Тэма / тэг
песні вясельныя
Бацькоўскія тэгі

Тэмы 1 (праз поле „Бацькоўскія тэгі“)

 1. песні сіроцкія

Выданні 23 (праз поле „Тэмы“)

 1. Pieśni ludowe ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska — Wydawnictwo Wileńskiego Związku Teatrów i Chór...
 2. Rypiński A. Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji, o jego muzyce, śpiewach, tancach etc. ...
 3. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. арт. і камент. К. А. Цвіркі; Муз. дадат.: З. Я. Мажэйка]. 2-е выд. — Мн.: Беларуская навука,...
 4. Вяселле: Мелодыі / [Уклад. і сістэм. напеваў: З. Я. Мажэйка, Т. Б. Варфаламеева; Рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка; Рэдкал.: ...
 5. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 6. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 7. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. М. Я. Грынблат, А. С. Фядосік]. — Мн.: ...
 8. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 9. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 5. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. A. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 10. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. / [Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. 3. Я. Мажэйка; Рэд. А. С. Фядосік]. — Мн.: Навука і тэхніка...
 11. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 12. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 13. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 2 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 14. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 15. Палесскае вяселле / уклад. і рэд. В.А. Захаравай. Мінск: Выд-ва “Універсітэцкае”, 1984, 303 с.
 16. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Вяселле. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с.
 17. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 18. Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленинград: Сове...
 19. Толстой Н. И., Полесский этнолингвистический сборник, Москва, издательство "Наука", 1983, 288 с.
 20. Фальклор y запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / [Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. I. Скідана i A. М. Хрушчовай, уступ...
 21. Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1, Семейно-обрядовые песни и причитания. — 2011. — 530, [17] с., [8] л. цв. ...
 22. Хрэстаматыя па беларускай народнай музычнай творчасці [Ноты] : для ўстаноў адукацыі сферы культуры / Інстытут культуры Белару...
 23. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.

Аўдыётэка 57 (праз поле „Тэмы“)

 1. "На улице девки гуляли..." - Песни и наигрыши Северской земли
 2. «Пад ясну зарыцу». Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізніка, запіс 1968-69 гадоў
 3. Białoruś - Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z kołchozów
 4. Byelorussia: Musical Folklore of the Polessye
 5. Dorzecze Niemna. Śladami Oskara Kolberga
 6. Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World
 7. Guda - Архаічныя абрадавыя сьпевы
 8. Guda — Вясельле
 9. Musical atlas. Bielorussie: Musical Folklore of the Byelorussian Polessye.
 10. Muzyka źródeł vol. 14 Kresy I (Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna)
 11. Polesie - Na skraju bagien / Палессе - на ўскрайку багнаў
 12. Zespół śpiewaczy "Wólczanki" z Wólki Terechowskiej - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 13. Zespół śpiewaczy z Dobrywody - Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia
 14. Архіў Уладзіміра Журовіча
 15. Бабуліны песні: Антаніна Аляксеева (Бекарэва)
 16. Беларуская Этнафонія — "Палескія напевы", фальклорны калектыў (в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н)
 17. Беларуская Этнафонія — Вёска Неглюбка (Веткаўскі р-н) — 1
 18. Беларускі музычны фальклор (2 LP)
 19. Беларускі песенны фальклор: паўночна-усходняя зона
 20. Варган — Зялён явар, дуброва. Музыка Полаччыны
 21. Вясельныя песні. (CD-дадатак да кнігі "Сямейныя абрады і звычаі")
 22. Гасцінец - Ансамбль „Крыніцы“, в. Пінкавічы
 23. Гойкнуў баравік. Народныя сьпевы ў выкананьні Рыгора Барадуліна.
 24. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. ТМКБ. Том 6. Кніга 1 (CD-дадатак да кнігі)
 25. Клим Лагутько (лира) - Белорусская полька / Вясельная
 26. Надзежда Адамаўна Швед : Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі
 27. Народны спявак-карыфей са Шклоўшчыны Віктар Петакоў [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова, Т. Бярковіч....
 28. Народныя песні Беларускага Панямоння
 29. Народныя песні Цэнтральнай Беларусі
 30. НКС - "Журавушка", "Глыбокія крыніцы", "Павалякі" (вв. Ямінск, Закальное, Обчын, Любанскі р-н)
 31. НКС - "Палескія напевы" в. Новае Палессе, Лельчыцкі р-н
 32. НКС - Песні традыцыйнага вясельнага абраду в. Клін Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
 33. Ольга Сергеева. Усвятские песни
 34. Ольга Сергеева. Усвятские свадебные песни
 35. Песні в. Цяхцін (Бялыніцкі р-н)
 36. Песні Вілейшчыны ў запісах 2004-2005 гг. Архіў Зінаіды Крупскай
 37. Песні і музыка Пудляшша і Полесся. Жэмэрва і сэстры Лук'яновічы
 38. Песні і найгрышы вяселля вёскі Лявонпаль і яе наваколляў
 39. Песні Надзеі Сахарчук з Маліннік / Pieśni Nadziei Sacharczuk z Malinnik
 40. Пружаны-Кобрын 2016 — песні з экспедыцыі СЭТ
 41. Русская народная музыка западных, центральных областей и Поволжья
 42. Русские народные свадебные песни родины Глинки
 43. Рутвіца - Ляцелі галачкі
 44. Традиционные песни Полесья (2 LP)
 45. Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока (приложение к книге)
 46. Фонахрэстаматыя. Дыск 2. Падзвінне - сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 47. Фонахрэстаматыя. Дыск 3. Панямонне - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 48. Фонахрэстаматыя. Дыск 4. Палессе Ч. I - каляндарна-абрадавыя і сямейна-абрадавыя песні
 49. Фонахрэстаматыя. Дыск 6. Падняпроўе - каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя і пазаабрадавыя песні
 50. Чы jа в лузі не каліна. Pieśni białoruskiej wsi Husaki
 51. Этнамузычныя традыцыі паўночнабеларускага рэгіёну: Сенненшчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Канстанцінава, В. Прыбылова. –...
 52. Этнамузычныя традыцыі ўсходнебеларускага рэгіёну: Чавушчына [Электронны рэсурс] / склад. Т. Бярковіч, Т. Канстанцінава, В. Пр...
 53. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л. С. Мухарынскай
 54. Этнічная музыка беларусаў: в. Шутавічы Смаргонскага р-на Гродзенскай вобласці
 55. Этнічная музыка беларусаў: Першы этнаграфічны канцэрт "Фальклор беларускай глыбінкі"
 56. Этнічная музыка беларусаў: Старадарожскі р-н Мінскай вобласці
 57. Як пущу стрелу. Восточнославянский музыкальный фольклор русско-украинско-белорусского пограничья

Артыкулы 5 (праз поле „Тэмы“)

 1. Анимелле Н. Быт белорусских крестьян // Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — СПб., 1854. —...
 2. Гаджиева, А. Невельская свадьба: музыка и обряд / А. Гаджиева // Музычная культура Беларусі і свету ў разнастайнасці гукавых ...
 3. Лузько, Л. Выгуковая інтанацыйнасць у напевах вяснова-летняга і вясельнага цыклаў Заходняга Палесся: да пытання музычнай міфа...
 4. Чарнова, К. Песні групы "Авясец" у восеньска-каляндарнай традыцыі паўночнай Беларусі / К. Чарнова // Этнапесенная традыцыя Бе...
 5. Швед, І. Песні вясельнага абраду "пасад" у культурным ландшафце Брэстчыны / І. Швед // Музычная культура Беларусі і свету ў р...

Прэса 2 (праз поле „Тэмы“)

 1. 2017.04.07 — «Кура-шчабятура» ды «мыльныя узоры» (+фота і відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)
 2. 2017.12.08 — Мінск у ценю Палесся: новы сезон спеўнага сходу (фота, відэа) / Газета "Новы Час" (novychas.by)

Відэатэка 8 (праз поле „Тэмы“)

 1. 1975 - Субботы с дядькой Моничем / Суботы з дзядзькам Монічам [дак. фільм]
 2. 1976 - Играют свадьбу гармони, фильм-концерт [кліп/ролік/кінаканцэрт]
 3. 1985 - Kresowa Ballada 1935 (маст. фільм) [мастацкі фільм]
 4. 1986 - Полесские свадьбы / Палескія вяселлі [дак. фільм]
 5. 1990-я - Радавод - Вяселле ў Моталі. Абрад «Свахі» [перадача]
 6. 1994 - Радавод - Восень на Палессі (в. Дзяржынск Лельчыцкага р-на) [перадача]
 7. 1995 - Фальклорны гурт Сінічкі [архіўнае відэа]
 8. 1996 - Радавод - Шчаслівая гадзіна весяліся радзіна (вяселле, Моталь) [перадача]

Элементы НКС 2 (праз поле „Ключавыя словы“)

 1. Песні традыцыйнага вясельнага абраду в. Клін Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці
 2. Спеўная традыцыя выканання хрэсьбінных і вясельных песень вёскі Паршына Горацкага раёна Магілёўскай вобласці

Фальклор 22 (праз поле „Жанры, тэмы, тэгі“)

 1. А борам, борам, пад барком (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 2. А наехала семсот казакаў (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 3. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 4. Выйдзі, мамачка, на ганачак (вяселле) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 5. Горкая рэдзька ў гародзе / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 6. Да хто, да хто цёмнай ночанькі не даспаў (вяселле сіраце) / песня, аўдыё — аг. Нарач, Вілейскі раён
 7. Дайце вы, дзевычкі, помачы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 8. Карыся, Верачка, карыся (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 9. Коровайночкі, мыйтэ ручкі («як выймалі», «коровайная») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 10. Короваю раю, я з тобою граю («як коровай садзяць у печ») / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 11. Накідай матко дрова, заставайся здорова (вясельная, ад’езд малдой) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 12. Ня думай, Ганначка, ня думай / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 13. Ой пойду я під ліпоньку, нашчэплю я ліпово лісту (вясельная, каравайная) / песня, аўдыё — в. Клятная, Пінскі раён
 14. Ой ты рэчачка (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 15. Ой, за лесом, лесом («як обводзят дэжу» /як маладых водзяць вакруг дзяжы/) / песня, аўдыё — аг. Амяльная, Івацэвіцкі раён
 16. Ой, мідзьведзю кошлаты господару богаты... / песня, відэа,тэкст — в. Міхалінак, Бярозаўскі раён
 17. Паедзем дамоў, паедзем (вяселле) / песня, аўдыё — в. Заазер’е, Вілейскі раён
 18. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 19. Прывязлі маладую (вяселле) / песня, аўдыё — в. Талуць, Вілейскі раён
 20. Чаму свахы не спуваеце, чы вы голосу не маеце (вясельная, пад скрыпку) / песня, аўдыё — в. Дубенец, Столінскі раён
 21. Што то братцы да за дзерэво (вясельная, свату, пра пчол) / песня, аўдыё — в. Тонеж, Лельчыцкі раён
 22. Як табе, зорачка, як табе, зорачка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 12.02.2020 00:40:07

Каментароў — 0

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.