Запісы 1001–1200 з 1345
 1. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 2 (12)
 2. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 2 (23)
 3. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 5 (15)
 4. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1993, № 6 (26)
 5. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1993, № 7 (27)
 6. Полацак: выданне беларускага культурна-асветніцкага цэнтра Кліўленд ЗША. 1991, № 10
 7. Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...
 8. Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...
 9. Полная энциклопедия женских рукоделий. Плетения: коймы, бахромы шнуры — Санкт-Петербург, 1992
 10. Польская кераміка XVIII-XX ст.ст са збораў Верхнесілезскага музея ў Бытаме/ укл. Абламовіч Д., Моль І/ Мінск, Віцебск, 2013
 11. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 12. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 13. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 14. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 15. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 16. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 17. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 18. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 19. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 20. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 21. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 22. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 23. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 24. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...
 25. Праблемы ўсходнеславянскай лінгвістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25-26 красавіка, 2003 г.);...
 26. Правовое регулирование финансовой деятельности некоммерческих организаций в Беларуси/ Смолянко О.И.Минск: Логвинов И.П. , 201...
 27. Праграма для збірання асаблівасцей беларускіх гаворак пераходных да суседніх моваў/ С. Некрашэвіч. Менск, 1927.80 с.
 28. Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялектычнага атласа беларускай мовы/ Акадэмія наву...
 29. Праграма па вывучэньню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складаньня дыялекталагічнага атласа беларускай мовы. Мінск: ...
 30. Праграма рэспубліканскай навуковай канферэнцыі: "Беларускае падзвінне..."/ Наваполацк: ПДУ, 2008.12 с.
 31. Праздники и обряды в Белорусской ССР / В.К. Бондарчик, Н.И. Бураковская, Л.В. ракова и др. Минск: Наука и техника, 1988. 302 с.
 32. Прастора музея. Рэаліі і магчымасці \ Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ў г. Мінск 2-3 кастрычніка 2013 –...
 33. Працяг будзе/укл. Козенка М. А./ Мінск, 2004
 34. Предания и мифы средневековой Ирландии. Под ред. Г.К. Косикова. М.: Изд-во МГУ, 1991. 284 с.
 35. Программа для собирания народных юридических обычаев/ издание Комиссии собирания народных юридических обычаев. Типография В.С...
 36. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности/ Н.М. Никольский. Издательство Академии Наук БССР, Минск 1956. 276 с.
 37. Промыслы і рамёствы Беларусі / Бандарчык В. К., Цітоў В. С., Мінько Л. С. і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 192 с.
 38. Прыказкі і прымаўкі з Косаўшчыны, А.Зайка/ Вільня, 2015, 285 с.
 39. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 560 с. (БНТ)
 40. Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 616 с. (БНТ)
 41. Прыкметы і павер'і Гомельшчыны / уклад., сістэматызацыя, тэксталагічн. праца, уступ. артыкулы В.С. Новак, А.А. Кастрыца. Гоме...
 42. Прымаўкі ды прыказкі - мудрай мовы прывязкі\укл. А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава\Мінск, "Беларуская навука", 2...
 43. Прырода і старажытнасці Свядскай Пушчы:буклет. В. Тухта
 44. Пузыня У. Лірнік: школа ігры на беларус. нар. інструментах. Мінск, 1993. 144 с.
 45. Путилов, Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. Курс лекций для студентов Музыкально-этнографического отделе...
 46. Пчелка/ Франс Анатоль. Литературно-художественное издание "Час сказки". Лениздат, 1959. 64 с.
 47. Пчолачка. спявае Наталля Матыліцкая. Мінск 2006
 48. Пыпин А. Н. Исторія русской этнографіи, том IV, БѢлоруссія и Сибирь, С.-ПетербургѢ, Типографія Стасюлевича М. М., Вас. Остр.,...
 49. Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькларыстыкі. Выпуск 16 / Навук.рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай ...
 50. Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Часлаў Пяткевіч ; пер. з пол. Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей ; прад...
 51. Пятровiца
 52. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с.
 53. Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с.
 54. Радзінная паэзія. Рэд. Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 784 с. (БНТ)
 55. Радзіны: Абрад. Песні. Уклад. і сістэм. тэкстаў Г.А. Пятроўскай, апісанне абрадаў Т.І. Кухаронак; уступ. арт. і камент. Г.А. ...
 56. Радченко, З. Гомельские народные песни (белорусские и малорусские), записанные в Дятловицкой волости Гомельского уезда Могилё...
 57. Развитие корпоративного волонтёрства / Центр Европейских исследований, Мороз Егор. 2012
 58. Разьбяр з вёскі Слабодка
 59. Раманюк М. Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Беларусь”,1981
 60. Рамёствы і промыслы Брэстчыны: каталог. Брэст. 31 с.
 61. Родінно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10 с.
 62. Роль культурно-просветительских учреждений Беларуси в развитии обрядности (1920-1980-е годы)/ В.А. Касперович. Минск: Академи...
 63. Романов Е. Белорусский сборник.Т. 1. Губерния Могилевская. Выпуски 1 и 2. Песни, пословицы, загадки. Киев, 1885
 64. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 4 : Сказки космогонические и культурные / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография ...
 65. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 5 : Заговоры, апокрифы и духовные стих / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография Г...
 66. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Т.1. Губерния Могилевская. Вып. 3 : Сказки / Е. Р. Романов. — Витебск : Типо-литография Г....
 67. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 6 : Сказки / Е. Р. Романов. — Могилев : Типография Губернского правления, 1901. — IV...
 68. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 7 : Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовны...
 69. Романов, Е. Р. Белорусский сборник. Вып. 8-9 : Быт белоруса. Словарь условных языков / Е. Р. Романов. — Вильна : Типография А...
 70. Ромодин А. Человек творящий. Музыкант в традиционной культуре. СПб.: РИИИ, 2009. 288 с.
 71. Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. – Ленинград: Сове...
 72. Рудніцкая Г. Р Беларуская вышыўка: процяг, метадычны дапаможнік/ Мінск, 2017
 73. Рукоделие. Популярная энциклопедия — Москва : "Большая российская энциклопедия", 1992
 74. Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі/ У.М. Сівіцкі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 187 с.
 75. Русская вышивка и кружева: изделия артелей промысловой кооперации РСФСР, Ж. Д. Кашкарова, А. М. Пашенков, 1953
 76. Русско-Латышский разговорник/ Санкт-Петербург, 2006
 77. Русское народное музыкальное творчество, т. 1: сост. Т. Попова, Государственное музыкальное издательство, 1962
 78. Русское народное музыкальное творчество, т. 2: сост. Т. Попова, Государственное музыкальное издательство, 1964
 79. Русское народное творчество, состав. Богатырев П.Г, Гусев В.Е./ Москва «Высшая школа», 1966
 80. Рух зямлі (па матэр'ялая фальклорнай экспедыцыі ў Столінскі раён) Брэст 2009(буклет)/ Artline
 81. Ручнік у прасторы і часе: матэрыялы Міжнарод. навук.-практ. канф., Мінск, 19-20 ліст. 1998 г., Мінск: БелІПК, 2000.188 с.
 82. Ручнік. Лакальныя асаблівасці выкарыстання ў абрадах.лакальны характар мастацкіх традыцый ручнікоў.Абыдзенны рытуал.скл.В.А.л...
 83. Рэчыцкае палессе/ Ч. Пяткевіч. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 672 с.
 84. С. Пьянкова. Свадебные песни родины Глинки. / Серия: Из коллекции фольклориста — М., Советский композитор, 1977
 85. Сarl Larssongården. Stockholm, 1974 (хатні інтэр’ер, Швецыя)
 86. Са скарбонкі спадчыны нашага краю: Зб. фальклору Магілёўскай вобл. / Абл. навук.-метад. цэнтр творч. і культ.-асвет. работы; ...
 87. Сакральный символ.История свастики\А.В. Торунин\Белые альвы – Москва.2009 – 542 с.
 88. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кашоў / Дзяржаўная ўстанова "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці". - Мінск : ІП...
 89. Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кошыкаў, Мінск 2014/ 32 с. паглядзець што дубль
 90. Самарослая методыка \ Алесь Белакоз – Магілёў, 2011 – 45 с.
 91. Санько С. Штудыі з кагнітыўнай і кантрастыўнай культуралегіі / Вокл.Каштурэвіч Т. Менск : БГАКЦ, 1998. – 189 с.
 92. Саука Д. Литовский фольклор: монография / пер. с литов. Вильнюс: Vaga, 1986. 317 с.
 93. Сахута Я. Беларуская народная цацка (камплект, 16 шт.). Мінск, 1991
 94. Сахута Я.М. Беларускае народнае кавальства. Мінск, 2015 / Беларусь
 95. Сахута Я.М. Беларускае народнае мастацкае кавальства. Мінск: Полымя, 1990. 190 с.
 96. Сахута Я.М. Беларуская выцінанка. Беларусь, 2008
 97. Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусі. Мінск: БелЭн, 1997. 287 с.
 98. Сахута, Я. Беларускае народнае ганчарства / Я. М. Сахута. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – 224 с.
 99. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця)
 100. Сацыяльна-бытавыя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 520 с. (БНТ)
 101. Своя основа/ Гораздин А./ Моска, 2014
 102. Святы і абрады беларусаў. 2-е выданне/ В. Д. Ліцвінка. мінск: беларусь, 1998.190 с.
 103. Святыя крыніцы Беларусі. Лобач Ў., Валодзіна Т. (Традыцыйны лад жыцця) Мн.: Бел. Навука 2016
 104. Сделай сам. Литвинец Э. Н. Учитесь вышивать, Коноплева Н. П. Вторая жизнь вещей — Москва : Знание, 1991 (выпуск 4), 80 с
 105. Северные просторы: международное десятилетие коренных народов мира 2003.
 106. Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы/ Варфоломеева Т.Б. Минск: Наука и техника, 1988, 156 с.
 107. Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : [сборник научных статей и материалов] / М-во культуры Ро...
 108. Селивончик В.И., Винникова М.Н. Возрождение ремесла: Пособие по ручному узорному ткачеству. - Мн.: Полымя, 1993. - 142 с.
 109. Сенненский район/ Витебск, 2009 (інфармацыйны буклет)
 110. Сербов И. А. Белорусы-сакуны. Краткий этнографический очерк / Сборник отделения русского языка и словесности Императорской ак...
 111. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. Минск:Ураджай, 1992. 255 с.
 112. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество\ Мінск беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. 559 с.
 113. Сержпутоўскі А.К. Палешукі-беларусы: этнаграфічны нарыс. Пер. З рус. Мн.: Бел. Навука 2017 - 173 пер.
 114. Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-пелешукоў / уклад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. рэд., лі...
 115. Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд., Москва, 1993. 763 с.
 116. Сесельските. А. Литовские волшебные сказки о мачехе и падчерице. Вильнюс: Вага, 1985. 262 с.
 117. Сидорук Іван, Проблема украінсько-білоруськоі мовноі межі, Авгсбург, Накладом Товариства Прихильників Украинськоі Вільноі Ака...
 118. Сівер. Альманах вялікай поўначы/ Рэдактар: А. Дзермант. Мінск, 2013. 246 с.
 119. Сімволіка гарадоцкага ручніка: метадычны дапаможнік/ Л. Рэзкіна, Т. Тарасенка. Гарадок, 2005. 22 с.
 120. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым: сборник/ вступ. ст., подгот. текста В. Аникава. М.: Худ. лит., 1990. 398 с.
 121. Скарб сэрца роднай матулі: песен в. Верцялішкі Гродзен. р-на/ І.М. Адамовіч. Гродна, 1997. 174 с.
 122. Скідзель і яго ваколіцы.Жывая гісторыя\С.Токць,М.Дзелянкоўскі - Мінск:Тэхналогія,2014 - 375 с.
 123. Складзі ўзор сам: Нар. арнамент у побыце/ Жабінская М.П. Мінск: Полымя, 1992. 220 с.
 124. Скорабагатчанка А. Беларускія народныя музычныя інструменты ХХ стагоддзя — Мінск: Беларуская навука, 2001
 125. Скорабагатчанка А. Народная інструментальная культура Беларускага Паазер’я. Мінск: Беларуская навука, 1997. 471 с.
 126. Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. материалов научной конференции. Вып. 7 / Сост. В.Е. Добровольская, Н....
 127. Словник символів культури Украïны / за загальною рэд. В.П. Коцура, О.І. Потапенко, М.К. Дмітренка. К.: Міленіум, 2002. 260 с.
 128. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія / І. Я. Мінск: Бел. навука. 2005. 808 с.
 129. Слоўнік назваў населенных пунктаў Брэсцкай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1980. 176 с.
 130. Слоўнік назваў населенных пунктаў Вітебскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1977. 504 с.
 131. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гомельскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1986. 240 с.
 132. Слоўнік назваў населенных пунктаў Гродзенскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1982. 319 с.
 133. Слоўнік назваў населенных пунктаў Магілеўскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1983. 240 с.
 134. Слоўнік назваў населенных пунктаў Мінскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1981. 360 с.
 135. Советская этнография № 1 1981 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 136. Советская этнография № 1 1982 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 137. Советская этнография № 1 1983 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 138. Советская этнография № 1 1984 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 139. Советская этнография № 1 1985 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 140. Советская этнография № 1 1986 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 141. Советская этнография № 1 1987 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 142. Советская этнография № 1 1989 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 143. Советская этнография № 1 1990 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 144. Советская этнография № 1 1991 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 145. Советская этнография № 2 1981(март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 146. Советская этнография № 2 1982 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 147. Советская этнография № 2 1983 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 148. Советская этнография № 2 1984 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 149. Советская этнография № 2 1985 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 150. Советская этнография № 2 1986 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 151. Советская этнография № 2 1987 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 152. Советская этнография № 2 1989 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 153. Советская этнография № 2 1990 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 154. Советская этнография № 2 1991 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 155. Советская этнография № 3 1981 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 156. Советская этнография № 3 1982 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 157. Советская этнография № 3 1983 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 158. Советская этнография № 3 1984 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 159. Советская этнография № 3 1985 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 160. Советская этнография № 3 1986 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 161. Советская этнография № 3 1987 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 162. Советская этнография № 3 1989 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 163. Советская этнография № 3 1990 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 164. Советская этнография № 3 1991 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 165. Советская этнография № 4 1981 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 166. Советская этнография № 4 1982 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 167. Советская этнография № 4 1983 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 168. Советская этнография № 4 1984 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 169. Советская этнография № 4 1985 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 170. Советская этнография № 4 1986 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 171. Советская этнография № 4 1987 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 172. Советская этнография № 4 1988 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 173. Советская этнография № 4 1989 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 174. Советская этнография № 4 1990 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 175. Советская этнография № 4 1991 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 176. Советская этнография № 5 1981 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 177. Советская этнография № 5 1982 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 178. Советская этнография № 5 1983 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 179. Советская этнография № 5 1984 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 180. Советская этнография № 5 1985 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 181. Советская этнография № 5 1986 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 182. Советская этнография № 5 1987 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 183. Советская этнография № 5 1989 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 184. Советская этнография № 5 1990 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 185. Советская этнография № 6 1981 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 186. Советская этнография № 6 1982 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 187. Советская этнография № 6 1983 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 188. Советская этнография № 6 1984 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 189. Советская этнография № 6 1985 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 190. Советская этнография № 6 1986 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 191. Советская этнография № 6 1987 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 192. Советская этнография № 6 1988 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 193. Советская этнография № 6 1989 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 194. Советская этнография № 6 1990 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журнал
 195. Современный городской фольклор – методические указания и иллюстрированный материал по проведению фольклорной практики, состав...
 196. Сотвар святы. № 3 (1) 2000
 197. Софія Йосипівна Грица. Творчий портрет\авт. Іваницький А.
 198. Спевы Беларусі,прадзюсар А.Вележ, 2008
 199. Споведзь сэрца: каталог абласной выстаўкі інсітнага мастацтва (28 верасня – 11 кастрычніка 2006). Брэст, 2006
 200. Старец Паисий Святогорец. Слова. Семейная жизнь/ монастырь святого апостала и евангелиста Иоанна Богослова. Суроти, Салоники....
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 10.03.2018 19:36:11