Запісы 801–1000 з 1345
 1. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 1 – Заходнепалесскія куставыя песні Ковалёва Р.М. М...
 2. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 2 –Вясельныя песні Піншчыны, Прыемка В.В., Мінск БД...
 3. Лакотка А.І. Пад стрэхамі прашчураў. Маст. Л.І. Мялоў. Мінск: Полымя, 1995. 384 с.
 4. Лаўрэат Міжнародных і Рэспубліканскіх фестываляў Узорны фальклорны ансамбль “Дударыкі”. Model Folk Group “Dudaryki”. Мінск, 2006
 5. Лев Урбанович Дашкевич (1882--1957): каталог фотографий. Минск: Панграф, 2002. 36 с.
 6. Легенда Старога Мінска: камплект паштовак (12 штук) на бел. мове з укладышам (на рус. і ангд. мовах). Мінск: ТАА “Артыя груп”
 7. Легенды і паданні Слонімшчыны / склад. С. Чыгрын. — Мінск : Кні- газбор, 2013. — 124 с.
 8. Легенды і паданні. Склад. М.Я. Грынблат і А.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1983. 544 с. (БНТ)
 9. Ледавіковыя валуны Беларусі: Эксперым. база вывучэння валуноў/ С.Д. Астапава, У. Я. Бардон, М.А. Вальчык і інш. Мінск: Навука...
 10. Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектического словаря Отв.редактор: Толстой Н.И. Издательство: Москва: «Наука» 19...
 11. Лепель: память о еврейском местечке / Отв. ред. C. Амосова – М., 2015. – 496 с.
 12. Лепельшчына. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Тухта В., уклад. Мн.: Медысонт, 2016 — 214 с. Обл
 13. Лисенко П. С., Словник поліських говорів, Киів, Видавництво "Наукова думка", 1974
 14. Литовские нородные военно-исторические песни/ Д. Криштопайте. Вильнюс: Вильнюсский государственный университет им. В. Капсука...
 15. Лірычныя песні / укл. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: выд-ва БДУ, 1976. 464 с.
 16. Ліс А. Купальскія песні. Мінск: Навуа і тэхніка, 1974. -- 208 с.
 17. Ліс А. С. Валачобныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1989. 207 с.
 18. Ліс А. С. Жніўныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1993. 238 с
 19. Ліс А. С. Каляндарна-абрадавая творчасць беларусаў. Сістэма жанраў. Эстэтычны аспект. Мінск, "Беларуская навука", 1998 г., 18...
 20. Літары ў расе,С.Панізнік (Папар), выд. В. Хурсіка,Мінск,2011,71 с.
 21. Літва: культура і гісторыя: адукацыйная выстава, прысвечаная тысячагадоваму юбілею Літвы. Вільня, 2009
 22. Літоўская гаспадыня / Пераклад з польскай мовы П. Казлоўскага, В. Нядзвецкай. — Мн., «Полымя», 1993.
 23. Літоўская гаспадыня: першая беларуская гаспадарча-кулінарная энцыклапедыя/пер. з польс. П.Р. Казлоўскага, В.В. Нядзвецкай; пр...
 24. Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга / Вінцэнта Завадская; пер. з пол. мовы Н. Бабінай. – Мінск : Харвест, 2...
 25. Літоўская паэзія: вершы/ уклад. В. Тарнаўскайтэ, Д. Паслаўскене, Э. Пранскутэ, Ю. Рамашкенэ. Мінск: Літоўскі цэнтр культуры, ...
 26. Ліцвіны (аўдыёкасета)
 27. Ліцьвінка В.Д. Крыніца народнай мудрасці. З літаратурнай спадчыны / уклад. Н.М. Ліцьвінака. Мінск: Беларус. навука, 2012. 463 с.
 28. Лобач У. А. Этналогія: вуч.-метад. комеплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. Наваполацк: ПДУ, 2009. 132 с.
 29. Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: вучэбна-метадычны комплекс. Наваполацк, 2006
 30. Лобачевская О. А., Белорусский народный текстиль. Художественные основы, взаимосвязи, новации, Минск, "Беларуская навука", 20...
 31. Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...
 32. Лозка Алесь. Беларускі фальклор. Мн.: Зміцер Колас 2017 — 160 с.
 33. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество: середина Х1Х–ХХ вв. Мінск: Навуа і тэхніка, 1991. 287 с.
 34. Лоскутная мозаика России: альбом-каталог выставки в Иванове, 25 июня -- 23 августа 2003 г. / сост. Ю. Б. Иванова. Москва, 2003.
 35. Лук'янава Т.В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічныаналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія н...
 36. Лысенко П.Ф. Дреговичи/ под ред. В.В. Седова. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 244 с.
 37. Люд Беларускі. Вяселле. Міхал Федароўскі. Мінск 1991/ Полымя. серыя літаратурныя помнікі Беларусі
 38. Лялька беларуская/ Церашковіч Т.А. Мінск: Полымя, 1992. 126с.
 39. Ляшкевіч Іван, Альпенскі дыялектны слоўнік, Альпень - Берасьце, ГА Стары горад, Берасьцейская гарадская Рада Таварыства белар...
 40. М.П.Жабінская,М.М.Шкут,А.І.Красічкава,Н.У.Лось. Адраджэнне забытага рамяства: Метад.дапамож.для гурткоў па пляценню з саломкі...
 41. Мажэйка З. Я. Народна-песенная культура Беларусі ў агульнаславянскім кантэксце. Мінск, 1998. 34 с.
 42. Мажэйка З. Я. Песні беларускага Паазер'я. Мінск: Навука і тэхніка, 1981. 494 с.
 43. Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і...
 44. Мажэйка З.Я., Фядосік А.С. Каляндарна-песенныя, абрадавыя і гульнявыя традыцыі славян у мінулым і сучасным. Мінск: Навука і т...
 45. Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с.
 46. Майкова Н. , Майкова Т., Молодая гвардия/ Серебряные пяльцы: Рукам работа - сердцу радость, 1992
 47. Максимчук А. Г. Порубежье (очерки по истории Шумячского района).- Смоленское областное книжное издательство “Смядынь”, 1995. ...
 48. Маладосьць старажытнай зямі: з гісторыі вёскі Стары Дзедзін. / Клімавічы: УК “Клімавіцкі раённы краязнаўчы музэй”, 2010. 50 с.
 49. Малікаў, Я. Р. Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец ХІХ — першая палова ХХ ст...
 50. Малое Палессе. Крупкі. Краязнаўчы альманах. Выпуск 1. 2003, 92 с.
 51. Малое палесье 2009. Краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю/ Галоўны рэдактар А. Аляхновіч.
 52. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. 2009
 53. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2010. 240 с.
 54. Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2011. 250 с.
 55. Маляваныя сны Паўла Марціновіча. Мінск, Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2012. (маляваныя дываны)
 56. Масленічныя песні ўклад. Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А, Літвіновіч А.Ф., Мінск БДУ 2008 , 39 с.
 57. Мастацкая адукацыя ў Беларусі/В. П. Пракапцова/ Мінск, 1999
 58. Мастацтва сяла Неглюбка. Аўтар М.П. Жабінская, Мінск:Беларусь,1976, 80 с.
 59. Мастацтва, створанае народам. Искусство, созданное народом / сост. В.Г. Гаўрылаў, І.М. Панышына. Мінск: Беларусь, 1978. 120 с.
 60. Матар’ялы да беларускае бібліографіі. Том. IV. Этнографія. Выданьне Інстытуту Беларускае культуры. Менск, 1927. (Ксеракопія)
 61. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 1 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 62. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск 2 / Ред. Е. Романов ; Управление Виленского учебного округа. — Вильно : ...
 63. Материалы по этнографии России: изд. Этногр. отд. Рус. музея Императора Александра III под ред. Ф. К. Волкова .- Т. 2 .- СПб....
 64. Мая выцінанка/ В.В. Бабурына, Н.А. Сухая. Мінск: МАІРА, 2010, 78 с.
 65. Меленко Л.И. Белорусский костюм ХIX—XX вв. Мінск: Бел. наука, 2006. 142 с.
 66. Мельниковская О. Н., Племена южной Белоруссии в раннем железном веке, Москва, издательство "Наука", 1967, 196 с.
 67. Метадычны дапаможнік па зборы фальклору.Н. Дзенісюк, Гомель: Агмень, 2003,34с.
 68. Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла. Апублікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго краю” – 64 с.
 69. Методыка шчасця.Настаўнікам і вучням\Алесь Белакоз\Сандрук – Гродна,2014 – 279 с.
 70. Милюченков С.А. Белорусское народное гончарство / С.А.Милюченков – Минск: Наука и техника, 1982. – 182 с.
 71. Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М.: Издательство «Индрик», 1999.
 72. Мистецтво українскої вишивки/ Олена Кулинич-Стахурська / 2007, 256 с
 73. Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні. Збор твораў.Мінск: Тэхналогія, 2008,190с.
 74. Міфалогія беларусаў: энцыкладпедычны слоўнік / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. — Мн.: Б...
 75. Модэстов Ф. Э. Смоленская крепость. Городища смоленской земли. Смоленск: Центр по охране и использованию памятников истории и...
 76. Модэстов Ф. Э. Смоленские древности. Выпуск 2. Городища смоленской земли. Смоленск: Центр по охране и использованию памятнико...
 77. Можейко З. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж / рэд. Е.В. Гиппиус. Минск: Наука и техника, 1971. 264 с.
 78. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.
 79. Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с.
 80. Можейко З. Я. Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-экологич...
 81. Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт сист.-типол. исслед. Минск: Наука і техника, 1985. 247 с.
 82. Молчанова Л.А. Материальная культура белорусов. Минск: Наука и техника, 1968. 232 с.
 83. Музей беларускага народнага мастацтва / І.М. Панышына. Мінск: Беларусь, 1982. 192 с.
 84. Музей народнай культуры Мазыршчыны “Палеская Веда”: пуцяводнік.
 85. Музей прикладного искусства и быта в России ХVII в. (буклет музея)
 86. Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў. Мінск: Беларуская навука, 1998
 87. Музей старажытнабеларускай культуры: мастацкія, этнаграфічныя і археалагічныя калекцыі: аглядальнік. Мінск, 2012.
 88. Музей старажытнабеларускай культуры: народны касцюм і абрадавы ручнік: аглядальнік. Мінск, 2012.
 89. Музей старажытнабеларускай культуры. Альбом/ Укл. А.А. Ярашэвіч. Мінск: Беларусь, 2004.282 с.
 90. Музыка русского Поозерья - экпедиционные записи 1971-1978 гг. CD
 91. Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке/ Дадиомова О.В./ Минск «Навука і тэхніка», 1992, 205 с.
 92. Музыкальный фольклор народов СССР на грампластинках. Опыт дискографии. Сост. И.И. Земцовский. — М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1991
 93. Музычныя інструменты. Каталог першай музычнай выставы/ І.Д. Назіна, л.А. Александрэнка. Мінск, 1991. 48 с.
 94. Музычныя інструменты. струнныя: Музейн. каталог/ Нац. музей гісторыі і культуры Беларусі; Склад. Г.М. Загурская. Мінск: Аніке...
 95. Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [Гуказапіс] : фонаархіў этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі :...
 96. Мухарынская Л.С., Якіменка Т.С. Беларуская народная музычная творчасць: вуч. дапам. для муз. ВНУ. Мінск: Выш. шк., 1993. 343 с.
 97. Н. Митропольская. Русский фольлор в Литве. Вильнюс, 1975. 432 с.
 98. Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова/ Кружки художественной вышивки, Просвещение,1978
 99. Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы\Н.В.Сівіцкая - Мінск:Бел.навука,2011 - 215 с.
 100. Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты : Струнные / И. Д. Назина. - Минск : Наука и техника, 1982. - 120 с...
 101. Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты: Самозвучащие, ударные, духовые. Ред. М. Я. Гринблат. — Мн.: Наука ...
 102. Назіна І. Д. Беларускія народныя музычныя інструменты / І. Д. Назіна - Мінск : Беларусь, 1997 — 239 с. : іл.
 103. Найджел Пенник, Пруденс Джонс. История языческой Европы / пер. с англ. Р.В. Котенко. СПб: изд. группа “Евразия”, 2000. 448 с.
 104. Народнае дойлідства / А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 200 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця).
 105. Народная культура ва ўмовах сучасных перамен у розных рэгіёнах Еўропы/ матэрыялы 6-ай Еўрапейскай канферэнцыі IOV/ Мінск, 2001
 106. Народная кухня маталян. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск, 2009, 100с.
 107. Народная лексіка/ Рэд. А. А. Крывіцкі.—Мн.: Навка і тэхніка, 1977.—287 с.
 108. Народная проза беларусаў Падзвіння ч. 1.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,290 с.
 109. Народная проза беларусаў Падзвіння ч.2.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,366 с.
 110. Народная сельскагаспадарчая тэхніка беларусаў, Бандарчык В.К. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 111. Народная танцавальная культура Беларускага Падняпроўя/ С.В. Гуткоўская. Мінск: Акадэмія навук Беларусі, 1994. 22 с.
 112. Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографическо...
 113. Народны костюм Смоленской губернии: Материалы научно-практической конференции (25-26 ноября 2005 г.) / Под. общ. ред. – Эрдма...
 114. Народны тэатр / уклад., уступ. арт. і камент. М.А. Каладзінскага; рэдкал. В.К. Бандарчык і інш.; рэд. тома А.С. Фядосік, А.В....
 115. Народные песни Омского Прииртышья. Поют народные исполнители.Е.Аркин
 116. Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 270 с.
 117. Народные художественные промыслы Югры / Бубновене О. Д., ред. Богордаева А. А./Ханты-Мансийск, Екатеринбург, 2005 г
 118. Народныя казкі пра ведзьмаў і нячысцікаў. сшытак першы/ А. Варлыга. Нью-Йорк: Заранка, 1967.40с.
 119. Народныя казкі-байкі, апавяданні і мудраслоўі/ Укл. і рэд. Н.С. Гілевіч. Мінск: Выд-ва БДУ, 1983. 350 с.
 120. Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны / калектыў аўт.: Л.У. Вакар і інш. Віцебск: Віцеб. абл. друк., 2011. 440 с.
 121. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі/ уклад. Я.М. Сахута. – 2-е выд. – Мн.: Беларусь, 2001. 168 с.: іл.
 122. Народныя песні з радзімы Н. Гілевіча - Мінск6 выдавецкі цэнтрБДУ,2011 -79 с.
 123. Народныя прыкметы/ Анічэнка У.В., Малюк А.К.Мінск: БелЭн, 1992.90 с.
 124. Народныя рамёствы Міншчыны / Н. Буракоўская і інш. Мінск. Радыёла-плюс, 2009. 220 с.
 125. Народы Европейской части СССР. Т. I / Под ред. В.А. Александрова (и др.). — М.: Наука, 1964. — 984 с.; ил. — (Народы мира. Эт...
 126. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І. Лакот...
 127. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [...
 128. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва т.1\М. Шчакаціхін - Менск: Навука і тэхніка 1993. - 336 с.
 129. Нататкі з краязнаўчага сшытка, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,125 с.
 130. Наука и человечество: Доступно и точно о главном в мировой науке. М.: Академия наук СССР, Всесоюзное общество “Знание”, изд-в...
 131. Нацыянальны касцюм у сучаснай сацыякультурнай прасторы: зб. артыкулаў / уклад. Н.С. Стрыбульская. Мінск: БДУ культуры і маста...
 132. Невельская старина: Сборник материалов по истории невеля ХVI- начало ХХ века/ Вступ. ст., сост., примеч. и приложение Л.М. Ма...
 133. Невельский сборник. Вып. 8 / Отв. ред. Максимовская Л. М; ассоциация музейных работников России, комитет по культуре админист...
 134. Неелов В. И., Рассказы о ткачестве, Москва: Легпромбытиздат, 1990, 160 с.
 135. Нематэрыяльная культурная спадчына Міншчыны\ДУ "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці" - Мінск,2013 - 76 с.
 136. Нематэрыяльная культурная спадчына: стан, формы і метады захавання
 137. Ненадавец, А. М. Сіла праклённага слова / А. М. Ненадавец. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 495 с.
 138. Непрыдуманыя партрэты. Лявон Валасюк2014/ААТ Брэсцкая друкарня
 139. Никифоровский, Н. Я. Очерки Витебской Белоруссии. Дударь и Музыка / Н. Я. Никифоровский // Этнограф. обозрение. – М., 1892. –...
 140. Никифоровский, Н.Я. Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности. Витебск: Губе...
 141. Никифоровскій Н. Я. Нечистики. Сводъ простонародныхъ въ Витебской Бѣлоруссіи сказаній о нечистой силѣ. — Вильна, 1907. — 103 с.
 142. Новгородские былины / изд. подгот. Ю.И. Смирнов, В.Г. Смолицкий. М.: Наука, 1978. 456 с.
 143. Обозръеніе исторіи Бълоруссіи съ древнъишихъ временъ, сочинение Турчиновича О., изданіе Исакова В.А., Санкт-Петербургъ, въ ти...
 144. Обработка рыбьей кожи/ методическое пособие/ прогр. "Забытые ремёсла"/ред. Бубновене О. Д., Заикина К. Е., Богордаева А. А./ ...
 145. Обряды и обрядовый фольклор / АН СССР. М.: Наука, 1982. 280 с.
 146. Обучение в кружке/ Карэн Киндстрем, Швецыя.
 147. Огулькi для Ганулькi
 148. Оказіонально-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж. універсітэт - Луцк, 1998 - 10 с.
 149. Олсон Лора, Адоньева Светлана. Традиция, трансгрессия, компромисс. Миры русской деревенской женщины. Новое литературное обозр...
 150. Отдых в белорусской деревне: буклет. Минск, 2005
 151. Очерки литовской этнографии. Под. ред. А. Вышняускайте. Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литерату...
 152. Очеркъ исторіи Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столътія, Довнар-Запольскій М., Кіевъ, Типо-литографія высочайше...
 153. Павел Васильевич Шейн \ Н. В. Новиков \ Новейшая школа - Мінск,1972 - 222с.
 154. Пад ясну зарыцу. Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны,запіс 1968-69г.,kovcheg, 2013
 155. Падборка матэрыялаў пра Воласа/Вялеса (Выбраныя главы з кніг: Б. Успенский. Культ Николая Мирликийского (гл. 111, с. 31–187);...
 156. Падвойныя дываны са збораў Польшчы і беларусі. Каталог выстаўкі. / Мінск 1994, 46 с.
 157. Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / склад. В.В...
 158. Пакланіцеся дубу/ Ненадавец. А.М. Мінск: Полымя, 1992.110 с.
 159. Палесскае вяселле / уклад. і рэд. В.А. Захаравай. Мінск: Выд-ва “Універсітэцкае”, 1984, 303 с.
 160. Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследванне лакальных культур Беларусі. Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2008
 161. Памятная книжка Минской губернии и календарь... - Минск : Мин. губ. стат. ком., 1878 года. Ч. 2. - 1878. - VII, 122, 114 с.
 162. Памятная книжка Смоленской губернии... - Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1855-1915. - 19-21. на 1859 год. - 1859. - 92, 2...
 163. Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 4 снежня 2012. Выпуск 2\ - Мінск,2013 - 100 с.
 164. Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 7 снежня 2010\ - Мінск,2011 -164 с.
 165. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Сенненскага раена/ Мінск: ПК "Паліграфафармленне", 2003.616 с.
 166. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Старадарожскага раена/ Мінск: Выш.шк., 1998.366 с.
 167. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Талачынскага раена/ Мінск: БелСЭ, 1988.654 с.
 168. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чашніцкага раена/ Мінск: Белару. навука, 1997.542 с.
 169. Паньшина И.Н. Декоративно-прикладное искусство. — Минск : Народная асвета, 1975. — 112 с.
 170. Пахаваннi, памiнкi, галашэннi, БНТ, 614c., 1986
 171. Паштоўкі з народным строем (Швецыя) 9 шт. 5 марак беларускі строй.
 172. Паэзія беларускага земляробчага календара. Уклад. і сістэм. тэкстаў, уступ. арт.і камент. А.С. Ліса; рэдкал.: А.С. Фядосік (г...
 173. Педагогика эстетической среды: теория и опыт. Минск, 2002
 174. Перекресток: Шумячский альманах. Второй выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П., Бондарева Л. А.- Смоленск: Изд-во СГПУ, 1998. –...
 175. Перекресток: Шумячский альманах. Пятый выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общественного ...
 176. Перекресток: Шумячский альманах. Шестой выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общества крае...
 177. Перечень экспедиционных и стационарных аудиозаписей основного фонда Научного центра народной музыки Московской государственно...
 178. Перунова цяпельца: Эсэ, ці некалькі згадак з гісторыі нашага народа: Для ст. шк. узросту/ Маст. Т.С. Радзівілка. Мінск: Юнацт...
 179. Першая беларуская гаспадарча-кулінарная энцыклапедыя: Літоўская гаспадыня/пер. з польс. П.Р. Казлоўскага, В.В. Нядзвецкай; пр...
 180. Першая нацыянальная выстаўка інсістнага мастацтва ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, 1994 г
 181. Першы Міжнародны фестываль фальклору. Пінск-Мінск, 1994.120 с.
 182. Песенныя-гульнявыя традыцыі ў каляндарна-земляробчай традыцыі Беларусі
 183. Песни Белорусского Полесья/ под оед. Е.В. Гиппуса/ «Советский композитор», 1979, 142 с.
 184. Песни Псковской земли. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни : по материалам фольк. экспедиций Ленинград. консерватории / сост. ...
 185. Песні беларускага народа / Уклад. Г. І. Цітовіч. Мн., 1959.
 186. Песні Беласточчыны. Уклад. М. Гайдук. Мінск: Навука і тэхніка, 1997. 367 с. (БНТ)
 187. Песні Лагойшчыны – зборнік твораў традыцыйнай песеннай культуры, уклад. Несцяровіч В.А./ Мінск 2004
 188. песні народных свят і абрадаў/Н.С. Гілевіча. Мінск: Выд-ва БДУ, 1974. 464 с.
 189. Песні пакінутых вёсак / [укладанне: Т. Валодзіна, Н. Мазурына]; пад агульнай рэдакцыяй А. І. Лакоткі. - Мінск : Беловагрупп, ...
 190. Песні пра каханне. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І.К.Цішчанкі; муз. частка і ўступ. артыкул да яе С.Г. Н...
 191. Песні савецкага часу. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 576 с. (БНТ)
 192. Песні сямі вёсак: традыцыйная народная лірыка Міншчыны / уклад. і рэд. Н. Гілевіча. Мінск: Вышэйш. школа, 1973. 512 с.
 193. Песьні з народных глыбіняў/ сабраў і ўкладаў А. Цыхун. Гародня, 2000. 108 с.
 194. Писанки Черкащини / уклад. В. Мицик, малюнкі Олесь Фисун/ “Родовід”, 1992, 59 с
 195. Писцовыя книги ХVI вђка / Изд-е Русскаго Географич. Общ-ва, под ред. действительн. члена Н.В. Калачова. Отдђленіе ІІ. Мђстнос...
 196. Піесні біелорусув спуд Л’ядскуй пушчы. Надіеja, Марыja і Владімір Дмітрукі
 197. Подготовка и проведение фольклорной экспедиции: метод. рекомендации / сост. Л.Ф. Костюковец. Минск, 1987. 45 с.
 198. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1991, № 8
 199. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 1 (11)
 200. Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 13
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 10.03.2018 14:13:02