Запісы 601–800 з 1331
 1. Вяселле: Мелодыі. Уклад. і сістэм. напеваў З.Я. Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева; рэд. напеваў З.Я. Мажэйка. Мінск: Навука і тэхнік...
 2. Вяселле. Песні ў 6 кн. Кн. 5. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1986....
 3. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 4. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 5. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 6. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. склад. Л. А. Малаш; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. А. С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1...
 7. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд.А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1988....
 8. Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея Панізніка 1968-1969 гадоў CD, 2016
 9. Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г.
 10. Г.И. Цитович. О белорусском песенном фольклоре.Избранные очерки.Минск: Беларусь,1976, 136 с.
 11. Гавораць чарнобыльцы/ А.А. Крывіцкі. Мінск, 1994. 221 с.
 12. Галина и Мария Дайн. Русская тряпичная кукла: Культура и традиция, М., 2007
 13. Ганцаўшчына: край леганд і талентаў народных. Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. 168 с.
 14. Гара гурт "Рада",2013
 15. Гарадскія бытавыя танцы/ С.В. Гуткоўская. Мінск: Выд-ва "Чатыры чвэрці", 2008. 140 с.
 16. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўская вобл. укл. І.М. Шаруха.Магілёў,2012, 219 с.
 17. Гиппиус Е.В. Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии/ ред.-сост. З. Можейко. Минск: Тэхналогія, 2004ю 285 с.
 18. Гілевіч Н.С. Лірыка беларускага вяселля / уклад. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: Выш. школа, 1979. 656 с.
 19. Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі/Бандарчык В. К., Мінск 1972
 20. Гісторыя беларускай фалькларыстыкі : вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-...
 21. Гісторыя беларускай этнаграфіі (Пачатак ХХст.)/ Бандарчык В.К.Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 124 с.
 22. Гісторыя на градках: агародніцтва на Беларусі\Ракава Л. В.\Мінск "Беларусь", 2008
 23. Гобелен Советской Литвы (набор паштовак, 13 шт.)
 24. Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов. М.: Советский художник, Москва, 1980
 25. Голас з невычэрпнай і жыватворнай крыніцы/ Склад. У.В. Анічэнка. Мінск.: Навука і тэхніка, 1995. 464 с.
 26. Горынь "Да падай,божа, ключы", 2012
 27. Грановский Т. С. Удивительная специальность - ткачество. Москва. Легпромбытиздат, 1989, 80 с: ил.
 28. Гранько М.Н., Шантырь О.В. Ручное и машинное вышивание. — Минск : Полымя, 1983. — 144 с.
 29. Грушевский А., Пинское Полесье, ОчеркѢ исторіи Турово-Пинскаго княжества XI - XIII вв., Киев, 1901, 200 с.
 30. Грыбы і грыбная кулінарыя: папул. энцыкл. давед./ Г. Сяржавіна, І. Яшкін. Мінск: Бел. асац. кулінароў, 2005. 392 с.
 31. Гуд П.А., Гуд Н.І. Беларускі кірмаш — Мінск: Полымя, 1996. — 272 с.
 32. Гуканне вясны. карагоды
 33. Гукасвет этнапесеннай культуры беларусаў у даследаваннях маладых музыказнаўцаў: музычная міфапаэтыка, артыкуляцыя, тыпалогія...
 34. Гульні, забавы, ігрышчы / уступ. арт., уклад., класіфікацыя і сістэматызацыя матэрыялаў і камент. А.Ю. Лозкі. 3-е выд. Мінск:...
 35. Гульні, забавы, ігрышчы. Склад. А.Ю. Лозка. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 534 с. (БНТ)
 36. Гурскі А. Беларускія загадкі: даследаванне жанру. Мінск: Беларус. кнігазбор, 2000. 80 с.
 37. Гурскі А.І. Пазаабрадавая паэзія / А.І. Гурскі, Г.А. Пятроўская, Л.М. Салавей; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...
 38. Гурскі А.І. Тайны народнай песні. Мінск: Універсітэцкае, 1994. 160 с.
 39. Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 1921 г. Матэрыялы з гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст. Зб. навук. пра...
 40. Да народных вытокаў: Збіранне і вывуч. беларус. фальклору ў 50-60-я гады ХІХ ст./ Цішчанка І.К. Мінск: Навука і тэхніка, 1986...
 41. Давне вбрання на Волині\Етнографічно-миcтецтвознавче дослідення\Відавніцтво Обласной друкарні - Луцьк,2006 - 276 с.
 42. Дай Божа знаць, з кім век векаваць: Беларуская народная варажба/ Склад. У.А. Васілевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1993.63 с.
 43. Дайн Г. Детский народный календарь. Кн. 1. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь Сергиев Посад", 2010. 184 с. (Коллекция книг "Игрушк...
 44. Дайн Г. Сергиев Посад - мастерская игрушки. Кн. 3. Живая традиция на рубеже веков: ХХ -- ХХІ. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь С...
 45. Дайн Г. Сергиев Посад - столица русской игрушки. Кн. 2. Кукольный промысел: из ХІХ -- в ХХ век. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь...
 46. даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка", Мінск,"Беларуская...
 47. Даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка"Асобны адбітак, Мін...
 48. Далэнга-Хадакоўскі З. Выбранае / Мінск: Кнігазбор, 2007. 448 с.
 49. Даследаванне лакальных культур Беларусі: праграмы па зборы фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў / навук. кіраўн. праекта, агул...
 50. Дебиров П. М. Резьба по дереву в Дагестане — Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1982. — 237 с.
 51. Дело мастера. Александр Зіновьев. Очеркі. Мінск, 2013 / Кавалер (кніга успамінаў пра беларускіх майстроў)
 52. Деревянное зодчество Белорусского Полесья [Текст] / Ю. А. Якимович. - Минск : Полымя, 1979. - 1 л. [слож. в 16 с.]. - Б. ц.
 53. Дети славянского поля. Выпуск 2./ Знамя 2006. 240 с.
 54. Дзе Байна сустракаецца з Эсай. Народная проза Лепельшчыны\ Укладальнік В.У. Тухта Мінск, Медісонт, 2013.
 55. Дзіцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялаў / рэд. кал. У.А. Васілевіч (навук. рэд.) і інш. Мінск: БДПУ, 2006. 359 с.
 56. Дзіцячы фальклор. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 736 с. (БНТ)
 57. Дзяньніца: выбранае 1985-1995гг
 58. Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869. С. 260.
 59. Добровольский В. А. Как построить ткацкий станок и ткать простые ткани, Москва - Ленинград - Саратов - Воронеж - Берлин, "Нов...
 60. Добрыня Никитич и Алёша Попович / изд. подгот. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. М.: Наука, 1974. 448 с.
 61. Довнар-Запольский М., Пѣсни пинчуковѣ. Вып. I, Кіевѣ, Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра В. І. Завадзкаго, ...
 62. Доследы і матэрыялы № 34. Беларускае народнае ткацтва і яго знішчэнне бальшавікамі/ М. Волаціч. Мюнхен, 1955. 199 с. (несшыты)
 63. Древне-Греческая религия/ О. Ф. Зелинский «Огни»/1918, Петроград (из серии Мировые религии, распечатка) 163 с.
 64. Древнеанглийская поэзия/ответственный редактор М.И. Стеблин-Каменский. Москва 1982: "Наука". 320 с.
 65. Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор А.П. Евгеньева. Москва, изд-во "Наука", 1977. 487 с.
 66. Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор Н.И. Трубникова. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-в...
 67. Друвінгаў светацям/ Менск, 2000. 23 с.
 68. Дудар: зборнік народных песень/сабраў Я.Г. Нью Ёрк: Выданне Заранка, 1970. 72 с.
 69. Духоўная спадчына Беларускай вёскі: каталог абрадаў, якія ахоўваюцца ЮНЭСКА
 70. Дучыц Л. У. Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях і паданнях беларусаў/ пад рэд. М.А. Ткачова. Мінск: Навука і тэхніка, ...
 71. Дучыц Л., Клімковіч І. Сакральная геаграфія Беларусі. Мінск: Літ. і маст., 2011. -- 384 с.
 72. Единство и разнообразие славянского народного костюма: сборник статей по материалам межрегиональной (с международным участием...
 73. Елатов В.И. Песня восточнославянской общности. Минск: Наука и техника, 1977. 246 с.
 74. Ермаловіч М.І. Па Слядах аднаго міфа/ “Навука і тэхніка”, Мінск 1991/ 95 с.
 75. Жаніцьба Цярэшкі / уклад. тэкстаў, уступ арт. і камент. Л.М. Салавей; уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялаў, уступ. а...
 76. Жаніцьба Цярэшкі, в.Баяры,2002,в.Цярэшкі,2005 (фільм)
 77. Жанравы код фальклорнай карціны свету, уклад. Кавалёва Р.М., Лук’янака Т.В./ Мінск “Белпринт” 2012, 120 с.
 78. Жартоўныя песні. Рэд. А.С. Фядосік, Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1974. 728 с. (БНТ)
 79. Жарты, анекдоты, гумарэскі. Склад. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 438 с. (БНТ)
 80. Жила С.М. Свята Земля Дерев: історія, звичаі, бортництва, природа. - Киів: Фітосоціоцентр, 2006. - 228 с.
 81. Жніўныя песні. – Мн., 1974, Жураўлёў Д., Цітовіч Г. (БНТ)
 82. Жорсткі раманс: фальклорныя песні/ укл. А.М. Кукрэш. Мінск: Кнігазбор, 2010. 436 с.
 83. Журнал "Учитель музыки "№2\2013 (21) ред. М.Д.Кабалевская. Москва: Beart Print, 2013. 69 с.
 84. Жыватворныя крыніцы Беларусі/ Э.М. Зайкоўскі, Л.У. Дучыц. Мінск6 Ураджай, 2001. 111с.
 85. Жывая спадчына Беларусі\Living heritage of Belarus\Каталог\Інбелкульт - Мінск,2014 - 163 с.
 86. Жытніца, народны фальклорны ансамбль,2009
 87. Жыцця адвечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 2. -- Мінск...
 88. З. Вайцюшкевіч. Варанок. Беларускі шансон
 89. За смугою міфа/ Ненадавец А.М. Мінск: Беларуская навука, 1999. 254 с.
 90. Загадкі / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад. М.Я. Грынблат, а.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фяд...
 91. Загадкі. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 448 с. (БНТ)
 92. Замовы. Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. Мінск: Навук...
 93. Записки Северо-Западного Отдела Императорского Русского Географическаго Общества. Кн. 1. Вильна. 1910. 284 с. (ксеракопія)
 94. Захаваная памяць страчанай зямлі, укл. Лазука Б. А., Галкоўскі А.А., Мінск 2016
 95. Збіральнікі/ Васілевіч У. А. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 189 с.
 96. Зелинский О.Ф. Древне-греческая религия. Петроград: Изд-во "Огни", 1918.
 97. Земляробчы календар: абрады і звычаі / уклад., класіф., сістэм. матэрыялаў і камент. А.І. Гурскага; уступ. арт. А.І. Гурскага...
 98. Зимина З.И. Вышей любимому сорочку. М.: Ладога 100, 2007. 64 с.
 99. Зімовыя песні. Рэд. М.Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1975. 736 с. (БНТ)
 100. Зімовыя святы:зборнік сцэнарна-метадычных распрацовак - Мінск: Тры чвэрці, 2010 - 145 с.
 101. Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. ...
 102. Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжання назваў вёсак Клімавіцкага раёна. Магілёў: УПКП “Магілёўская абласная ўзбуйн...
 103. Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжаньня назваў вёсак Клімавіцкага раёна. – 2-е выданне. / Клімавічы: Аб’яднанне кр...
 104. Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 3. -- М...
 105. Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3 / уклад., прадм., пер. і паказ. У. Васілевіча. Мінск: Ма...
 106. Зянько У. Спадчына маёй маці: песні, загадкі, казкі, жартоўныя апавяданні. Мінск: Маст. літ., 1993.
 107. Изготовление и отделка женской крестьянской одежды конца ХІХ- начала ХХ веков/ Кунташова В.Г. Смоленск, 2007. 144 с.
 108. Инкрустация соломкой/ Починова Н.В., Дехтяренко В.Н. Минск: Полымя, 1988. 62 с.
 109. Искусство советской Белоруссии. Москва: Искусство; Ленинград, 1940
 110. Искусство успевать/ А. Лакейн, Минск: Агентство "Фаир", 1996. 94 с.
 111. История развития и региональная специфика русского костюма: Материалы научно-практической конференции (26-28 октября 2006 г.)...
 112. І гэта ўсе мой край. Тапанімічны слоўнік/ Абрамчык Ф.К. Капыль, 1999.24 с.
 113. Ідзём,пайдзём па вуліцы.Беларускія народныя танцавальныя песні\Беларускі інстытут праблем культуры – Мінск,1992 – 112 с.
 114. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі:Практычнае кіраўніцтва/А. Сташкевіч - Мінск:Інстыт...
 115. Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Практычнае кіраўніцтва\ Bdentifikation and Invent...
 116. ІІІ Абласное свята-конкурс "Лазовыя карункі"/ Бараноўская Н.І.,Валынец Н.А. Мінск,2004. 16 с.
 117. Ікарські та господарські порадники XVIII ст. / Пад рэд. В.А. Передріенко. Київ, Навукова думка, 1984. 127 с.
 118. Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы. выпуск1. АН БССР, Мінск, 1959
 119. Інструкцыя по збіранню матэрыялаў для скадання абласных слоўнікаў беларускай мовы. Выпуск 2./ Акадэмія навук. Мінск ,1960. 12...
 120. Кernavė. 1999. 72 с. (каталог, Літва)
 121. Каб не перасыхала крыніца... Фальклорна-тэатральная традыцыя на Гомельшчыне/ М.Ф. Макарцоў. Гомель, 1994. 62с.
 122. Кабашнікаў К.П. Народная проза / К.П. Кабашнікаў, А.С. Фядосік, А.В. Цітавец; навук. рэд. А.С. Ліс. Мінск: Беларус. навука, 2...
 123. Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета/ Маст. В.Р. Мішчанка. мінск: Універсітэцкае, 2000. 270 с.
 124. Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 496 с. (БНТ)
 125. Казкі ў сучасных запісах. Уклад. тэкстаў, уступ. артыкул камент. К.П. Кабашнікава, Г.А. Барташэвіч; паказальнік сюжэтаў Л.П. ...
 126. Калашникова. «Всем богам по сапогам»: Коллекция традиционной обуви из собрания Российского этнографического музея. М.: Северн...
 127. Календарно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10с.
 128. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: летне-осенние праздники. Москва: Наука, 1978. 296 с.
 129. Калыханкі для Янкі.Гурт “Паўночная Сухадроўка”.2014
 130. Калядніца,сп. Н.Дуброва, ГМКГА"Талака",2011
 131. Каляндар 2013 г. (з выцінанкамі В. Быбурынай)
 132. Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М. Савіцкі; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...
 133. Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...
 134. Каму пакланяліся продкі/ Ненадавец А.М. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 239 с.
 135. Канкарданс К.Крапівы, С.М. Сянкевіч, 2011 - эл. даведнiк
 136. Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філ. фак. / скла...
 137. Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. 3. Художественная литература на народном наречии. — [S...
 138. Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. 2. Старая западнорусская литература. — Петроград, 1921.
 139. Карский Е.Ф. К вопросу об этнографической карте Белорусского племени. СПб, 1902 - 21 с.
 140. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография /[Предисл. В.И. Борковского]. – Москва : Наука, 1979. – XIX, 494 с., 1 л. по...
 141. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. / Изд-во АН СССР, Ленинград, 1928.
 142. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. С приложением 2-х карт / Е.Ф. Карский. - Вар...
 143. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 1. Исторический очерк звуков белорусского наречия / Е.Ф. Карски...
 144. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белор...
 145. Карский, Е.Ф. Белоруссы. Т. 2. Язык белорусского племени. Кн. 3. Очерки синтаксиса белорусского наречия. Дополнения и поправк...
 146. Карский, Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Кн. 1. Народная поэзия / Е.Ф. Карский. - М. : типолито...
 147. Касцюм жыхароў Беларусі X-XIII cтст\ Дучыц Л.У.\ “Навука і тэхніка”, Мінск 1995, 79 с.
 148. Каталог выставы 2008 “Беларуская і літоўская выцінанка”
 149. Каханоўскі Г.А., Л.А. Малаш, К.А. Цвірка. Беларус. фалькларыстыка: эпоха феадалізму. Мінск: Навука і тэхніка, 1989. 288 с.
 150. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - 2-е выд. - Мн.: Беларуская энцыклапедыя iмя Петрус...
 151. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. рэд. Я.М.Сахута. - Мн.: БелЭн, 1996 - 208 с.
 152. Кацар М.С. Дзённік палявых нататак за 1940 год 33 с. + 10 с. дадатку (ксеракопія рукапісу).
 153. Кенозерские сказки, предания, былички/ сост. Ведерникова Н. М./ Москва, 2003
 154. Керамика и фарфор Китая\ буклет выставы, 2011
 155. Клас Брытан. Швецыя і шведы. Ödeshög, 2007
 156. Клиентов А. Народные промыслы. М.: «Белый город».
 157. Княжеский дворец в Вильнюсе (буклет).
 158. Коваленко В.И. Искусство вытинанки: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ 2-е из...
 159. Коваль У.І. Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў павер'ях, абрадах і звычаях. œ. Мiнск: Нар. асвета, 1994
 160. Кожа в умелых руках. ред. О.Г. Жукова.Москва:Знание,1997,192 с.
 161. Козловская О. Л. Ручное ткачество. Учебное пособие для студентов. Тюмень, РИЦ ТГАКИиСТ, 2014, 174 с.
 162. Кола часу DVD/ Мінск, 2010
 163. Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: Матэрыялы другой Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычна...
 164. Краiна цудаў. Неглюбка/ набор паштовак 10 шт
 165. Крамянёўка\Алесь Белакоз – Магілёў,2010 – 16 с.
 166. Краснов В. П., Орлов О. О., Ведмідь М. М., Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов українського полісся, Новоград...
 167. Краўцэвіч А. Майстар – наш продак. Мінск, Народная асвета, 1990
 168. Крачковский Ю.Ф. Быт западно-русского селянина. М.: Изд-во имп. общ-ва истории древностей России при Моск. ун-те, 1874. – 212 с.
 169. Крывашэйцава К. М., Музычны фальклор, праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сяр.-спец. адукацыі ў сферы культуры...
 170. Крывіцкія старадаўнасці. Сшытак 1/ В. Панусевіч. Чыкага: Беларуская выдавецкая Сябрына, 1960. 68 с.
 171. Кто есть кто в Беларуси. Хто ёсць хто ў Беларусі. Who’s who in Belarus. Сост. В.Ф. Голубев, А.И. Киже, А.А, Смольский, В.А. Т...
 172. Кулінарная спадчына Белавежжа. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск,201...
 173. Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. Мінск: Бе...
 174. Культура малых гарадоў Брэсцкай вобласці: Ганцавічы: буклет. Брэст. 2012. 22 с.
 175. Купальскія і пятроўскія песні. Уклад. А.С. Ліса, С.Т. Асташэвіч; уклад. муз. часткі Г.В. Таўлай. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: На...
 176. Купальскія песні
 177. Курземе ( турыстычныя маршруты Латвіі)
 178. Курилович А. Н. Белорусское народное ткачество. Минск: Наука и техника, 1981. 119 с.
 179. Кутенков П.И. Великоруская женская сряда (одежда). Сядемская и вяземская крестьянские родовые культуры (середина 19 – начало ...
 180. Кухаронак Т. І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: канец ХІХ – ХХ ст. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. 126 с.
 181. Кухаронак Т.І. Маскі ў каляднай абраднасці беларусаў. Мінск: “Ураджай”, 2001
 182. Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў // Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука, 2017. ...
 183. Лiцвiны - Неба i зямля
 184. Лабачэўская В. А. Бібліяграфія навуковых прац і публікацый за 1981 -- 2011 гг.: паказальнік/ склад. В. А. Лабачэўская; рэд. б...
 185. Лабачэўская В. А. Повязь часоў – беларускі ручнік=Bond of Times – Belarussian Towel: альбом. Мінск: Беларусь, 2009. 298 с.
 186. Лабачэўская В. А. Традыцыйнае саломапляценьне: лакальныя традыцыі. (апытальнік)
 187. Лабачэўская В. Повязь часоў - беларускі ручнік — Мінск "Беларусь", 2002
 188. Лабачэўская В.А. Зберагаючы самабытнасць: З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі. Мінск: Беларус. навука, 1998. ...
 189. Лабачэўская В.А. Сялянская энцыклапедыя ў творах Мікалая Тарасюка: альбом-манаграфія. Аўт. і уклад. тэкста В.А. Лабачэўская. ...
 190. Лабынцев Ю. А., Щавинская Л. Л., Народная литература белорусско-русско-украинского пограничья, Москва, Институт славяноведени...
 191. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 1 – Заходнепалесскія куставыя песні Ковалёва Р.М. М...
 192. Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 2 –Вясельныя песні Піншчыны, Прыемка В.В., Мінск БД...
 193. Лакотка А.І. Пад стрэхамі прашчураў. Маст. Л.І. Мялоў. Мінск: Полымя, 1995. 384 с.
 194. Лаўрэат Міжнародных і Рэспубліканскіх фестываляў Узорны фальклорны ансамбль “Дударыкі”. Model Folk Group “Dudaryki”. Мінск, 2006
 195. Лев Урбанович Дашкевич (1882--1957): каталог фотографий. Минск: Панграф, 2002. 36 с.
 196. Легенда Старога Мінска: камплект паштовак (12 штук) на бел. мове з укладышам (на рус. і ангд. мовах). Мінск: ТАА “Артыя груп”
 197. Легенды і паданні Слонімшчыны / склад. С. Чыгрын. — Мінск : Кні- газбор, 2013. — 124 с.
 198. Легенды і паданні. Склад. М.Я. Грынблат і А.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1983. 544 с. (БНТ)
 199. Ледавіковыя валуны Беларусі: Эксперым. база вывучэння валуноў/ С.Д. Астапава, У. Я. Бардон, М.А. Вальчык і інш. Мінск: Навука...
 200. Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектического словаря Отв.редактор: Толстой Н.И. Издательство: Москва: «Наука» 19...
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 08.03.2018 00:07:27