і сістэм. тэкстаў Г.А. Пятроўскай, апісанне абрадаў Т.І. Кухаронак; уступ. арт. і камент. Г.А. ...
 46. Сацыяльна-бытавыя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 520 с. (БНТ)
 47. Сямейна-бытавыя песні. Склад. І.К. Цішчанка; склад. муз. часткі Г.В. таўлай; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка,...
 48. Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў. Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В.І. Скідана і А.М. Хрушчовай, уступ. ар...

Прэса 1 (праз поле „Звязаныя сэрыі“)

 1. 2014.09.06 — Балада пра Лію Салавей / Культура — штотыднёвая грамадска-асветнiцкая газета

Артыкулы 1 (праз поле „Звязаныя сэрыі“)

 1. “Беларуская народная творчасць” 1970-2007. Бібліяграфія.
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 14.03.2019 21:57:30

Каментароў — 0

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Аўтарызавацца можна праз

Перайсці да абмеркавання гэтай старонкі.

* УВАГА! Партал ETHNO.by не прадугледжвае тэхнічнай магчымасці каментавання на старонках партала. Абмеркаванне матэрыялаў партала цалкам ажыццяўляецца сродкамі вонкавага сэрвіса Disqus.com, уладальнік каторага, паводле Пастановы Савета Міністраў РБ №850 ад 23.11.2018 нясе адказнасць за ідэнтыфікацыю карыстальнікаў і іх каментары.