Год/стагоддзе
2015
Тып
год
Выданні
30.0000
Аўдыётэка
8.0000

Аўдыётэка 8 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. Ensemble Hilka - Chornobyl Songs Project: Living Culture from a Lost World
 2. Kazalpin - Снежкі / Schnee
 3. PAWA - Žyta
 4. Unia - Usled za Taboj (EP)
 5. Volya feat. Matt Blair - Goldberry / Златавіка
 6. Vuraj - Šeść zahadok
 7. Šuma - Žnivo
 8. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...

Фальклор 15 (праз поле „Год ці дэкада запісу (калі невядома, то першай публікацыі)“)

 1. А гула пчолка гула / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 2. А сваха сваху хорошэ просіла.../вэсельная, як проважаюць молодую к молодому/ / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 3. Была ў бабкі курка-рабушка / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 4. Дайце вы, дзевычкі, помачы / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 5. Наварыў вірабей піва / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 6. Ня думай, Ганначка, ня думай / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 7. Ой па вуліцы сівы конь бяжыць / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 8. Ой, у мароза стаяла бероза / песня, аўдыё,тэкст — в. Вялікі Рожан, Салігорскі раён
 9. Ой, я жала й не лежала... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 10. Пайшоў чарнец па ваду / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 11. Полетушча пташэчка, полеці да попэред нас... / песня, відэа — в. Бастынь, Лунінецкі раён
 12. Пра масьленічныя катанні / абрад, відэа,тэкст — в. Запруддзе, Віцебскі раён
 13. Праду я, праду, спацячкі хачу / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 14. Як была я молада, тады мяне муж любіў / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён
 15. Як паехаў Іван а на войну, на вайну / песня, тэкст,аўдыё — аг. Цяхцін, Бялыніцкі раён

Калектывы 2 (праз поле „Год заснавання“)

 1. Колісьнія / Koliśnija (г. Мінск)
 2. Художественная галерея "Дом картин"

Сэрыі 1 (праз поле „Год заканчэння“)

 1. Sächsisch-erzgebirgischer Klöppelverband, Sitz Schneeberg e. V., перыядычнае выданне

Артыкулы 35 (праз поле „Гады публікацыі“)

 1. Антропаў М. Этналінгвістычны кантынуум заходнепалеска-беларускага абрадавага КýстаБеларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванн...
 2. Баранкевич, Л. Некоторые аспекты появления и распространения колёсной лиры в странах Европы / Л. Баранкевич // Музычная культ...
 3. Боганева А. Беларускія версіі легенды пра колас: варыянтнасць, тыпавыя і рэдкія матывы, геаграфія распаўсюджання // Беларускі...
 4. Бярковіч, Т. Да пытання тыпалогіі карагодна-гульнявых напеваў Днепра-Дзвінскай этнакультурнай зоны / Т. Бярковіч // Музычная ...
 5. Варфаламеева, Т. Спеўнае выканальніцтва беларускага Палесся / Т. Варфаламеева // Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі...
 6. Внуковіч Ю. Народная культура Віленшчыны ў палявых запісах пачатку ХХІ стагоддзя // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследава...
 7. Волкаў Ф. Кармленне душ у беларусаў // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінс...
 8. Володина Т.В. К проблеме указателей заговоров: количество, качество и перспективы // Традиционная культура. Альманах. – 2015....
 9. Володина Т.В. Люди и камни: метаморфозы и коммуникация (белорусская традиция) // Живой камень: от природы к культуре / Отв. р...
 10. Володина, Т.В. Аксиологический статус болезни в традиционной культуре белорусов / Т.В. Володина // Категория оценки и система...
 11. Віннікава М., Валодзіна Т. Палатно, арнамент, слова. Рэц. Лобачевская О. А. Белорусский народный текстиль: художественные осн...
 12. Габрусь Т. Захавальніца таямніцы слова: да 80-годдзя Ліі Салавей // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2. ‒ М...
 13. Ганчар У. «Мати знала, робила, да умерла, да ходила ужэ» (або народная дэманалогія Палесся ў запісах 80–90-х гг. ХХ ст.) // Б...
 14. Данилович, А. Этномузыкальное пограничье: концепт и явление / А. Данилович // Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі ву...
 15. Енговатова, М. Неизвестный тип жнива на территории русско-белорусского пограничья / М. Енговатова // Музычная культура Белару...
 16. Интерьеры жилья горожан Беларуси конца ХІХ начала ХХ вв.
 17. Кавалёва Р. Беларускія куставыя песні: функцыя, паэтыка, семантыка // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік н...
 18. Казлоўскі Стафан-Яраслаў. Жаночая запустовая містэрыя 1947 г. // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мі...
 19. Лапацін Г. «Былі ведзьмы...»: Уяўленні пра вядзьмарства ў традыцыйнай культуры Гомельшчыны (па матэрыялах экспедыцый Веткаўск...
 20. Лаўрынкене Н. Літоўская багіня Круміне і яе адлюстраванні ў славянскіх традыцыях // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследава...
 21. Лешкевич, Е. И. Масленичный обряд «Чырачка» в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области / Е. И. Лешкевич // Региона...
 22. Лобач У. Аўтэнтычны фальклор і прафесійная этыка фалькларыстаў. Рэц. Былички Белорусского Поозерья: сборник текстов / сост.: ...
 23. Ляшкевіч, А. Масленічная абрадавая гульня "Пахаванне дзеда": вобразы, семантыка, прагматыка / Алена Ляшкевіч // Аўтэнтычны фа...
 24. Ліс, А.С. З архіва Аркадзя Смоліча / А.С. Ліс // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. – Вып. 2. - Мінск : Беларус. н...
 25. Новак, Т. Документация Оскара Кольберга, посвященная музыкальной этнокультуре Беларуси, и исследования других польских ученых...
 26. Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея Панізьніка // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Вып. 2 – Мінск : Б...
 27. Ромодин, А. Диалектные свойства мышления северобелорусских традиционных музыкантов / А. Ромодин // Музычная культура Беларусі...
 28. Рыбак, Ю. Ареалогия обрядовых напевов Ровненско-Брестского пограничья / Ю. Рыбак // Музычная культура Беларусі і свету: трады...
 29. Сівіцкі У. Традыцыя гукання вясны ў беларусаў: міфасемантыка сезонна-каляндарнай змены // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...
 30. Трапянок, У. А. Канал "Культура" як галоўны папулярызатар музычнага фальклору на сучасным беларускім радыё / Уладзімір Трапян...
 31. Чарнова, К. Малітва "К Тебе, о Матерь Пресвятая" у спеўных практыках носьбітаў беларускай этнапесеннай традыцыі / К. Чарнова ...
 32. Шарая О. Западнополесский обряд «вождение Куста» как социокультурный феномен и проблемы его изучения // Беларускі фальклор. М...
 33. Шаркайте-Вилюмс, Л. Литовские формульные песни и формульные сказки: исполнительский аспект / Л. Шаркайте-Вилюмс // Музычная к...
 34. Шрубок, А. Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка / А. Шрубок // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...
 35. Яшчэ за імі слова: гутарка з Арсенем Лісам: да 80-годдзя даследчыка. Гутарыла А. Гулак // Беларускі фальклор: матэрыялы і дас...

Калектывы 1 (праз поле „Год спынення“)

 1. Litvintroll, метал-гурт (г. Мінск)

Выданні 30 (праз поле „Год выдання“)

 1. # Etno Wiki. Warszawa 2015(часопіс) 2экзмп.
 2. Brudkronor - Sommarutställning pa gästgivars, 2015 (каталог выставы)
 3. Duch religijnej tradycji w oleodrukach| Дух рэлігійнай традыцыі і друкаваная ікона, 2015 (альбом)
 4. Mulgi rahvarõivad, Tiina Jürgeni/Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi, 2015
 5. Norsk Husflid. No 4-2015 (часопіс, Нарвегія)
 6. Osrodek pisankarski w Lipsku nad Biebrza\ буклет - 2015
 7. Авілін Ц. Паміж небам і зямлёй: энтаастраномія — Мінск: Тэхналогія, 2015. — 278 с.
 8. Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання : (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зборнік навуковых пра...
 9. Барыс, С. В. Сцежкамі дзядоў: народны быт беларусаў / С. В. Барыс. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 295 с. : іл. – (Трады...
 10. Беженство. Дорога повороты 1915-1922, Дорофей Фiёнік, 2015, 222 c.
 11. Беларускі кулінарны сшытак № 1 / Ларыса Мятлеўская. - Мінск : Беловагрупп, 2015. - 136 с. : іл.
 12. Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 2. – Мінск : Бел. навука, 2015. – 463 с.
 13. Бярковіч Т. Л. Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў. – Мінск: Беларуская дзяржаўная а...
 14. Бісерапляценне ў беларускай народнай традыцыі В.Пярмінава/ Мінск “Медысонт”, 2015, 20 с.
 15. Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. I. Кухаронак - М...
 16. Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с.
 17. Гісторыя беларускай фалькларыстыкі : вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-...
 18. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 19. Краiна цудаў. Неглюбка/ набор паштовак 10 шт
 20. Лепель: память о еврейском местечке / Отв. ред. C. Амосова – М., 2015. – 496 с.
 21. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І. Лакот...
 22. Палессе Луізы Бойд (фотаальбом) — Інфармацыйна-асветніцкая установа «Інстытуцыйнага развіцця», 2015
 23. Прыказкі і прымаўкі з Косаўшчыны, А.Зайка/ Вільня, 2015, 285 с.
 24. Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей ; прад...
 25. Пятровiца
 26. Сахута Я.М. Беларускае народнае кавальства. Мінск, 2015 / Беларусь
 27. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця)
 28. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество\ Мінск беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. 559 с.
 29. Станкевіч, А. А. Абрадавая лексіка ў гаворках Гомельшчыны: этналінгвістычны аналіз / А. А. Станкевіч, К. Л. Хазанава, А. М. В...
 30. Учебно-методические рекомендации для руководітелей кружков декоративно-прікладного искусства, Минск 2015

Відэатэка 15 (праз поле „Год публікацыі“)

 1. 2015 - "Заходнікі" / дак. фільм, сэрыя "Невядомая Беларусь" [дак. фільм]
 2. 2015 - "Палігон" / дак. фільм [дак. фільм]
 3. 2015 - "Чорным па белым" / Кірунак: Усход [перадача]
 4. 2015 - 21 слова - Уцеха. Крукоўскі [сюжэт]
 5. 2015 - CTV.BY: Беларускія традыцыі. Гісторыя ўзнікнення нацыянальнага беларускага касцюма [сюжэт]
 6. 2015 - Laboratorium Pieśni - Sztoj pa moru (Што й па мору) [кліп/ролік]
 7. 2015 - «Спадчына» — Глушкавічы (Бортніцтва) [перадача]
 8. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Майстар-кляс па вырабе сьвечак "Сьвяча на Багач" [лекцыі, майстар-класы]
 9. 2015 - Зьміцер Скварчэўскі - Сьвяты восеньскага раўнадзенства ў беларускім народным календары [лекцыі, майстар-класы]
 10. 2015 - Мова Нанова - Народны строй [перадача]
 11. 2015 - Мова Нанова - Спадчына [перадача]
 12. 2015 - Мова нанова - Каляды [перадача]
 13. 2015 - ОНТ - Обряд «Сороки» провели в деревне Костюшковичи Могилёвской области [сюжэт]
 14. 2015 - Яўген Сахута - Беларускае народнае кавальства [лекцыі, майстар-класы]
 15. 2015 - Яўген Сахута - Традыцыйныя прамысловыя рамесныя заняткі беларусаў [лекцыі, майстар-класы]

Экспедыцыі 3 (праз поле „Год правядзення“)

 1. Ганцавічы-2015
 2. Пухавічы-2015
 3. Шуміліна-2015
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 15.09.2020 15:41:10

Запрашаем да абмеркавання! Звяртаем увагу, што каментары са спасылкамі і ад неаўтарызаваных аўтараў прэмадэруюцца.