Запісы 401–600 з 1300
 1. Балады ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1977. 784 с. (БНТ)
 2. Балады ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 744 с. (БНТ)
 3. Балалайка. праграма для спецкласаў дзіцычых музычных школ і школ мастацтваў/ В.П. Шчарбак. Мінск6 БелІПК, 1996. 78 с.
 4. Балканский хоровод. Шедевры этнической музыки, 2004
 5. Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов 1-й Балтийской археологической конференции. Калининград: Инф.-изд. отдел КИТ, 2007....
 6. Балто-славянские исследования. Том 1 - М. 1974
 7. Бандарэвіч В.В. Экскурсія да вытокаў горада Сянно: краязнаўчыя нарысы. Мінск: Литература и искусство, 2008
 8. Барташэвіч Г.А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя. Мінск: Навука і тэхніка, 1985. ...
 9. Барыс, С. В. Сцежкамі дзядоў: народны быт беларусаў / С. В. Барыс. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 295 с. : іл. – (Трады...
 10. Беженство. Дорога повороты 1915-1922, Дорофей Фiёнік, 2015, 222 c.
 11. Белакоз А. Музей у Гудзевічах, Мінск 2012
 12. Беларус. эпас/ пад рэд. акад. АН БССР П.Ф. Глебкі і чл.-кар. АН СССР І.В. Гутарава. Мінск: Выд-ва АН БССР, 1959. 320 с.
 13. Беларуска-літоўскі размоўнік=Baltarusių-lietuvių pasikalbėjimų knygelė / уклад. Алесь Мікус. Мінск: выдавец Зміцер Колас, 2009
 14. Беларускае кафлярства/ А.А. Трусаў. Мінск: Міністэрства культуры РБ, 1993. 56 с.
 15. Беларускае літаратурнае вымаўленне,Ф.Янкоўскі,МінскНародная асвета,1966, 92 с.
 16. Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 17. Беларускае народнае адзенне/ набор паштовак
 18. Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: 2-ое выд. перапрац. і дап. / Я. Сахута, Мінск: Беларусь, 2001. 110 с.
 19. Беларускае народнае жыллё. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975
 20. Беларускае народнае мастацтва Белорусское народное искусство: Альбом / Акад. наук БССР, Ін-т гісторыі, Секцыя этнаграфіі і фа...
 21. Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка палявых даследванняў. Наваполацк: ПДУ, 2009
 22. Беларуская вуснапаэтычная творчасць / пад агульн. рэд. М.Р. Ларчанкі. Мінск: Вышэйшая школа, 1966. 188 с.
 23. Беларуская гліняная цацка/ Ржавуцкі М. Мінск: Полымя, 1991.142 с.
 24. Беларуская міфалогія: дапам. / уклад. У.А. Васілевіч. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2002. -- 208 с.
 25. Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. 2-е выд., дап. Мінск: Беларусь, 2006. 599 с.
 26. Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. Мінск: Беларусь, 2004. 592 с.
 27. Беларуская мова і царква/ І.А. Чарота. Мінск, 2000. 176 с.
 28. Беларуская народная інструментальная музыка. Фоназапісы, натацыя, рэд. і сістэматызацыя найгрышаў, уступ. арт. і навук. камен...
 29. Беларуская народная педагогіка/ Арлова Г.П. Мінск: Нар. асвета, 1993.120 с.
 30. Беларуская пахавальная абраднасць\У.М. Сысоў - Мінск: Навука і тэхніка - 182 с.
 31. Беларуская савецкая фалькларыстыка/ Фядосік А.С. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. 350 с.
 32. Беларуская Фалькларыстыка. Збіранне і даследаванне народнай творчасці ў 60-х гадах XIX-пачатку XXст./ Пятроўская Г.А., Цішчан...
 33. Беларуская хата, гурт "Крывічы", Іркуцк, 2013
 34. Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка. бібліягр. паказальнік (1945-1970 гг)/ складальнік М.Я. Грынблант. Мінск: Навука і тэх...
 35. Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс / навук. рэд. Г. Сагановіч. Вільня: Рэдакцыя БГА, 2005. Т. 12. Сшытак 1--2 (22--...
 36. Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Снежань, 2011. Т. 18. Сшыткі 1-2 (34-35).
 37. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту = Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Мінс...
 38. Беларускі дзяржаўны музей-запаведнік “Менка”: камплект паштовак на бел. мове (9 шт.)
 39. Беларускі казачны этнас/ склад. В. Анічэнка. Мінск: Выд-ва БДУ, 1976. 207 с.
 40. Беларускі клясычны правапіс: збор правілаў: суч. нармалізацыя. Вільня-Менск, 2005
 41. Беларускі кулінарны сшытак № 1 / Ларыса Мятлеўская. - Мінск : Беловагрупп, 2015. - 136 с. : іл.
 42. Беларускі музычны фальклор. А. М. Аляхновіч.Мінск: Універсітэцкае,1996,335 с.
 43. Беларускі народны арнамент/ Склад. К.І. Паўлава, А.Л. Анісовіч, Г.А. Ступіна, С.А. Гуткоўскі, М.Г. Галаўнін. Мінск, 1953.
 44. Беларускі народны календар. Аўт.-уклад. А. Ю. Лозка. Мінск: Полымя, 1993. 205 с.
 45. Беларускі народны каляндар. 2-е выд./ Лозка А.Ю.Мінск: Полымя, 2002. 240 с.
 46. Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.
 47. Беларускі народны соннік/ Укл. і прадм. У. Васілевіча; Маст. І. Гардзіенак. Мінск: Выд.цэнтр "Бацькаўшчына", 1995. 127 с.
 48. Беларускі ручнік Вольга Фадзеева, 1994 Мінск
 49. Беларускі ручнік. Нацыянальная выстаўка: каталог. Мінск, 2008
 50. Беларускі ткацкі орнамэнт перабіранай і накладной тэхнікі / сабрала А. Астрэйка. Менск, 1929.
 51. Беларускі фальклор у сучасных запісах: традыц. жанры / Мінская вобл.; уклад. В. Д. Ліцвінка; уклад. муз. часткі Г.Р. Кутырова...
 52. Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобл. / Уклад. Захарава В. А. і інш.; Уклад. муз. часткі...
 53. Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсц. вобл. традыцыйныя жанры./склад В.А. Захарава, Мінск: Выд-ва БДУ, 1973. 304 с.
 54. Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 1. \ рэд Н. В. Якавенка, Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларус.навука,2014. - 462 с.
 55. Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 3. \ рэд Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларуская навука, 2016.
 56. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 1: А – К. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2005. — 766 с.: іл.
 57. Беларускі фальклор. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Том 2: Л – Я. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 2006 — 832 с.: іл.
 58. Беларускі этнаграфічны зборнік/Працы інстытута мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору. Мінск: Выд-ва Акадэміі навук БССР,19...
 59. Беларускія казкі, запісаныя ад П. Гулевіча / склад. зб. П. Ахрыменка. -- Мінск: Дзяржвыдат СССР, 1963. -- 68 с.
 60. Беларускія маршы і песьні лірыка змагання. Мужчынскі хор Унія
 61. Беларускія народныя абрады/ склад. навук. рэд. і прадм. Л.П. Касцюкавец. Мінск: Беларусь, 1994. 128 с.
 62. Беларускія народныя гульні ў школе/ У.М. Краж, В.В. Трубчык. Мінск: Перамога, 1993. 112 с.
 63. Беларускія народныя гульні/ Я.Р. Вількін. Мінск: Беларусь, 1996. 88 с.
 64. Беларускія народныя казкі і прымаўкі/ Ф. Янкоўскі. Выд-ва акадэміі навук БССР, Мінск 1957.452 с.
 65. Беларускія народныя крыжы. Манаграфія. М. Раманюк,"Наша ніва",Дзяніс Раманюк,2000,221 с.
 66. Беларускія народныя музычныя інструменты = Belarusian folk musical instruments : энцыклапедычны даведнік / уклад. Т.І. Стружэ...
 67. Беларускія народныя музычныя інструменты: камплект паштовак на бел. і англ. мовах (12 штук). Мінск: Полымя, 1992
 68. Беларускія народныя паясы.Тэхнікі вырабу.Арнамент\Манахіня Васа(Селівончык) \Беларуская навука - Мінск,2014 – 303 с.
 69. Беларускія народныя песнi i танцы [Ноты] : Музычна-фальклорны зборнік : [Для голасу без суправадж.] / [Склад. і прадмова] Н.Ч...
 70. Беларускія народныя песні (для хору). Т. ІІ / сабраў і ўпарадкаваў Р. Шырма. Мінск: Беларусь, 1973. 456 с.
 71. Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565с. (ксе...
 72. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 1. Любоўныя. Баладныя і бытавыя. Жартоўныя. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Глебка, Я. Казек...
 73. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 2. Жаночая доля, недабраная пара, хрэсьбінныя, сіроцкія. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Гле...
 74. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 3. Вяснянкі, валачобныя і юраўскія. купальскія, пятроўскія, жніво і дажынкі. Яравое жнів...
 75. Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 4. Вяселле. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: Я. Казека, З. Мажэйка, Г. Цітовіч. Мінск: Беларусь,...
 76. Беларускія народныя песні(для хору)т1\сабраў Р.Шырма - Мінск:Беларусь,1971 -226 с.
 77. Беларускія народныя святы: Метады іх навучання/ Н. Дзенісюк. Гомель: Агмень, 2001.65 с.
 78. Беларускія народныя строі, Раманюк М. (уклад. Раманюк Д.)/ 2003, 77 с.
 79. Беларускія народныя танцы, карагоды і гульні. Ск. В. С. Семенякоў. Мн. 1989
 80. Беларускія народныя тканіны: каталог. Мінск: ”Беларусь”, 1979
 81. Беларускія традыцыйныя вясельныя строі маладых ХІХ - першай паловы ХХ ст. Рассыльная Вераніка Юр'еўна, Мінск 2016
 82. Беларуское народное творчество. Авт.-сост.: Ф.И. Володько, Р.Ф. Володько. Мінск: Беларусь, 1975. 606 с.
 83. Беларусы ў фатаздымках Ісака Сербава. 1911-1912=The Belarussians in the photos by Isaac Serbau=Baltarusiai Isako Serbovo metų...
 84. Беларусы. Том 1: Прамысловыя і рамесныя заняткі / рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, В.С. Цітоў. Мінск: Навука і тэхнік...
 85. Беларусы. Том 10: Славянскія этнакультурныя традыцыі // І.У. Чаквін, А.У. Гурко, Т.І. Кухаронак. Ін-т мастацтвазнаўства, этна...
 86. Беларусы. Том 11: Музыка // Т.Б. Варфаламеева, М.Ф. Піліпенка, А.І. Лакотка.Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. —...
 87. Беларусы. Том 2: Дойлідства / А.І. Лакотка; Ін-т маст-ва, этнаграфіі і фальклору; рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, А....
 88. Беларусы. Том 3: Гісторыя этналагічнага вывучэння. В. К. Бандарчык; Ін-т. мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэдкал.:...
 89. Беларусы. Том 4: Вытокі і этнічнае развіццё // В. К. Бандарчык, В. М. Бялявіна, Г. І. Каспяровіч і інш.; Рэдкал.: В. К. Банда...
 90. Беларусы. Том 5: Сям’я / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, Т.І. Кухаронак і інш.; рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш.; Ін-т маст-ва,...
 91. Беларусы. Том 6: Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў, В.М. Бялявіна, А.У. Гурко і інш.; рэдкал.: В.М. Балявіна і інш.; Ін-т мас...
 92. Беларусы. Том 7: Вусная паэтычная творчасць // Бялявіна В.М., Піліпенка М.Ф., Чаквін І.У. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі ...
 93. Беларусы. Том 8: Дэкаратыўна-пракладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакотка і інш.; Нац. акад. Беларусі, Ін-т маст...
 94. Беларусы. Том 9: Антрапалогія // Л.I. Цягака [і інш.]; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мн.: Бел. навука 200...
 95. Беларусь у сістэме трансеўрапейскіх сувязяў у 1 тыс. н.э. Тэзісы дакладаў і паведамленняў міжнароднай канферэнцыі/ Цэнтр этна...
 96. Беларусь ХХІ: информ. каталог: справоч. изд-е. Мінск: ООО “Деловые Идеи плюс”, 2008.
 97. Белая кніга па міжкультурнаму дыялогу" Жыць разам у роўнасці годнасці",Мінск,2013,101с.
 98. Белорускія древності. Выпуск первый. / А.М. Сементовскім. Санкт-Петербург, 1890.137 с.
 99. Белорусская кухня. 2-е изд. перераб./ в.А. Болотникова, Л.М. Вапельник. Минск: Ураджай, 1984. 96 с.
 100. Белорусская соломка/ Лобачевская О.А., Минск: Полымя, 1989.
 101. Белорусская этномузыкология: очерки истории (ХIX-XX вв.)/ З. Мажейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др..; под ред. З. Мажейк...
 102. Белорусские народные песни / АН СССР, Ин-т лит. ; сб. сост. З.В. Эвальд ; коммент. Е.В. Гиппиуса, З.В. Эвальд, К.В. Квитки, В...
 103. Белорусские обрядовые праздники: методическое пособие/ Рудаков О.В. Иркутск: ASPrint, 2003. 58 с.
 104. Белорусский народный танец. Ист.-теорет. очерк./ Чурко Ю.М. Минск: Наука и техника, 1972. 196 с.
 105. Белорусский народный тестиль. Художественые основы, взаимосвязи, иновации / О.А.Лобачевская - Минск:бел.наука, 2013 - 527 с.
 106. Белорусское Поозерье: язык и духовная культура / под ред. А.М. Мезенко, А.В. Русецкого. Минск: Белорус. наука, 2001. 214 с.
 107. Белорусы.Очерки происхождения и этнической истории \М.Я. Гринблат - Минск:Наука и техника,1968г. - 268 с.
 108. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1998. № 4
 109. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1999. № 3(7)
 110. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1999. № 5
 111. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2001. № 2(14)
 112. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2001. № 3(15)
 113. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2002. № 1(17)
 114. Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2007. № 1(35)
 115. Бельскі павет/ Бельск,: Navigator studio, 2006.80 с.
 116. Березанська С. С., Гаврилюк Н. К., Дяченко В. Д., Київське Полісся, Етнолінгвістичне дослідження, Наукова думка, Київ, 1989, ...
 117. Бісерапляценне ў беларускай народнай традыцыі В.Пярмінава/ Мінск “Медысонт”, 2006, 20 с.
 118. БНТ. Прыпеўкі / уклад.тэкстаў, уступ. арт. i камент. I.К.Цiшчанкi. – Мн.: Навука і тэхніка, 1989. – 451 с.
 119. Богдан Степанец. Крестьянская свадьба въ Южномъ Полђсьи (этнографическій очеркъ). / Полупословицы и полупоговорки, употребляе...
 120. Болбас, В. С. Народная педагогіка Мазырскага Палесся / В. С. Болбас, І. С. Сычова. — Мазыр : Белы Вецер, 2012. — 246, [2] с.
 121. Бондарчик В. К., Браим И. Н., Бураковская Н. И., Полесье. Материальная культура, Киев, Науковая думка, 1988, 448 с.
 122. Ботанічны слоўнік беларуска-польска-расейска-лацінскі. Зоська Верас. факсімільнае выданьне\Выдавецкае таварыства "Адраджэньне...
 123. брашура "филиал Сетуского хутора-музея- Саатсеский сетуский музей"
 124. буклет "Wirtualne Muzea Podkarpacia"
 125. буклет "Wzornik Узорнік",Беласток,"Белы крук",2012
 126. буклет "Жывая спадчына Living heritage" Дні Еўрапейскай спадчыны ў Беларусі.
 127. буклет "Там по маjовуj росі". Товарыство Музіеj Малеjі Баткувшчыны в. Студзіводах,Бяласток, 2013, 95 с.
 128. буклет для дзяцей " Marysia idzie do muzeum"
 129. буклет для дзяцей "З Гермесам у музеі"
 130. Булгаковский Д.Г. Пинчуки: Этногр. сб.: Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверья и местный...
 131. Булыко А.Н., Булыко Х.П. Современный белорусско-русский, русско-белорусский словарь. Минск: Радиола-плюс, 2011. 608 с.
 132. Бълоруссія и Литва. Историческія судьбы съверо-западнаго края. съ высочайшаго соизволенія издано при министерствъ внутреннихъ...
 133. Бълорусскія пословицы и поговорки, сборникъ Н. Н. Носовича, Санкт-Петербургъ, въ типографіи Императорской Академіи Наукъ, 1852
 134. Былины у 2 т. Т. 1. Подгот. текстов, вступ. статья и коммент. В.Я. Проппа и Б. Н. Путилова. Москва: Худ. лит., 1958
 135. Былины у 2 т. Т. 2. Подгот. текстов, вступ. статья и коммент. В.Я. проппа и Б. Н. Путилова. Москва: Худ. лит., 1958
 136. БѢлорусскій архивѢ древнихѢ грамотѢ, Часть первая, Москва, вѢ Типографіи Селивановскаго, 1824
 137. Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Жаночы касцюм на Беларусі. Мінск: Беларусь, 2007. -- 351 с.
 138. Бярковіч Т. Л. Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў. – Мінск: Беларуская дзяржаўная а...
 139. В гостях у сказки: Дымковская игрушка/ Киров, 2012 (каталог выставы)
 140. В.П. Адрианова-Перетц. Древнерусская литература и фольклор. Ленинград: Наука, 1974, 170 с.
 141. В.С. Гурков, С.Ф. Терехин. Бортничество в Белоруссии: Минск, Полымя, 1980. 34 с.
 142. Вакар Л. Хведараў Максімаў. Віцебск: ЧРУП “САМПО”, 2002. 36 с.
 143. Валачобныя песні. Склад. Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей, склад. муз. часткі В.І. Ялатаў. Рэд. тома К.П. Кабашнікаў. Мінск: Нав...
 144. Валодзіна Т. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск: Тэхналогія, 2009. 431 с.
 145. Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. I. Кухаронак - М...
 146. Валодзіна, Т. В. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў/ Т. В. Валодзіна. – Мінск: Тэхналогія, 1999
 147. Вандроўкі па маіх былых ваколіцах: Успаміны, даследаванні гісторыі і звычаяў/ Сыракомля У. Мінск: Полымя, 1992. 159 с.
 148. Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Панямоння. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Мін...
 149. Васілевіч У. А. Міфы бацькаўшчыны / У.А.Васілевіч. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1994. — 109 с.
 150. Великая Отечественная война в зеркале народной речи и фольклора : Тексты. Исследования. Аудиоприложение / под общ. ред. Н.В. ...
 151. Вераванні і звычаі на Віленшчыне у міжваенны час (па польску)/ Ф. Сіеліцкі. Вроцлав: Выд-ва Універсітэту Вроцлава, 1993. 197 с.
 152. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. Полное географическое описание нашего Отечества / Сост.: Семенеов В. П. (Тян-Шанский, Довна...
 153. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. 5-те вид., доп. — Київ: Музична Україна. - 2008. - 150 с.
 154. Веснавыя песні. Склад.: Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей; склад муз. часткі В.І. Ялатаў; рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і т...
 155. Вестник Полоцкого государственного университета, Гуманитарные науки, 2008, №1. УО “Полоцкий государственный университет”.
 156. Вечназялёнае дрэва рамёстваў: нац. выстаўка нар. творчасці (чэрвень-верасень, 1996): каталог / аўт.-склад. Я. Сахута. Мінск, ...
 157. Виготовлення виробів з вербового прута\ Лугова З. І.\ Киïв, 1997
 158. Винникова М. Н., Реконструкция локальных вариантов традиционного белорусского костюма с использованием материалов из собраний...
 159. Виноградова Л. Н., Левкиевская Е. Е., Народная демонология Полесья, Том I, Публикации текстов в записях 80-90-х годов XX века...
 160. Вілейскі кірмаш
 161. Вілейскі павет, выпуск 1 уклад. Сяргей Макарэвіч, Дзяніс Канецкі, Мінск “Галіяфы”, 2014 179 с.
 162. Віннікава М.М. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка ў беларускім народным адзенні: практ. дапам. Мінск: Медысонт, 2010. 64 с. ...
 163. Віннікава, М. М. Традыцыйны беларускі касцюм = Традиционный белорусский костюм = Traditional belarussian costume : альбом / М...
 164. Вічынскія паляне: матэрыял. культура: этнагр.нарыс Бел. Палесся/ Сербаў І.А.Мінск: БФК, 2005. 88 с.
 165. Вклад молодежных организаций в становление гражданского общества в Беларуси / Фонд имени Фридриха Эберта. М., 2006. 104 с.
 166. Власова М. Новая АБЕВЕГА русских суеверий: ил. словарь. СПб.: Северо-Запад, 1995. 383 с.
 167. Внуковіч Ю. І. Літоўцы Беларусі. Этналагічнае даследаванне – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 170 с.; іл.
 168. Волаціч М. Беларускае народнае ткацтва і зьнішчэньне яго бальшавікамі. Мюнхен, 1955.
 169. Восеньскія і талочныя песні. Склад. і аўт. уступ. артыкулаў А.С. Ліс; уклад. і каментар талочных песень С.Т. Асташэвіч; муз. ...
 170. Восеньскія святы: дамаможнік для настаўнікаў і выхавальнікаў / Уклад. Лозка А. Ю; маст. Рудая А. У. Мінск: Беларусь, 1995. 11...
 171. Воскресшие голося Рязанской земли: Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области, №5/ В. Коростылев, Н. Гиляров...
 172. Временник Зубовского института. Вып. 11. Фольклористика в Зубовском институте. - ред. С. В. Кучепатова. Санкт-Петербург: Росс...
 173. Врочинська Г.В. Украïнські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ столить: монографія. К.: Родовід, 2008. 232 с.
 174. Встречи, рэд. Кристель Раттус/Эстонский нациоальный музей, 2016
 175. Вушацкі словазбор Рыгора Барадуліна / укл. Н. Давыдзенкі. – 2-е выд. – Мінск : Кнігазбор, 2014. – 388 с.
 176. Вырабы з дрэва/ Братіслава , 1964.15 с.
 177. Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с.
 178. Выскварка С. Казка з быллю напалову: легенды, паданні, былічкі і казкі Любаншчыны/ кн. 1 Казкі, метадычны зборнік, Мінск 2017
 179. Выслоўі. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. М.Я. Грынблата. Рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Бел. навука, 1979....
 180. Вышей любимому сорочку/ Зимина З.И. Минск: Изд-во "Ладога 100", 2007. 64 с.
 181. Вышыўка. Узорнік, 22 с.
 182. Вэкслер П. Гістарычная фаналогія беларускае мовы. Пер. з англ. А. Літвіноўскай, М. Раманоўскага; навук. рэд. пер. Г. Цыхун. М...
 183. Вялікае княств Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2. – Мн.: БелЭн, 2006. – 792 с.: іл.
 184. Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2.: Кадэцкі корпус – Яцкевіч; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінс...
 185. Вялікае Княства. Паэма ў трох частках, фатаграфіях і вершах (2-е выданне), Зянон\ ТБК ў Летуве (2005)
 186. Вянок беларускіх народных песень / запіс У. Раговіча. Мінск: Навука і тэхніка, 1988. 432 с.
 187. Вярэніч В. Л., Палескі архіў: лінгвістычныя, этнаграфічныя і гістарычныя матэрыялы, Мінск, выдавец ІП Вараксін А. Н., 2009, 6...
 188. Вяселле: Абрад / [Уклад., уступ. артыкул і камент. К. А. Цвіркі; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. тома В. К. Бандарчык, А. С....
 189. Вяселле: Мелодыі. Уклад. і сістэм. напеваў З.Я. Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева; рэд. напеваў З.Я. Мажэйка. Мінск: Навука і тэхнік...
 190. Вяселле. Песні ў 6 кн. Кн. 5. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1986....
 191. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 192. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 193. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...
 194. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. склад. Л. А. Малаш; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. А. С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1...
 195. Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд.А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1988....
 196. Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея Панізніка 1968-1969 гадоў CD, 2016
 197. Г. Павлова. Народные песни Смоленской области, напетые А. И. Глинкиной — М.: Советский композитор, 1969 г.
 198. Г.И. Цитович. О белорусском песенном фольклоре.Избранные очерки.Минск: Беларусь,1976, 136 с.
 199. Гавораць чарнобыльцы/ А.А. Крывіцкі. Мінск, 1994. 221 с.
 200. Галина и Мария Дайн. Русская тряпичная кукла: Культура и традиция, М., 2007
Гэта кэшаваныя старонка. Апошняя сінхранізацыя з базай - 10.01.2018 14:24:10