Біяграфія

Нар. у 1996 г. у в Германавічы Шаркаўшчынскага р-на Віцебскай вобл.

У 2015 г. скончыла Наваполацкі дзяржаўны музычны каледж па спецыяльнасці "Дырыжыраванне (акарэмічны хор)", у 2020г. скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі па спецыяльнасці "Харавое дырыжыраванне", у 2021 г. скончыла магістратуру БДАМ (навуковы кіраўнік - кандыдат мастацтвазнаўства Бярковіч Т. Л.), магістр музычнага мастацтва.

Спіс публікацый:

 1. Фёдарава, В. Носьбіт этнапесеннай традыцыі Антаніна Мікалаеўна Аляксеева (Бекарэва) / В. Фьодарава // Перша конференція молодих дослідників народної музики (Львів, 1 грудня 2018 року) : матеріали / редактор-упорядник І. Довгалюк. Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, кафедра музичної фольклористики, Проблемна навуково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2018. — С. 44–48.
 2. Фёдарава, В. Антаніна Мікалаеўна Аляксеева: носьбіт этнапесеннай традыцыі ва ўмовах этнакультурнай ізаляцыі / В. Фёдарава // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. сувязі : зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. — Мінск : РІВШ, 2019. — С. 107–115.
 3. Барышнікава, В. «Крутухі» ў этнамузычнай традыцыі стараабраднікаў Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці / В. Барышнікава // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці Антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Э. Дарашэвіч (старш.), В. Калацэй (сустарш.) [і інш.]. — Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2020. — Вып. XIV. — С. 209–211.
 4. Барышнікава, В. «Усі ўмесці танцавалі!» (па матэрыялах гутаркі з Зояй Мікалаеўнай Грыгор’евай з вёскі Германавічы Шаркаўшчынскага раёна) / В. Барышнікава // Фольклор, язык и литература белорусов в контексте культурного наследия славян [Электронный ресурс] : электрон. сб. тез. докл. Респ. науч.-практ. семинара, Брест, 19 нояб. 2020 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: С. С. Клундук, И. А. Ворон, О. Н. Ковальчук ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2021. – Режим доступа: http://lib.brsu.by/node/1848/edit — С. 86.
 5. Барышнікава, В. В. Крутуха ў этнамузычнай традыцыі заходняга Паазер’я: да пытання асаблівасцей функцыянавання ў асяродку стараабраднікаў Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці / В. В. Барышнікава // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020» / редкол. : И. А. Старовойтова (пред.) [и др.]. − Минск : Изд. центр БГУ, 2021. − С. 518–522
 6. Барышнікава, В. В. Крутухі ў песенна-танцавальнай традыцыі стараабраднікаў Глыбоцкага раёна / В. В. Барышнікава // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 16 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.].− Мінск : РІВШ, 2022. − С. 100-106.
 7. Барышнікава, В. В. Аб спецыфіцы функцыянавання крутух у асяроддзі стараабраднікаў в. Кублішчына Міёрскага раёна Віцебскай вобласці (па матэрыялах экспедыцыі 2020 г.) / В. В. Барышнікава // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 3 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. − Мінск : Права і эканоміка, 2022. − С. 694-697.

Выступы на канферэнцыях, удзелы ў конкурсах:

 1. VI Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі (Каўнас, 2016 г.): “Рэканструкцыя строя беларуска-літоўскай дуды”.
 2. XXVI Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л.С. Мухарынскай (1906–1987), студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя (Мінск, 2017 г.): “Спроба рэканструкцыі строя дуды паводле архіўных і апублікаваных матэрыялаў”.
 3. Научно-практическая конференция “Хоровое искусство Беларуси начала ХХІ в.: состояние и перспективы” (к 95-летию со дня рождения А. П. Зеленковой) (Минск, 2018): “Гісторыя стварэння і дзейнасць хора в. Вялікае Падлессе Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці”.
 4. XV Шырмаўскія чытанні, прысвечаныя памяці У. І. Раговіча (Мінск, 2018 г.): “Антаніна Мікалаеўна Аляксеева: носьбіт этнапесеннай традыцыі ва ўмовах этнакультурнай ізаляцыі”.
 5. Першая канферэнцыя маладых даследчыкаў народнай музыкі (Львоў, 2018 г.): “Носьбіт этнапесеннай традыцыі Антаніна Мікалаеўна Аляксеева (Бекарэва)”. (Дыплом за “Высокі навуковы ўзровень”)
 6. Конференция молодых фольклористов “Уникальные традиции сегодня” (Вильнюс, 2019 г.): “Антонина Николаевна Алексеева: носитель этнопесенной традиции в условиях социокультурной изоляции”. (Падзяка)
 7. XXVIІІ Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л.С. Мухарынскай (1906–1987), студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя (Мінск, 2019 г.): “Этнаграфічныя і народнамузычныя традыцыі старавераў-перасяленцаў заходняй Віцебшчыны: сучасны стан вывучэння”.
 8. VIIІ Международный конкурс научных работ учащихся, студентов и аспирантов в рамках VIIІ международной научно-практической конференции “Этномузыкология: история, теория, практика” (Санкт-Петербург, 2019 г.): “Антонина Николаевна Алексеева — носитель этнопесенной традиции Монастырщинского района Смоленской области в условиях социокультурной изоляции”. (Диплом лауреата ІІ степени в номинации “Изучение локальных народных песенных традиций”)
 9. Падзяка Рэктара БДАМ “За мэтанакіраванасць пры авалоданні прафесіяй і намаганні па падтрымцы высокага прэстыжу Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі” ( Мінск, 2019 г.)
 10. VIII Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі (Вільнюс, 2019 г.): “Этнаграфічныя і народнамузычныя традыцыі старавераў-перасяленцаў заходняй Віцебшчыны: сучасны стан вывучэння”.
 11. Студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя-конкурс СНТТ–2020: “Крутухі ў этнамузычнай традыцыі стараабрадцаў Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці”. (Дыплом лаўрэата ІІІ ступені)
 12. ІХ Международный конкурс научных работ учащихся, студентов и аспирантов в рамках ІХ международной научно-практической конференции “Этномузыкология: история, теория, практика” (Санкт-Петербург, 2020 г.): «Крутухи» в этномузыкальной традиции старообрядцев Шарковщинского района Витебской области.‎ (Диплом лауреата ІІ степени в номинации “Особенности песенно-хореографического фольклора”; диплом лауреата ІІІ степени в номинации “Мастерство реконструкции традиционного обрядово-праздничного комплекса” — фольклорный ансамбль студентов Белорусской государственной академии музыки, руководитель Барышникова О. В. ).
 13. ХІV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання” (БДУКІМ, 2020): “Крутухі ў этнамузычнай традыцыі стараабраднікаў Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці".
 14. II Міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры (10 верасня 2020 г., Мінск, ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры»: “Аб спецыфіцы функцыянавання крутух у асяроддзі стараабраднікаў вёскі Кублішчына Міёрскага раёна Віцебскай вобласці (па матэрыялах экспедыцыі 2020 г.)”
 15. XXVII Республиканский конкурс научных работ студентов: “Крутуха ў этнамузычнай традыцыі заходняга Паазер’я: да пытання асаблівасцей функцыянавання ў асяродку стараабраднікаў Шаркаўшчынскага раёна Віцебскай вобласці”. (Дыплом лаўрэата)
 16. XXIХ Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987) 30 верасня – 2 кастрычніка 2020 г.: “Вясельныя песні Манастыршчынскага раёна Смаленскай вобласці: ад палявых запісаў 2019 г. да інтэрнэт-выдання”.
 17. Республиканский научно-практический семинар «Фольклор, язык и литература белорусов в контексте культурного наследия славян» Брест, 19 нояб. 2020 г.: “«Усі ўмесці танцавалі!» (па матэрыялах гутаркі з Зояй Мікалаеўнай Грыгор’евай з вёскі Германавічы Шаркаўшчынскага раёна)”
 18. Студэнцкая навуковая канферэнцыя-конкурс СНТТ–2021: “Да пытання жанравай атрыбуцыі крутухі ў песенна-харэаграфічнай традыцыі заходняга Паазер’я” ( дыплом за 1 месца ў намінацыі “Магістранты”)
 19. П’ята міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях», Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 4–6 листопада, Київ, 2021: “Арэальная характарыстыка крутух на паўночна-заходнім Паазер’і”
 20. VI Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў” (28–29 красавіка 2022, г. Полацк).

Фота

Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 29.05.2023 09:58:35

Маеце пытанне ці заўвагу? Напішыце ў каментары. Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.

Відэакурсы па этнаграфіі

Самы час вучыцца анлайн! Нашы відэакурсы размешчаны на адукацыйнай платформе Stepik.org і акрамя відэа утрымліваюць праверачныя тэсты для самакантролю.

Запісацца

Выкладчык: Уладзімір Лобач

Аб’ём: 70 урокаў, 14 гадзін відэа, 127 тэставых пытанняў

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах вучэбнай праграмы "Этнаграфія Беларусі", якая выкладаецца аўтарам у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Запісацца

Выкладчык: Зміцер Скварчэўскі

Аб’ём: 13 урокаў, 2 гадзіны відэа, 100 тэставых пытанняў

Сярод разнастайных аспектаў беларускай міфалогіі, прадметам курсу абраны персанажны код: боствы, духі, дэманічныя істоты, героі і т.п.