Запісы 1201–1300 з 1300
 1. Трэцяя праўда. Дакументальны фільм заснаваны на ўспамінах сведкаў Другой сусветнай вайны. "ПОСТ", В.Грынь
 2. Тураўшчына: Мінулае, сучаснасць, будучыня. Вып. 4. Мінск: Бел. навука, 2005. 278 с.
 3. Туристическая Карта Эстонии, 2009
 4. Тэкстыль сярэдневечча на землях беларусаў.Г.А. Барвенава,Мінск,2008,245c.
 5. У новай айчыне/ пад рэд. Луба В./ Беласток, 2001, 300 с.
 6. У. Лобач. Міф. Прастора. Чалавек.(традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай прасторы), Мінск: Тэхналогія, 2013,510с.
 7. У.Ляхоўскі.Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918г.). Беларускае гістарычнае таварыства Беласток. І...
 8. Узаемадзеянне цэнтра і рэгіёнаў у сферы культуры: Матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф.., 1-2 чэрв. 2005 г., г. Мінск. Мінск: Б...
 9. Узоры памежжа. Польска-беларускае народнае мастацтва (альбом на польскай і беларускай мовах)/ Беласток “Друмля”, 2013
 10. Украінскі народны одяг. Етнографічный словник\Катерина Матейко\Киів:Навукова думка,1996 - 196 с.
 11. Украінське народне декоративне мистецтво/ пад рэдакцыяй: В.Г. Заболотного, В.І. Касіяна, Э.І. Катоніна, Н.Д. Манучаровой. Кіе...
 12. Украінські народні думи та історичні пісні\Видовництво академіі наук Украінськоі РСР - Киів,1955 - 659 с.
 13. Уладзімір Ляхоўскі.Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2й палове ХIХст.-1й палове ХХст.(д...
 14. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Калекцыя паштовак. Вільнюс, Gudas. 2012. (выцінанкі В. Бабурынай)
 15. Усходняе Палессе / Казімір Машынскі; уклад., прадм., камент. У. Васілевіча; пер. Л. Салавей. — Мінск: Беларуская навука, 2014...
 16. Учебно-методические рекомендации для руководітелей кружков декоративно-прікладного искусства, Минск 2015
 17. Учитель музыки\№1\2014(24) Масква- 55 с.
 18. Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў... аўтарэферат дысертацыі - Мінск,2003 - 19 с.
 19. Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў(па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах ХІХ-пач. ХХст.)/ ...
 20. Фадзеева, В. Я. Беларуская народная вышыўка Мінск : Навука i тэхнiка, 1991 . – 199 с.
 21. Фалькларыстычны калейдаскоп, Кавалёва Р.М. – зборнік артыкулаў/Мінск “Бестпрынт”, 2009, 265с.
 22. Фалькларыстычныя даследаванні, Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі, выпуск 2/ зборнік артыкулаў пад рэдакцыяй Кавалёвай Р.М. і Прыемка...
 23. Фальклор і сучасная культура. Матэрыялы III мижнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21-22 красавіка 2011г., Мінск, у дзвю...
 24. Фальклор Магілёўшчыны: матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / склад. А.І. Гурскі, А.У. Марозаў, Н.Г. Мазурына. Мі...
 25. Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў. Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В.І. Скідана і А.М. Хрушчовай, уступ. ар...
 26. Фальклорная практыка. Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік, Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А., Мінск БДУ 20...
 27. Фальклорны гурт "Сунічка" [Гуказапіс] : абрадавыя, пазаабрадавыя песні / Фальклорны гурт "Сунічка", кіраўнік Ганна Захарына.
 28. Фальклорныя песні Прыбяседскага краю / уклад. Л. Ф. Вырко. — Мінск : Кнігазбор, 2013. — 116 с.
 29. Феликсас Марцинкас. Искусствовырезки из бумаги в Литве и мире. Вильнюс, Almanachas “Tautodaile”, 2010. – 208 с.: ил.
 30. Фестиваль искусств национальных обществ эстонии 1996г.брашура
 31. Финно-Угорская экспозиция "Эхо Урала", 2016 (каталог выставы)
 32. фільмы З.Мажэйкі
 33. Фольклор Смоленского края/ П.М. Соболев. Смоленск: СКНИИ, 1946. 124 с.
 34. Фольлористичні зошити: зб. наукових праць. Вип. 4. 2001. Луцьк: Полісько-Волинський народознавчий центр, 2001. 136 с.
 35. фота розных артыкулаў(магчыма архіўных) ў чырвоным канверце
 36. Фотаэтнаграфічная выстаўка: Палессе, якога не ведаем/ 1997.30 с.
 37. Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны\А. Зайка\ААТ "Брэсцкая друкарня",2014 - 307 с.
 38. Фурман І.П. Крашаніна : матэрыялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне. - Віцебск : Т-ва краязнаўства, 1925
 39. Фядосік А. С. Ілюзорнасць і сапраднасць: "Белыя плямы" ў гісторыі фалькларыстыцы 20-30-х гг. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 7...
 40. Фядосік А.С., Пятроўская Г.А. Народная спадчына. Мінск: Нар. асвета, 1984. 208 с.
 41. Хомольски мотиви: folk songs, dances and instruments from various regions of Serbia CD
 42. Хореография в зеркале критики. Ю.М. Чурко, Минск, Белорусский Государственный Университет культуры и искусств, 2010. - 356 с.
 43. Ц. Авілін, Беларускі гарадскі раманс 20-30-х гг ХХ ст. 2013
 44. Цветкова Н.Н. Искусство ручного ткачества; СПбКО; Москва; 2014
 45. Цітоў А. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі: 16 -- канец 18 ст. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2013, 160 с.
 46. Цішчанка І. З творчай спадчыны: нав. арт., літ. тв. / Іван Цішчанка. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 288 с.
 47. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России/Т. Щербакова/Москва "Музыка", 1984
 48. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1(2) / Менск: НВФ "Ваўкалака", 1996.122с.
 49. Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1994.224 с.
 50. Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.
 51. Цярэшкі - гісторыя вёскі і ваколіц\краязнаўцы Віцебшчыны аб любым краі, в. 4,\аўт. Тухта В., Рабцэвіч В.\ Наваполацк, Маладзе...
 52. Чаго на свеце не бывае: антырэлігійн. казкі, анекдоты, прыказкі ўсходнеслав. народаў/ склад. А.С. Фядосік, Г.А. Пятроўская. М...
 53. Чалавек. Супольнасць. Грамадства: тэматычны зборнік для лідэраў навучальных гурткоў. Мінск, 2007 (Studieförbundet Vuxenskolan...
 54. Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. матэрыялы навуковай канферэнцыі/ Гомель, 1997. 87 с.
 55. Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак/ рэдкал. Т.У. Бялова і інш.; маст. В.П. Слаук. -- 2-е выд. Мінск: Беларус....
 56. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№12 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48с.
 57. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№7 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 46 с.
 58. часопіс Алеся\работніца і сялянка\№8 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48 с.
 59. Черты изъ исторіи и жизни литовскаго народа. Iszrynkimaj isz Limenima ir Apraszima Letuwiu. Вильно, в Типографіи Осипа Завадс...
 60. Чтенія по исторіи Западной Росіи, проф. Коялович М.О., изданіе четвертое, Санкт-Петербургъ, 1884.
 61. Чумацькі пісні. Київ: Наукова думка, 1976. 444 с.(Українська народна творчисть).
 62. Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. Минск: Выш. шк., 1990. -- 415 с.
 63. Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с.
 64. Шесть белорусских народных танцев.Изд.2- Минск: Гос.изд.БССР,1960 - 151 с.
 65. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч. 1. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 66. Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч.11. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...
 67. Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы / уклад. В.В. Калацэй; рэд.кал. В. Калацэй (адк. рэд.) і інш. -- Мінск: БДУ...
 68. Шулаеў Андрэй. Праект інтэрпрэтацыі аб'екта гісторыка-культурнай спадчыны "Тэрыторыя былога капішча" ў г. Мінска. Мінск, 2012
 69. Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.
 70. Экскурсія да вытокаў г. Сянно: Краязнаўчы маршрут па раенным цэнтры Віцебскай вобласці/ В.В. Бандарэвіча. Віцебск, 2000. 216с.
 71. Экспедиционные открытия последних лет \ Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970х-1990х годов \ серия «Фольклор и ...
 72. Эксперыментальная база валуноў/акадэмія навук Беларускай ССР Інтытут Геахіміі і геафізікі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990
 73. Экспозиции и коллекции\ Кунсткамера РАН (каталог музея)
 74. Эрдман Э. О. Методика сбора и обработки материалов по народному костюму. / Смоленск: Смоленкский областной методический центр...
 75. Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклет
 76. Эстонский государственный парк-музей/ Таллин, 1979
 77. Этнаграфічная экспедыцыя "Сцеп-камень", 1993.63 с.
 78. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: І.П. Шамякім (гал. рэд.) і інш. Мінск: БелСЭ, 1989. 575 с.
 79. Этнаграфія Беларусскага Падняпроўя: Матэрыялы навуковай канферэнцыі 30 лістапада-1 снежня 1999г. / склад В.М. Аненкаў, Л.А. С...
 80. Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсусы Гродзеншчыны і сувальшчыны + дыск
 81. Этнапесенныя традыцыі Беларусі ў экспедыцыйна-палявых запісах Л.С. Мухарынскай
 82. Этнафонія спеўнай суполкі, вучэбная праграма па напрамку “Народная творчасць (фальклор)”, Мінск, БДУКІМ, 2009г.
 83. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў/ Казакова І.В. Мінск.: Універсітэцкае, 1995. 151 с.
 84. Этнографический сборник. Выпуск 2. — СПб, 1854
 85. Этнографическое обозрение. 2002. № 2 (часопіс)
 86. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем/ Гурко А. Вл. и др.; редкол.: А. Вл. Гурко, И.В. Чаквин, Г.И...
 87. Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем. Александра Владимировна Гурко [и др.]; редколлегия: А. ...
 88. Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. ...
 89. Этнопсихолингвистика/ под ред. Сорокина Ю.А/ Москва, "Наука", 1988
 90. Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька»
 91. Я вярнуўся,бо ты чакала, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,128 с.
 92. Я. Станкевіч. Этноґрафічныя й гісторычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі — Нью-Йорк, 1953
 93. Язычество Древней Руси/ Рыбаков Б.А./Москва «Наука», 1987, 782 с.
 94. Як сын твой родны. Міхась Райчонак\рэд. Райчонак А.\Наваполацк, 2002
 95. Яканюк Н.П. - Лекцыі: Беларуская традыцыйная народна-інструментальная музычная культура
 96. Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага палесся: ХVII-XIX стст. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 152 с.
 97. Яленскі Мікола. Слоўнік з малюнкамі / пад рэд. доктар філ. навук прафес. П.П. Шубы. Мінск: Нар. асвета, 1995. 264 с.
 98. Ян-Эйвинд Сван. Майское дерево, раки и Люсия. Вернамо, 2002
 99. Янтарь из архивов археологических памятников Беларуси/ М.А. Богдасаров. Брест: Талер, 1995. 76 с.
 100. Ятвяжския могильники Беларуси (к. XI - XVII в.в.) Ala Kviatkouskaja.Vilnius. 1998/ Diemedzio letoykla
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 10.01.2018 14:18:29