Запісы 1201–1345 з 1345
 1. Старообрядчество на белорусских землях: Монография / А.А. Горбацкий. – Брест: Изд-во УО «БрГУ им. А.С. Пушкина», 2004. – 237 с.
 2. Сучасная культурная антрапалогія\ аўт. Майкл Говард\Мінск "Тэхналогія", 1995
 3. Сысоў У.М. З крыніц спрадвечных. Мінск: Выш. шк., 1997. 415 с.
 4. Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / А.С. Фядосік, А.С. Емяльянаў, У.М. Сысоў, М.А. Каладзінскі; навук. рэд. К.П. Кабашн...
 5. Сямейна-бытавыя песні. Склад. І.К. Цішчанка; склад. муз. часткі Г.В. таўлай; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка,...
 6. Т. Варфаламеева. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с. : каляр. іл. + 1 эле...
 7. Т.В. Володина, А.С.Федосик.Белорусский эротический фольклор.Москва: "Ладомир",2006,381с.
 8. Тавлай Г.В. Белоруское купалье. Минск: Наука и техника,1986
 9. Таленты зямлі берасцейскай: каталог-буклет. Брэст, 2012. 23 с.
 10. Твары вёсак, якія знікаюць\Ларыса і Аляксандр Быцко\ Art Line City – 2014 – 50 с.
 11. Тетюцкая Л.В. Ткачество поясов на ниту (сволочке): метод. пособие. Новосибирск: Книжица, 2004. 20 с.
 12. Техника рукоделия: в 2 ч. ч.1 Вязание на спицах. Вязание крючком. Вышивание крестом. Цветное вышивание./ Т.Н. Дорожкиной 2-е ...
 13. Титов В.С. Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917--1941 гг.): Этнографич. очерки бондарского промысла и изго...
 14. Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Сілівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с.
 15. Толстой Н. И., Лексика Полесья, Москва, издательство "Наука", 1968, 476 с.
 16. Толстой Н. И., Полесский этнолингвистический сборник, Москва, издательство "Наука", 1983, 288 с.
 17. Топография дорог и памятников / Рудковский Б.Ф. Братство Молодежи Православной. Бельск Подляский, 1996. 81 с.
 18. Традиционная культура белорусов во времени и пространстве\ А. В. Титовец и др.,под науч. ред. а. В. Титовца. - Минск: Беларус...
 19. Традиционная культура народов Беларуси и России как источник развития белорусско-российских творческих связей. Могилёв, 2010 ...
 20. Традиционная музыка русского Поозерья: по материалам экспедиций 1971-1992 гг. / сост. и коммент. Е.Н. Разумовской. - СПб. : С...
 21. Традиционная одежда уймонских старообрядцев, под ред. Е. Ф. Фурсова, Горно-Алтайск 2005
 22. Традиционный крестьянский костюм Смоленской губернии XIX–нач. XX вв., Козикова Л.М./Смоленск «Годы», 2006 (распечатка)
 23. Традиционный фольклор и современность: Тезисы Всероссийской конференции молодых фольклористов. М., 1978
 24. Традиційний одяг Черкащини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Черкасы, 1993, 31 с.
 25. Традыцыі беларускага народа М. Котаў
 26. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10-11ліст 2011 г.Мінск)...
 27. Традыцыйнае вяселле – зрабі сам. Рэканструкцыя вясельнага абраду паводле Брагінскай традыцыі ( з дыскам)/ Гомель, 2007, 22 с.
 28. Традыцыйная беларуская вышыўка (альбом) / уклад. Глушко Н., Ярмалінская Н., РМГА Студэнцкае этнаграфічнае таварыства — Мінск ...
 29. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ідэя і а...
 30. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); ідэя і ...
 31. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе / Т.Б. Варфаламеева, В.І. Басько, М.А. Козенка ...
 32. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. Козенка ...
 33. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; аўт. ідэі Т...
 34. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева і інш.; аўт. ідэі...
 35. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; ідэя і агульн. р...
 36. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і агульн...
 37. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1 / Т.В. Валодзіна і інш....
 38. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева [і інш...
 39. Трухан Т.М., Клімчук Ф.Д. Лексіка апрацоўкі льну: тэматычны слоўнік, лексічны атлас. Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2006. 2...
 40. Трэція Лепельскія чытанні. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. Лепель: Лепельскі музей, 2008.153 с.
 41. Трэцяя праўда. Дакументальны фільм заснаваны на ўспамінах сведкаў Другой сусветнай вайны. "ПОСТ", В.Грынь
 42. Тураўшчына: Мінулае, сучаснасць, будучыня. Вып. 4. Мінск: Бел. навука, 2005. 278 с.
 43. Туристическая Карта Эстонии, 2009
 44. Тэкстыль сярэдневечча на землях беларусаў.Г.А. Барвенава,Мінск,2008,245c.
 45. У новай айчыне/ пад рэд. Луба В./ Беласток, 2001, 300 с.
 46. У. Лобач. Міф. Прастора. Чалавек.(традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай прасторы), Мінск: Тэхналогія, 2013,510с.
 47. У.Ляхоўскі.Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918г.). Беларускае гістарычнае таварыства Беласток. І...
 48. Узаемадзеянне цэнтра і рэгіёнаў у сферы культуры: Матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф.., 1-2 чэрв. 2005 г., г. Мінск. Мінск: Б...
 49. Узоры памежжа. Польска-беларускае народнае мастацтва (альбом на польскай і беларускай мовах)/ Беласток “Друмля”, 2013
 50. Украінскі народны одяг. Етнографічный словник\Катерина Матейко\Киів:Навукова думка,1996 - 196 с.
 51. Украінське народне декоративне мистецтво/ пад рэдакцыяй: В.Г. Заболотного, В.І. Касіяна, Э.І. Катоніна, Н.Д. Манучаровой. Кіе...
 52. Украінські народні думи та історичні пісні\Видовництво академіі наук Украінськоі РСР - Киів,1955 - 659 с.
 53. Уладзімір Ляхоўскі.Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2й палове ХIХст.-1й палове ХХст.(д...
 54. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Калекцыя паштовак. Вільнюс, Gudas. 2012. (выцінанкі В. Бабурынай)
 55. Усходняе Палессе / Казімір Машынскі; уклад., прадм., камент. У. Васілевіча; пер. Л. Салавей. — Мінск: Беларуская навука, 2014...
 56. Учебно-методические рекомендации для руководітелей кружков декоративно-прікладного искусства, Минск 2015
 57. Учимся вышивать Л. П. Дубовицкая, Е. И. Красичкова — Минск : Полымя, 1989
 58. Учитель музыки\№1\2014(24) Масква- 55 с.
 59. Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў... аўтарэферат дысертацыі - Мінск,2003 - 19 с.
 60. Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў(па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах ХІХ-пач. ХХст.)/ ...
 61. Фадзеева, В. Я. Беларуская народная вышыўка Мінск : Навука i тэхнiка, 1991 . – 199 с.
 62. Фалькларыстычны калейдаскоп, Кавалёва Р.М. – зборнік артыкулаў/Мінск “Бестпрынт”, 2009, 265с.
 63. Фалькларыстычныя даследаванні, Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі, выпуск 2/ зборнік артыкулаў пад рэдакцыяй Кавалёвай Р.М. і Прыемка...
 64. Фальклор і сучасная культура. Матэрыялы III мижнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21-22 красавіка 2011г., Мінск, у дзвю...
 65. Фальклор Магілёўшчыны: матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / склад. А.І. Гурскі, А.У. Марозаў, Н.Г. Мазурына. Мі...
 66. Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў. Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В.І. Скідана і А.М. Хрушчовай, уступ. ар...
 67. Фальклорная практыка. Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік, Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А., Мінск БДУ 20...
 68. Фальклорны гурт "Сунічка" [Гуказапіс] : абрадавыя, пазаабрадавыя песні / Фальклорны гурт "Сунічка", кіраўнік Ганна Захарына.
 69. Фальклорныя песні Прыбяседскага краю / уклад. Л. Ф. Вырко. — Мінск : Кнігазбор, 2013. — 116 с.
 70. Феликсас Марцинкас. Искусствовырезки из бумаги в Литве и мире. Вильнюс, Almanachas “Tautodaile”, 2010. – 208 с.: ил.
 71. Фестиваль искусств национальных обществ эстонии 1996г.брашура
 72. Финно-Угорская экспозиция "Эхо Урала", 2016 (каталог выставы)
 73. фільмы З.Мажэйкі
 74. Фольклор Смоленского края/ П.М. Соболев. Смоленск: СКНИИ, 1946. 124 с.
 75. Фольлористичні зошити: зб. наукових праць. Вип. 4. 2001. Луцьк: Полісько-Волинський народознавчий центр, 2001. 136 с.
 76. фота розных артыкулаў(магчыма архіўных) ў чырвоным канверце
 77. Фотаэтнаграфічная выстаўка: Палессе, якога не ведаем/ 1997.30 с.
 78. Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны\А. Зайка\ААТ "Брэсцкая друкарня",2014 - 307 с.
 79. Фурман І.П. Крашаніна : матэрыялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне. - Віцебск : Т-ва краязнаўства, 1925
 80. Фядосік А. С. Ілюзорнасць і сапраднасць: "Белыя плямы" ў гісторыі фалькларыстыцы 20-30-х гг. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 7...
 81. Фядосік А.С., Пятроўская Г.А. Народная спадчына. Мінск: Нар. асвета, 1984. 208 с.
 82. Хомольски мотиви: folk songs, dances and instruments from various regions of Serbia CD
 83. Хореография в зеркале критики. Ю.М. Чурко, Минск, Белорусский Государственный Университет культуры и искусств, 2010. - 356 с.
 84. Художественное вышивание / Гасюк Е. О., Степан М. Г. , альбом 6-е издание, Киев, 1989
 85. Ц. Авілін, Беларускі гарадскі раманс 20-30-х гг ХХ ст. 2013
 86. Цветкова Н.Н. Искусство ручного ткачества; СПбКО; Москва; 2014
 87. Цітоў А. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі: 16 -- канец 18 ст. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2013, 160 с.
 88. Цішчанка І. З творчай спадчыны: нав. арт., літ. тв. / Іван Цішчанка. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 288 с.
 89. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России/Т. Щербакова/Москва "Музыка", 1984
 90. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1(2) / Менск: НВФ "Ваўкалака", 1996.122с.
 91. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1994.224 с.
 92. Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.
 93. Цярэшкі - гісторыя вёскі і ваколіц\краязнаўцы Віцебшчыны аб любым краі, в. 4,\аўт. Тухта В., Рабцэвіч В.\ Наваполацк, Маладзе...
 94. Чаго на свеце не бывае: антырэлігійн. казкі, анекдоты, прыказкі ўсходнеслав. народаў/ склад. А.С. Фядосік, Г.А. Пятроўская. М...
 95. Чалавек. Супольнасць. Грамадства: тэматычны зборнік для лідэраў навучальных гурткоў. Мінск, 2007 (Studieförbundet Vuxenskolan...
 96. Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. матэрыялы навуковай канферэнцыі/ Гомель, 1997. 87 с.
 97. Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак/ рэдкал. Т.У. Бялова і інш.; маст. В.П. Слаук. -- 2-е выд. Мінск: Беларус....
 98. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№12 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48с.
 99. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№7 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 46 с.
 100. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№8 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48 с.
 101. Черты изъ исторіи и жизни литовскаго народа. Iszrynkimaj isz Limenima ir Apraszima Letuwiu. Вильно, в Типографіи Осипа Завадс...
 102. Чтенія по исторіи Западной Росіи, проф. Коялович М.О., изданіе четвертое, Санкт-Петербургъ, 1884.
 103. Чумацькі пісні. Київ: Наукова думка, 1976. 444 с.(Українська народна творчисть).
 104. Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. Минск: Выш. шк., 1990. -- 415 с.
 105. Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с.
 106. Шесть белорусских народных танцев.Изд.2- Минск: Гос.изд.БССР,1960 - 151 с.
 107. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч. 1. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 108. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч.11. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 109. Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы / уклад. В.В. Калацэй; рэд.кал. В. Калацэй (адк. рэд.) і інш. -- Мінск: БДУ...
 110. Шулаеў Андрэй. Праект інтэрпрэтацыі аб'екта гісторыка-культурнай спадчыны "Тэрыторыя былога капішча" ў г. Мінска. Мінск, 2012
 111. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.
 112. Экскурсія да вытокаў г. Сянно: Краязнаўчы маршрут па раенным цэнтры Віцебскай вобласці/ В.В. Бандарэвіча. Віцебск, 2000. 216с.
 113. Экспедиционные открытия последних лет \ Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970х-1990х годов \ серия «Фольклор и ...
 114. Эксперыментальная база валуноў/акадэмія навук Беларускай ССР Інтытут Геахіміі і геафізікі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990
 115. Экспозиции и коллекции\ Кунсткамера РАН (каталог музея)
 116. Эрдман Э. О. Методика сбора и обработки материалов по народному костюму. / Смоленск: Смоленкский областной методический центр...
 117. Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклет
 118. Эстонский государственный парк-музей/ Таллин, 1979
 119. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Краіна і людзі/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 208 с.: іл
 120. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Традыцыйна-бытавая культура/ В. С. Цітоў.— 2-ое выд.— Мн.: Беларусь, 2001.— 207 с.: іл
 121. Этнаграфічная экспедыцыя "Сцеп-камень", 1993.63 с.
 122. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: І.П. Шамякім (гал. рэд.) і інш. Мінск: БелСЭ, 1989. 575 с.
 123. Этнаграфія Беларусскага Падняпроўя: Матэрыялы навуковай канферэнцыі 30 лістапада-1 снежня 1999г. / склад В.М. Аненкаў, Л.А. С...
 124. Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсусы Гродзеншчыны і сувальшчыны + дыск
 125. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л.С. Мухарынскай
 126. Этнафонія спеўнай суполкі, вучэбная праграма па напрамку “Народная творчасць (фальклор)”, Мінск, БДУКІМ, 2009г.
 127. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў/ Казакова І.В. Мінск.: Універсітэцкае, 1995. 151 с.
 128. Этнографический сборник. Выпуск 2. — СПб, 1854
 129. Этнографическое обозрение. 2002. № 2 (часопіс)
 130. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем/ Гурко А. Вл. и др.; редкол.: А. Вл. Гурко, И.В. Чаквин, Г.И...
 131. Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем. Александра Владимировна Гурко [и др.]; редколлегия: А. ...
 132. Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. ...
 133. Этнопсихолингвистика/ под ред. Сорокина Ю.А/ Москва, "Наука", 1988
 134. Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька»
 135. Я вярнуўся,бо ты чакала, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,128 с.
 136. Я. Станкевіч. Этноґрафічныя й гісторычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі — Нью-Йорк, 1953
 137. Язычество Древней Руси/ Рыбаков Б.А./Москва «Наука», 1987, 782 с.
 138. Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак: успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхася Казлоўскага — Мінск: Ма...
 139. Як сын твой родны. Міхась Райчонак\рэд. Райчонак А.\Наваполацк, 2002
 140. Яканюк Н.П. - Лекцыі: Беларуская традыцыйная народна-інструментальная музычная культура
 141. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага палесся: ХVII-XIX стст. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 152 с.
 142. Яленскі Мікола. Слоўнік з малюнкамі / пад рэд. доктар філ. навук прафес. П.П. Шубы. Мінск: Нар. асвета, 1995. 264 с.
 143. Ян-Эйвинд Сван. Майское дерево, раки и Люсия. Вернамо, 2002
 144. Янтарь из архивов археологических памятников Беларуси/ М.А. Богдасаров. Брест: Талер, 1995. 76 с.
 145. Ятвяжския могильники Беларуси (к. XI - XVII в.в.) Ala Kviatkouskaja.Vilnius. 1998/ Diemedzio letoykla
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 10.03.2018 19:37:11