Запісы 1001–1200 з 1302
 1. Предания и мифы средневековой Ирландии. Под ред. Г.К. Косикова. М.: Изд-во МГУ, 1991. 284 с.
 2. Программа для собирания народных юридических обычаев/ издание Комиссии собирания народных юридических обычаев. Типография В.С...
 3. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности/ Н.М. Никольский. Издательство Академии Наук БССР, Минск 1956. 276 с.
 4. Промыслы і рамёствы Беларусі / Бандарчык В. К., Цітоў В. С., Мінько Л. С. і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 192 с.
 5. Прыказкі і прымаўкі з Косаўшчыны, А.Зайка/ Вільня, 2015, 285 с.
 6. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 560 с. (БНТ)
 7. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 616 с. (БНТ)
 8. Прыкметы і павер'і Гомельшчыны / уклад., сістэматызацыя, тэксталагічн. праца, уступ. артыкулы В.С. Новак, А.А. Кастрыца. Гоме...
 9. Прымаўкі ды прыказкі - мудрай мовы прывязкі\укл. А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава\Мінск, "Беларуская навука", 2...
 10. Прырода і старажытнасці Свядскай Пушчы:буклет. В. Тухта
 11. Пузыня У. Лірнік: школа ігры на беларус. нар. інструментах. Мінск, 1993. 144 с.
 12. Путилов, Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделе...
 13. Пчелка/ Франс Анатоль. Литературно-художественное издание "Час сказки". Лениздат, 1959. 64 с.
 14. Пчолачка. спявае Наталля Матыліцкая. Мінск 2006
 15. Пыпин А. Н. Исторія русской этнографіи, том IV, БѢлоруссія и Сибирь, С.-ПетербургѢ, Типографія Стасюлевича М. М., Вас. Остр.,...
 16. Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі. Выпуск 16 / Навук.рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай ...
 17. Пятровiца
 18. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с.
 19. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с.
 20. Радзінная паэзія. Рэд. Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 784 с. (БНТ)
 21. Радзіны: Абрад. Песні. Уклад. і сістэм. тэкстаў Г.А. Пятроўскай, апісанне абрадаў Т.І. Кухаронак; уступ. арт. і камент. Г.А. ...
 22. Радченко, З. Гомельские народные песни (белорусские и малорусские), записанные в Дятловицкой волости Гомельского уезда Могилё...
 23. Развитие корпоративного волонтёрства / Центр Европейских исследований, Мороз Егор. 2012
 24. Разьбяр з вёскі Слабодка
 25. Раманюк М. Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Беларусь”,1981
 26. Рамёствы і промыслы Брэстчыны: каталог. Брэст. 31 с.
 27. Родінно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10 с.
 28. Роль культурно-просветительских учреждений Беларуси в развитии обрядности (1920-1980-е годы)/ В.А. Касперович. Минск: Академи...
 29. Романов Е. Белорусский сборник.Т. 1. Губерния Могилевская. Выпуски 1 и 2. Песни, пословицы, загадки. Киев, 1885
 30. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 4 : Сказки космогонические и культурные / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография ...
 31. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 5 : Заговоры, апокрифы и духовные стих / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография Г...
 32. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Т.1. Губерния Могилевская. Вып. 3 : Сказки / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография Г....
 33. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 6 : Сказки / Е. Р. Романов. — Могилев : Типография Губернского правления, 1901. — IV...
 34. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 35. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типография А...
 36. Ромодин А. Человек творящий. Музыкант в традиционной культуре. СПб.: РИИИ, 2009. 288 с.
 37. Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленинград: Сове...
 38. Рудніцкая Г. Р Беларуская вышыўка: процяг, метадычны дапаможнік/ Мінск, 2017
 39. Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі/ У.М. Сівіцкі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 187 с.
 40. Русско-Латышский разговорник/ Санкт-Петербург, 2006
 41. Русское народное музыкальное творчество, т. 1: сост. Т. Попова, Государственное музыкальное издательство, 1962
 42. Русское народное музыкальное творчество, т. 2: сост. Т. Попова, Государственное музыкальное издательство, 1964
 43. Русское народное творчество, состав. Богатырев П.Г, Гусев В.Е./ Москва «Высшая школа», 1966
 44. Рух зямлі (па матэр'ялая фальклорнай экспедыцыі ў Столінскі раён) Брэст 2009(буклет)/ Artline
 45. Ручнік у прасторы і часе: матэрыялы Міжнарод. навук.-практ. канф., Мінск, 19-20 ліст. 1998 г., Мінск: БелІПК, 2000.188 с.
 46. Ручнік. Лакальныя асаблівасці выкарыстання ў абрадах.лакальны характар мастацкіх традыцый ручнікоў.Абыдзенны рытуал.скл.В.А.л...
 47. Рэчыцкае палессе/ Ч. Пяткевіч. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 672 с.
 48. С. Пьянкова. Свадебные песни родины Глинки. / Серия: Из коллекции фольклориста — М., Советский композитор, 1977
 49. Сarl Larssongården. Stockholm, 1974 (хатні інтэр’ер, Швецыя)
 50. Са скарбонкі спадчыны нашага краю: Зб. фальклору Магілёўскай вобл. / Абл. навук.-метад. цэнтр творч. і культ.-асвет. работы; ...
 51. Сакральный символ.История свастики\А.В. Торунин\Белые альвы – Москва.2009 – 542 с.
 52. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кашоў / Дзяржаўная ўстанова "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці". - Мінск : ІП...
 53. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кошыкаў, Мінск 2014/ 32 с. паглядзець што дубль
 54. Самарослая методыка \ Алесь Белакоз – Магілёў, 2011 – 45 с.
 55. Санько С. Штудыі з кагнітыўнай і кантрастыўнай культуралегіі / Вокл.Каштурэвіч Т. Менск : БГАКЦ, 1998. – 189 с.
 56. Саука Д. Литовский фольклор: монография / пер. с литов. Вильнюс: Vaga, 1986. 317 с.
 57. Сахута Я. Беларуская народная цацка (камплект, 16 шт.). Мінск, 1991
 58. Сахута Я.М. Беларускае народнае кавальства. Мінск, 2015 / Беларусь
 59. Сахута Я.М. Беларускае народнае мастацкае кавальства. Мінск: Полымя, 1990. 190 с.
 60. Сахута Я.М. Беларуская выцінанка. Беларусь, 2008
 61. Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусі. Мінск: БелЭн, 1997. 287 с.
 62. Сахута, Я. Беларускае народнае ганчарства / Я. М. Сахута. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – 224 с.
 63. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця)
 64. Сацыяльна-бытавыя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 520 с. (БНТ)
 65. Своя основа/ Гораздин А./ Моска, 2014
 66. Святы і абрады беларусаў. 2-е выданне/ В. Д. Ліцвінка. мінск: беларусь, 1998.190 с.
 67. Святыя крыніцы Беларусі. Лобач Ў., Валодзіна Т. (Традыцыйны лад жыцця) Мн.: Бел. Навука 2016
 68. Северные просторы: международное десятилетие коренных народов мира 2003.
 69. Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы/ Варфоломеева Т.Б. Минск: Наука и техника, 1988, 156 с.
 70. Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : [сборник научных статей и материалов] / М-во культуры Ро...
 71. Селивончик В.И., Винникова М.Н. Возрождение ремесла: Пособие по ручному узорному ткачеству. - Мн.: Полымя, 1993. - 142 с.
 72. Сенненский район/ Витебск, 2009 (інфармацыйны буклет)
 73. Сербов И. А. Белорусы-сакуны. Краткий этнографический очерк / Сборник отделения русского языка и словесности Императорской ак...
 74. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. Минск:Ураджай, 1992. 255 с.
 75. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество\ Мінск беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. 559 с.
 76. Сержпутоўскі А.К. Палешукі-беларусы: этнаграфічны нарыс. Пер. З рус. Мн.: Бел. Навука 2017 - 173 пер.
 77. Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-пелешукоў / уклад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. рэд., лі...
 78. Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд., Москва, 1993. 763 с.
 79. Сесельските. А. Литовские волшебные сказки о мачехе и падчерице. Вильнюс: Вага, 1985. 262 с.
 80. Сидорук Іван, Проблема украінсько-білоруськоі мовноі межі, Авгсбург, Накладом Товариства Прихильників Украинськоі Вільноі Ака...
 81. Сівер. Альманах вялікай поўначы/ Рэдактар: А. Дзермант. Мінск, 2013. 246 с.
 82. Сімволіка гарадоцкага ручніка: метадычны дапаможнік/ Л. Рэзкіна, Т. Тарасенка. Гарадок, 2005. 22 с.
 83. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым: сборник/ вступ. ст., подгот. текста В. Аникава. М.: Худ. лит., 1990. 398 с.
 84. Скарб сэрца роднай матулі: песен в. Верцялішкі Гродзен. р-на/ І.М. Адамовіч. Гродна, 1997. 174 с.
 85. Скідзель і яго ваколіцы.Жывая гісторыя\С.Токць,М.Дзелянкоўскі - Мінск:Тэхналогія,2014 - 375 с.
 86. Складзі ўзор сам: Нар. арнамент у побыце/ Жабінская М.П. Мінск: Полымя, 1992. 220 с.
 87. Скорабагатчанка А. Беларускія народныя музычныя інструменты ХХ стагоддзя — Мінск: Беларуская навука, 2001
 88. Скорабагатчанка А. Народная інструментальная культура Беларускага Паазер’я. Мінск: Беларуская навука, 1997. 471 с.
 89. Славянская традиционная культура и современный мир. СБ. материалов научной конференции. Вып.7/ Сост. В.Е. Добровольская, Н.Е....
 90. Словник символів культури Украïны / за загальною рэд. В.П. Коцура, О.І. Потапенко, М.К. Дмітренка. К.: Міленіум, 2002. 260 с.
 91. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія / І. Я. Мінск: Бел. навука. 2005. 808 с.
 92. Слоўнік назваў населенных пунктаў Брэсцкай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1980. 176 с.
 93. Слоўнік назваў населенных пунктаў Вітебскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1977. 504 с.
 94. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гомельскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1986. 240 с.
 95. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гродзенскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1982. 319 с.
 96. Слоўнік назваў населенных пунктаў Магілеўскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1983. 240 с.
 97. Слоўнік назваў населенных пунктаў Мінскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1981. 360 с.
 98. Советская этнография № 1 1981 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 99. Советская этнография № 1 1982 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 100. Советская этнография № 1 1983 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 101. Советская этнография № 1 1984 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 102. Советская этнография № 1 1985 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 103. Советская этнография № 1 1986 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 104. Советская этнография № 1 1987 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 105. Советская этнография № 1 1989 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 106. Советская этнография № 1 1990 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 107. Советская этнография № 1 1991 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 108. Советская этнография № 2 1981(март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 109. Советская этнография № 2 1982 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 110. Советская этнография № 2 1983 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 111. Советская этнография № 2 1984 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 112. Советская этнография № 2 1985 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 113. Советская этнография № 2 1986 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 114. Советская этнография № 2 1987 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 115. Советская этнография № 2 1989 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 116. Советская этнография № 2 1990 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 117. Советская этнография № 2 1991 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 118. Советская этнография № 3 1981 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 119. Советская этнография № 3 1982 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 120. Советская этнография № 3 1983 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 121. Советская этнография № 3 1984 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 122. Советская этнография № 3 1985 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 123. Советская этнография № 3 1986 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 124. Советская этнография № 3 1987 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 125. Советская этнография № 3 1989 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 126. Советская этнография № 3 1990 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 127. Советская этнография № 3 1991 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 128. Советская этнография № 4 1981 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 129. Советская этнография № 4 1982 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 130. Советская этнография № 4 1983 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 131. Советская этнография № 4 1984 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 132. Советская этнография № 4 1985 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 133. Советская этнография № 4 1986 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 134. Советская этнография № 4 1987 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 135. Советская этнография № 4 1988 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 136. Советская этнография № 4 1989 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 137. Советская этнография № 4 1990 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 138. Советская этнография № 4 1991 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 139. Советская этнография № 5 1981 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 140. Советская этнография № 5 1982 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 141. Советская этнография № 5 1983 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 142. Советская этнография № 5 1984 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 143. Советская этнография № 5 1985 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 144. Советская этнография № 5 1986 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 145. Советская этнография № 5 1987 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 146. Советская этнография № 5 1989 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 147. Советская этнография № 5 1990 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 148. Советская этнография № 6 1981 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 149. Советская этнография № 6 1982 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 150. Советская этнография № 6 1983 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 151. Советская этнография № 6 1984 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 152. Советская этнография № 6 1985 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 153. Советская этнография № 6 1986 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 154. Советская этнография № 6 1987 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 155. Советская этнография № 6 1988 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 156. Советская этнография № 6 1989 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 157. Советская этнография № 6 1990 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 158. Современный городской фольклор – методические указания и иллюстрированный материал по проведению фольклорной практики, состав...
 159. Сотвар святы. № 3 (1) 2000
 160. Софія Йосипівна Грица. Творчий портрет\авт. Іваницький А.
 161. Спевы Беларусі,прадзюсар А.Вележ, 2008
 162. Споведзь сэрца: каталог абласной выстаўкі інсітнага мастацтва (28 верасня – 11 кастрычніка 2006). Брэст, 2006
 163. Старец Паисий Святогорец. Слова. Семейная жизнь/ монастырь святого апостала и евангелиста Иоанна Богослова. Суроти, Салоники....
 164. Старообрядчество на белорусских землях: Монография / А.А. Горбацкий. – Брест: Изд-во УО «БрГУ им. А.С. Пушкина», 2004. – 237 с.
 165. Сучасная культурная антрапалогія\ аўт. Майкл Говард\Мінск "Тэхналогія", 1995
 166. Сысоў У.М. З крыніц спрадвечных. Мінск: Выш. шк., 1997. 415 с.
 167. Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / А.С. Фядосік, А.С. Емяльянаў, У.М. Сысоў, М.А. Каладзінскі; навук. рэд. К.П. Кабашн...
 168. Сямейна-бытавыя песні. Склад. І.К. Цішчанка; склад. муз. часткі Г.В. таўлай; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка,...
 169. Т. Варфаламеева. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с. : каляр. іл. + 1 эле...
 170. Т.В. Володина, А.С.Федосик.Белорусский эротический фольклор.Москва: "Ладомир",2006,381с.
 171. Тавлай Г.В. Белоруское купалье. Минск: Наука и техника,1986
 172. Таленты зямлі берасцейскай: каталог-буклет. Брэст, 2012. 23 с.
 173. Твары вёсак, якія знікаюць\Ларыса і Аляксандр Быцко\ Art Line City – 2014 – 50 с.
 174. Тетюцкая Л.В. Ткачество поясов на ниту (сволочке): метод. пособие. Новосибирск: Книжица, 2004. 20 с.
 175. Техника рукоделия: в 2 ч. ч.1 Вязание на спицах. Вязание крючком. Вышивание крестом. Цветное вышивание./ Т.Н. Дорожкиной 2-е ...
 176. Титов В.С. Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917--1941 гг.): Этнографич. очерки бондарского промысла и изго...
 177. Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Сілівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с.
 178. Толстой Н. И., Лексика Полесья, Москва, издательство "Наука", 1968, 476 с.
 179. Толстой Н. И., Полесский этнолингвистический сборник, Москва, издательство "Наука", 1983, 288 с.
 180. Топография дорог и памятников / Рудковский Б.Ф. Братство Молодежи Православной. Бельск Подляский, 1996. 81 с.
 181. Традиционная культура белорусов во времени и пространстве\ А. В. Титовец и др.,под науч. ред. а. В. Титовца. - Минск: Беларус...
 182. Традиционная культура народов Беларуси и России как источник развития белорусско-российских творческих связей. Могилёв, 2010 ...
 183. Традиционная музыка русского Поозерья: по материалам экспедиций 1971-1992 гг. / сост. и коммент. Е.Н. Разумовской. - СПб. : С...
 184. Традиционный крестьянский костюм Смоленской губернии XIX–нач. XX вв., Козикова Л.М./Смоленск «Годы», 2006 (распечатка)
 185. Традиционный фольклор и современность: Тезисы Всероссийской конференции молодых фольклористов. М., 1978
 186. Традиційний одяг Черкащини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Черкасы, 1993, 31 с.
 187. Традыцыі беларускага народа М. Котаў
 188. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10-11ліст 2011 г.Мінск)...
 189. Традыцыйнае вяселле – зрабі сам. Рэканструкцыя вясельнага абраду паводле Брагінскай традыцыі ( з дыскам)/ Гомель, 2007, 22 с.
 190. Традыцыйная беларуская вышыўка (альбом) / уклад. Глушко Н., Ярмалінская Н., РМГА Студэнцкае этнаграфічнае таварыства — Мінск ...
 191. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ідэя і а...
 192. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); ідэя і ...
 193. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе / Т.Б. Варфаламеева, В.І. Басько, М.А. Козенка ...
 194. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. Козенка ...
 195. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; аўт. ідэі Т...
 196. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева і інш.; аўт. ідэі...
 197. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; ідэя і агульн. р...
 198. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і агульн...
 199. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1 / Т.В. Валодзіна і інш....
 200. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 2 / А. М. Боганева [і інш...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 12.01.2018 15:01:31